Search result for

organisation

(56 entries)
(0.7066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organisation-, *organisation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organisational[ADJ] เกี่ยวกับองค์กร, See also: เกี่ยวกับระบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organisation for Economic Cooperation and Developmentองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาที่ลงนามในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2503 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 30 กันยายน 2504 มีสมาชิก 29 ประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว) เป็นเวทีหารือระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส [การทูต]
Organisation for Security and Cooperation in Europeองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงในลักษณะรอบด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยดำเนินนโยบายป้องกันทางการทูต (preventive diplomacy) มีประเทศสมาชิกจำนวน 55 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ไทยได้สมัครเข้าเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือของ OSCE ในปี พ.ศ. 2543 [การทูต]
Organisation for the Prohibition of Chemical Weaponsองค์การห้ามอาวุธเคมี [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่ Fight Club (1999)
This is a tightly-regimented organisation... ..with many cells capable of operating independent of central leadership.ก็ถ้าสามารถลบหนี้ได้ เราทุกคนจะได้กลับไปที่ศูนย์ จะเกิดโกลาหลครั้งใหญ่ Fight Club (1999)
All student organisations disbandedสมาคมต่างๆของนักเรียนถูกห้าม Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Bigger than the FBI. Bigger than any intelligence organisation.ใหญ่ยิ่งกว่าทาง FBI ใหญ่ยิ่งกว่าหน่วยงานใดๆ A561984 (2009)
It is a worthwhile organisation.- ใช่นั้นล่ะ Iron Man 2 (2010)
Not just a criminal organisation. It's a cult.มันไม่ใช่แค่องค์กรอาชญากรรม มันเป็นลัทธิ The Blind Banker (2010)
An organisation...what?เป็นองกรณ์หรอ... อะไรกัน A Study in Pink (2010)
A big, faceless organisation like yours coming in with their jackbooted thugs and...พอเจ้าหน้าที่ลึกลับ อย่างพวกคุณ, โผล่เข้ามา ทำตัวเป็นนักเลง ใช้อำนาจ และ... Thor (2011)
That's because he's from an organisation called the Black Eyed Peas.เพราะเขาเป็นคนมาจากองค์กร ที่ชื่อว่าแบล็ก อาย พีส์ Episode #18.1 (2012)
An intelligence organisation that fears intelligence?องค์กรข่าวกรองล้ำยุค ที่ปฏิเสธอัจริยะ? The Avengers (2012)
Solid information, a secret terrorist organisation is planning an attack...ข้อมูลที่เชื่อถือได้ องกรณ์ก่อการร้ายลับกำลังวางแผนจะบุกรุก... The Empty Hearse (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organisationFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
organisationThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization   FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
จิตวิทยาองค์การ[n. exp.] (jittawitthayā ongkān) EN: organizational psychology   FR: psychologie organisationnelle [f]
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment   FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
โครงสร้างสังคม[n. exp.] (khrōngsāng sangkhom) EN: social structure ; social organization   FR: structure sociale [f] ; organisation [f]
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathēt Phūphalit Nāmman) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC )   FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
องค์การ[n.] (ongkān) EN: organization ; agency   FR: organisation [f] ; organisme [m]
องค์การแห่งความรู้ [n. exp.] (ongkān haeng khwāmrū) EN: knowledge organization   FR: organisation du savoir [f]
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānkhā Lōk) EN: World Trade Organization (WTO)   FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGANISATION    AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]
Organisationskontrolle {f}organizational control [Add to Longdo]
Organisationsmethoden {pl}orgware [Add to Longdo]
Organisationsausschuss {m}organizing committee [Add to Longdo]
Organisationsstruktur {f}organizational structure [Add to Longdo]
Organisation zur Förderung freier SoftwareFSF : Free Software Foundation [Add to Longdo]
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle EntwicklungUNIDO : United Nations Industrial Development Organizatio [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO [Add to Longdo]
インターポール;インターポル[, inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インフォーマルオーガニゼーション[, info-maruo-ganize-shon] (n) informal organization; informal organisation [Add to Longdo]
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT [Add to Longdo]
オーガニゼーション;オーガニゼイション[, o-ganize-shon ; o-ganizeishon] (n) organization; organisation [Add to Longdo]
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC [Add to Longdo]
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
組織[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organisation
   n 1: the persons (or committees or departments etc.) who make up
      a body for the purpose of administering something; "he
      claims that the present administration is corrupt"; "the
      governance of an association is responsible to its
      members"; "he quickly became recognized as a member of the
      establishment" [syn: {administration}, {governance},
      {governing body}, {establishment}, {brass}, {organization},
      {organisation}]
   2: a group of people who work together [syn: {organization},
     {organisation}]
   3: an organized structure for arranging or classifying; "he
     changed the arrangement of the topics"; "the facts were
     familiar but it was in the organization of them that he was
     original"; "he tried to understand their system of
     classification" [syn: {arrangement}, {organization},
     {organisation}, {system}]
   4: an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical
     and well organized; "his compulsive organization was not an
     endearing quality"; "we can't do it unless we establish some
     system around here" [syn: {organization}, {organisation},
     {system}]
   5: the act of organizing a business or an activity related to a
     business; "he was brought in to supervise the organization of
     a new department" [syn: {organization}, {organisation}]
   6: the activity or result of distributing or disposing persons
     or things properly or methodically; "his organization of the
     work force was very efficient" [syn: {organization},
     {organisation}]
   7: the act of forming or establishing something; "the
     constitution of a PTA group last year"; "it was the
     establishment of his reputation"; "he still remembers the
     organization of the club" [syn: {constitution},
     {establishment}, {formation}, {organization}, {organisation}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Organisation [ɔrganiːzatsiːoːn]
   housekeeping
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 organisation [ɔrganiːzatsiːoːn]
   organization
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Organisation [ɔrganiːzatsiːoːn] (n) , s.(f )
   organization
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 organisation
   organization
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 organisation
   organization
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top