Search result for

orbital

(42 entries)
(0.6484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orbital-, *orbital*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orbital    [ADJ] เกี่ยวกับการโคจร, See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orbital hypertelorism; hypertelorism, ocularเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital plane; planum orbitaleระนาบออร์บิทาเล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital process of palatine boneส่วนยื่นกระดูกเพดานปากจดเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitaleออร์บิทาเล [มีความหมายเหมือนกับ orbitale point] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitale pointจุดต่ำสุดขอบเข้าตา [มีความหมายเหมือนกับ orbitale] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
A relatively short orbital radiusความสัมพันธ์ของระยะการโคจรที่สั้น Darkness (2009)
Orbital insertion trajectory?เกี่ยวกับการแทรกแทรงวงโคจร? Darkness (2009)
There's damage to the superior orbital fissure and sphenoid.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้กลายเป็นรอยแตก และเป็นรูปลิ่ม A Night at the Bones Museum (2009)
Now, these orbital images tell me that the hostiles' numbers have gone from a few hundred to well over 2,000 in one day.ตอนนี้ ภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เห็นว่า จากจำนวนศัตรูไม่กี่ร้อย เพิ่มขึ้นมากกว่าสองพันภายในวันเดียว Avatar (2009)
It must be an orbital thing.It must be an orbital thing. Womb (2010)
We spent months doing a detailed orbital survey.พวกเราใช้เวลาร่วมเดือน ที่จะทำการทดลองในข้อมูลนะ Subversion (2010)
On Monday, city college will be unveiling CCCP, the city college cosmic pioneer... their very own orbital launch simulator.ในวันจันทร์นี้ วิทยาลัยซิตี้จะเปิดตัว City College Cosmic Pioneer ซึ่งเป็น Simulator จำลองการบินรอบวงโคจร ของพวกเขาเอง Basic Rocket Science (2010)
Luckily, my student, Paul Butler, and I had telescope time assigned to us just a week later on the Lick Observatory 3-meter telescope four consecutive nights, and as luck would have it, the supposed orbital period of this planet around 51 pegสวิสที่น่าสงสัย พวกเขาได้พบสิ่งที่ ทุกคนกำลังมองหา ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มาก Are We Alone? (2010)
Once Kepler detects a planet, the planet's orbital size can be calculated along with its mass and surface temperature.ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ เคปเลอร์วิทยาศาสตร์คณะทำงาน, เจฟฟ์มาร์ซี่เชื่อว่าเคปเลอร์ เป็นขั้นตอนที่ดีต่อไป ต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตบน ดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ Are We Alone? (2010)
What about the orbital bones?แล้วกระดูกเบ้าตาล่ะ? The Bittersweet Science (2011)
It is tradition to give one's constable a gift at the end of each orbital cycle.มันเป็นธรรมเนียมที่จะ ให้ของขวัญตำรวจ ทุกครั้งที่สิ้นสุดวงโคจร Regional Holiday Music (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākāt) EN: space station   FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORBITAL    AO1 R B AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orbital    (j) (oo1 b i t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnelemente {pl} [astron.]orbital elements [Add to Longdo]
Ring... | Südring {m} (Straße)orbital | south orbital route [Add to Longdo]
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket) [Add to Longdo]
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
軌道運動[きどううんどう, kidouundou] (n) orbital motion [Add to Longdo]
軌道関数[きどうかんすう, kidoukansuu] (n) orbital function [Add to Longdo]
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment [Add to Longdo]
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
軌道長半径[きどうちょうはんけい, kidouchouhankei] (n) semi-major axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
軌道電子[きどうでんし, kidoudenshi] (n) orbital electron [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] orbital revolution [Add to Longdo]
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, / ] orbital module; orbital cabin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orbital \Or"bit*al\, a.
   Of or pertaining to an orbit. "Orbital revolution." --J. D.
   Forbes.
   [1913 Webster]
 
   {Orbital index} (Anat.), in the skull, the ratio of the
    vertical height to the transverse width of the orbit,
    which is taken as the standard, equal to 100.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orbital
   adj 1: of or relating to an orbit; "orbital revolution";
       "orbital velocity"
   2: of or relating to the eye socket; "orbital scale"; "orbital
     arch"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top