Search result for

newest

(20 entries)
(0.8662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newest-, *newest*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง Gandhi (1982)
Tetsuo is our newest companion.เท็ตสึโอะ คือพวกใหม่ของพวกเรา Akira (1988)
Hollywood's newest concept for a wax museum comes from an ear doctor who treats the stars.แนวคิดใหม่ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง... ...มาจากหมอรักษาหูดารา Punchline (1988)
Presenting the award for Best Song Hollywood's newest royal couple.ผู้แจกรางวัลเพลงดีเด่นได้แก่.. ดาราคู่ขวัญใหม่ของฮอลลีวู้ด The Bodyguard (1992)
Gentlemen. I'd like to introduce you to the newest member of our team.ท่านสุภาพบุรุษ ฉันจะแนะนำ สมาชิกใหม่ล่าสุดของทีมให้รู้จัก Cool Runnings (1993)
But even she outranked my mother, who was only Fourth Wife, the newest one.ถึงแม้เธอจะอยู่เหนือแม่ของแม่ ที่เป็นแค่เมียคนที่สี่ คนใหม่ที่สุด The Joy Luck Club (1993)
The newest, and presumably posthumous, work... of Sutter Cane continues to sit at number one... on the best-seller list.ผลงานล่าสุดหลังการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ของซัทเตอร์ เคนยังขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่ง ของตารางหนังสือขายดี In the Mouth of Madness (1994)
The world's greatest game designer is here in person, to lead you, our first test enclave through her newest creation, eXistenZ, by Antenna.นักออกแบบเกม ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกใบนี้ อยู่ที่นี่ บุคคลที่จะนำคุณสู่วงล้อม ทดสอบครั้งแรกของเรา สู่การสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุด เอ็กซิสเทนส์ โดยบ.เอนเนน่า eXistenZ (1999)
You are looking at the newest undercover reporter... forthe Chicago Sun-Times.ฉันได้เป็นนักข่าวสายลับแล้วด้วย ให้กับหนังสือพิมพ์ชิคาโกซันไทม์ Never Been Kissed (1999)
And this one I have with me today is the very newest model!ทำไมแกกกกก... .. One Piece: Wan pîsu (1999)
You are the newest in my gangพวกนายเพิ่งมาอยู่กับฉัน Infernal Affairs (2002)
The latest, most newest generation in the gadget program.ล่าสุด รุ่นที่ใหม่ที่สุด... ในโครงการแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newestThe newest staff members get all the donkey work when they're at the bottom of the ladder.

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWEST    N UW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newest    (j) (n y uu1 i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
最新[さいしん, saishin] (n,adj-no) latest; newest; late-breaking (news); (P) [Add to Longdo]
最新研究[さいしんけんきゅう, saishinkenkyuu] (n) the newest research; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 New \New\ (n[=u]), a. [Compar. {Newer} (n[=u]"[~e]r); superl.
   {Newest}.] [OE. OE. newe, AS. niwe, neowe; akin to D. nieuw,
   OS. niwi, OHG. niuwi, G. neu, Icel. n[=y]r, Dan. & Sw. ny,
   Goth. niujis, Lith. naujas, Russ. novuii, Ir. nua, nuadh,
   Gael. nuadh, W. newydd, Armor. nevez, L. novus, Gr. ne`os,
   Skr. nava, and prob. to E. now. [root]263. See {Now}, and cf.
   {Announce}, {Innovate}, {Neophyte}, {Novel}.]
   1. Having existed, or having been made, but a short time;
    having originated or occured lately; having recently come
    into existence, or into one's possession; not early or
    long in being; of late origin; recent; fresh; modern; --
    opposed to {old}, as, a new coat; a new house; a new book;
    a new fashion. "Your new wife." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Not before seen or known, although existing before; lately
    manifested; recently discovered; as, a new metal; a new
    planet; new scenes.
    [1913 Webster]
 
   3. Newly beginning or recurring; starting anew; now
    commencing; different from what has been; as, a new year;
    a new course or direction.
    [1913 Webster]
 
   4. As if lately begun or made; having the state or quality of
    original freshness; also, changed for the better;
    renovated; unworn; untried; unspent; as, rest and travel
    made him a new man.
    [1913 Webster]
 
       Steadfasty purposing to lead a new life. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Men after long emaciating diets, fat, and almost
       new.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. Not of ancient extraction, or of a family of ancient
    descent; not previously known or famous. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Not habituated; not familiar; unaccustomed.
    [1913 Webster]
 
       New to the plow, unpracticed in the trace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Fresh from anything; newly come.
    [1913 Webster]
 
       New from her sickness to that northern air.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {New birth}. See under {Birth}.
 
   {New Church}, or {New Jerusalem Church}, the church holding
    the doctrines taught by Emanuel Swedenborg. See
    {Swedenborgian}.
 
   {New heart} (Theol.), a heart or character changed by the
    power of God, so as to be governed by new and holy
    motives.
 
   {New land}, land cleared and cultivated for the first time.
    
 
   {New light}. (Zool.) See {Crappie}.
 
   {New moon}.
    (a) The moon in its first quarter, or when it first
      appears after being invisible.
    (b) The day when the new moon is first seen; the first day
      of the lunar month, which was a holy day among the
      Jews. --2 Kings iv. 23.
 
   {New Red Sandstone} (Geol.), an old name for the formation
    immediately above the coal measures or strata, now divided
    into the Permian and Trias. See {Sandstone}.
 
   {New style}. See {Style}.
 
   {New testament}. See under {Testament}.
 
   {New world}, the land of the Western Hemisphere; -- so called
    because not known to the inhabitants of the Eastern
    Hemisphere until recent times.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Novel; recent; fresh; modern. See {Novel}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 newest \new"est\ adj. Superl. of {new}.
   Most recent.
 
   Syn: latest, last, up to date(predicate).
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top