Search result for

masten

(58 entries)
(1.5432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masten-, *masten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา masten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *masten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.Sie gingen die Straße hinunter, auf der sich im Dunkeln barfüßige Männer bewegten, die die Masten ihrer Boote trugen. The Old Man and the Sea (1958)
What happens if you knock out one of these towers?Was passiert, wenn man einen dieser Masten umstößt? Ocean's 11 (1960)
TELEPHONE POLES.TelegrafenmastenI Shot an Arrow into the Air (1960)
YOU WERE TRYING TO DRAW TELEPHONE POLES.Du wolltest Telegrafenmasten zeichnen. I Shot an Arrow into the Air (1960)
Even as they rode, men were already building a faster message carrier across the country: the Overland Telegraph.Noch während sie ritten, errichteten andere Männer Telegrafenmasten, um Nachrichten noch schneller übertragen zu können. How the West Was Won (1962)
Two more poles.Noch zwei Masten weiter. The Dark Room of Damocles (1963)
This city, as if it were unborn, rising into the sky with fingers of metal, limbs without flesh, girders without stone, signs hanging without support, wires dipping and swaying without poles.- Die Stadt als wäre sie noch ungeboren, in den Himmel hinaufragend mit Fingern aus Metall, Gliedmaßen ohne Fleisch Trägern ohne Mauern... Schilder hängen ohne Stützen Drähte senken sich und schwingen ohne MastenX: The Man with the X-Ray Eyes (1963)
He almost hit five phone poles on the way home.Er hat auf dem Heimweg fast fünf Telefonmasten gerammt. Good Neighbor Sam (1964)
They climb trees and phone poles.Sie klettern auf Bäume und MastenThat Darn Cat! (1965)
I guess he got out again and got ahold of some bad telephone poles.Ja, ich vermute, er war draußen und hat ein paar schlechte Telefonmasten erwischt. Munsters on the Move (1965)
Oh, dear. The last time he got out, he went over to Grant Avenue... and ate all the tops off the telephone poles.Das letzte Mal als er entwischt ist, hat er an der Hauptstraße die Spitzen aller Telefonmasten abgebissen. Yes, Galen, There Is a Herman (1965)
Oh, you wanton waves so blue, Free to come and go are you, Dashing when and where you please, Washing rocks away with ease! You, who flood the mountains high, You, who ships raise to the sky -Ach du Welle, Meereswelle, wie du plätscherst frei und helle, keinen Zwang noch Fesseln fühlend, bald das Meergestein umspülend, bald das hohe Ufer schlagend, mastenhohe Schiffe tragend - The Tale of Tsar Saltan (1967)
How long before we reach the poles?Wie weit noch bis zu den TelefonmastenWhere Eagles Dare (1968)
Through desert and mesa, across endless miles of open range we made our headlong way steering by the telephone lines toward the mountains of Montana.Durch Wüsten und Hochebenen, über endlose Weiten ging unser Weg, den Telefonmasten entlang, in Richtung Berge von Montana. Badlands (1973)
Computerised production of flagpoles for the Swiss Navy!Und nun .. setzte ich in Funktion.. Die Computerisierte produktion von Fahnenmasten für die Schweizer Marine! The Pinchcliffe Grand Prix (1975)
They'll be back at their daily chores tomorrow, with petty quarrels... inventions and the manufacture of flagpoles for the Swiss Navy.und sie werden sich Morgen wieder ihren täglichen Aufgaben widmen, mit einem gelegentlichen Streit, und der Herstellung von Computerisierten Fahnenmasten für die schweizer Marine. The Pinchcliffe Grand Prix (1975)
Telephone poles falling all over the road.Telefonmasten fielen auf die Straße. Superman (1978)
Keep your eyes open for the transmitter.Halt nach dem Sendemasten Ausschau. Coal Miner's Daughter (1980)
- The transmitter.- Dem SendemastenCoal Miner's Daughter (1980)
You want me to watch for the next transmitter?Soll ich nach dem nächsten Sendemasten schauen? Coal Miner's Daughter (1980)
Hell, yes, watch out for that transmitter.Himmel, ja, schau nach dem SendemastenCoal Miner's Daughter (1980)
No telephone poles or power lines.Keine Telefon- oder StrommastenDeadly Blessing (1981)
Those lines, they're too close to the house.Die Strommasten sind zu nah am Haus. Neighbors (1981)
Slay 'em at the conference, Brian. Tell all those upper-class ponces we're gonna hang 'em from the lamp post by their old school ties!Sag den Oberschicht-Homos bei der Konferenz, wir hängen sie mit ihren Krawatten an den Laternenmasten auf. Clockwise (1986)
That is pretty bizarre. Watch it !Brian, geh zu allen Telefonmasten und radiere die Ohren aus. Take a Look at Me Now (1987)
Just to kiss some sweet Oriental girl. Ain't got nobody stopping meIn die Masten und runter mit dem Großsegel! The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
I'm gonna put one on every telephone pole in America.Ich hänge an jedem Telefonmasten in ganz Amerika eines auf. Goodbye, Mr. Bear (1989)
And as far as that bagel breath Blanchard goes I ran that low rent fool right into a pole!Und was diesen Stinkstiefel Blanchard angeht... Ich habe diesen verblödeten Idioten direkt in einen Masten befördert! Society (1989)
It's not like I don't have better things to do than to climb towers and drag your hairy ass down.Als hätte ich nichts Besseres zu tun, als Masten hochzuklettern und deinen Arsch runterzuholen. Tremors (1990)
Some animals are knocking down the telephone poles.Diese Tiere werfen die Telefonmasten um. Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
When I got arrested for stealing telephone poles.Als ich für das Klauen von Telefonmasten festgenommen wurde. Aspen Extreme (1993)
All of the upper docking pylons are out of commission.Alle oberen Ankopplungsmasten sind außer Betrieb. A Man Alone (1993)
Eight ships are capable of warp five, three on docking pylons, five in ports.Acht Schiffe fliegen Warp fünf, drei davon sind an Andockmasten, fünf in den Liegeplätzen. Dax (1993)
Yeah, made out of barn beams and telephone poles, right?Ja, ja, aus Balken und Telefonmasten, stimmt's? The Stand (1994)
Do you see those high-tension towers?Sehen Sie diese HochspannungsmastenSe7en (1995)
He spent his whole life on poles, with pliers and cutters.Hat sein Leben an Strommasten verbracht, ein Mastkletterer! Underground (1995)
Ma said I should wait... by the boat.- Mama hat gesagt, ich soll beim Strommasten warten, wenn ich vom Boot runter bin und dich nicht gleich sehe. Shanghai Triad (1995)
Telegraph poles.TelegrafenmastenIhatôbu gensô, Kenji no haru (1996)
Telegraph poles."Telegrafenmasten." Ihatôbu gensô, Kenji no haru (1996)
The objective is to maneuver through the course without knocking over pylons.Also, denkt daran, ihr sollt den Parcours meistern, - ohne Masten umzufahren. Tanks for the Memories (1996)
(man) Mr Taylor. watch out for the pylonsMr. Taylor, passen Sie auf die Masten auf. Tanks for the Memories (1996)
Trees, power poles...Bäume, Strommasten... Small Soldiers (1998)
We got trees, power lines down all over the place.Alles ist voller umgestürzter Bäume und MastenAgua Mala (1999)
Only boats grow around here. The climate isn't...Hier wachsen nur SchiffsmastenThe Widow of Saint-Pierre (2000)
There's a huge... electric tower near itDas liegt wohl den Strommasten in der Nähe. Another Heaven (2000)
It reminds me of my neighborhood, of the high-tension towers.Er erinnert mich an mein Viertel, die riesigen StrommastenLiving It Up (2000)
When they're closing in they leave strange signs in code in obvious places like telephone poles posters and notices for lost pets and lost dogs.Wenn sie näher rücken, hinterlassen sie eigenartige, verschlüsselte Zeichen an augenfälligen Orten wie z.B. Telefonmasten. Da hängen dann Plakate und Anschläge wegen entlaufener Haustiere. Hearts in Atlantis (2001)
Well, I know the low men don't exist but if they started driving around here and the signs started appearing on the poles...Na ja, ich weiß, dass es die niederen Männer gar nicht gibt. Aber wenn wirklich einige von denen hier aufkreuzen und irgendwelche ulkigen Sachen an die Telefonmasten pinnen sollten... Hearts in Atlantis (2001)
JACK: Yeah, we still don't have cell towers.Ja, wir haben noch keine EmpfangsmastenTremors 3: Back to Perfection (2001)
I saw people hanging from telephone poles, lynched by their own neighbours.Ich sah Leute von Telefonmasten hängen, gelyncht von ihren eigenen Nachbarn. Haven (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
MASTEN    M AE1 S T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahnenmast {m} | Fahnenmasten {pl}flagpole | flagpoles [Add to Longdo]
Fahnenmast {m}; Fahnenstange {f} | Fahnenmasten {pl}; Fahnenstangen {pl}flagstaff | flagstaffs [Add to Longdo]
Fockmast {m} [naut.] | Fockmasten {pl}foremast | foremasts [Add to Longdo]
Mast {m} | Masten {pl}mast | masts [Add to Longdo]
Telegraphenmast {m} | Telegraphenmasten {pl}telegraph pole | telegraph poles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Masten [mastən] (n) , pl.
     masts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top