Search result for

levels

(28 entries)
(1.1835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levels-, *levels*, level
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With three lines across it representing the three levels of the universe.กับสามสายข้ามมัน ที่เป็นตัวแทนของสามระดับของจักรวาล Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8.ของเหล่านั้น อยู่มาเกือบ 40 ปี ได้ถูกอัดแน่น ภายในใต้ดินในระดับ 7 และ 8 Akira (1988)
And they've been very successful, at many levels.และสำเร็จไปหลายขั้นแล้วด้วย Rambo III (1988)
They don't wash cars on the parking levels.ไม่มีใครล้างรถในที่จอด The Bodyguard (1992)
Endocrine, adrenal, increasing to fatal levels.ต่อมรับรู้ และต่อมแอดดรีนัล ตอบสนองขั้นรุนแรง The Lawnmower Man (1992)
Look, my H.C.G. levels aren't where they should be.ระดับเฮช ซี จีของฉันมันยังไม่ถึงระดับที่ควรจะเป็น Junior (1994)
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions.หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ Contact (1997)
Power levels show a good start.ระดับพลังงานที่แสดงเริ่มต้นที่ดี Contact (1997)
Tremendous EMI levels around Machine!ระดับยิ่งใหญ่ อีเอมไอ รอบเครื่อง! Contact (1997)
CO2 levels will become toxic in four hours.-คาร์บอนไดออกไซด์จะก่อพิษใน 4 ชม. Event Horizon (1997)
Even amongst your people you must have varying levels of excellence.กับคนพวกนี้เราต้องแยกแยะ สติปัญญาหน่อย Gattaca (1997)
Sir, halon levels are nonexistent in this room.ท่านค่ะ, เครื่องวัดหยุดทำงาน อาจจะมีอะไรในนี้ Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
levelsMy cholesterol levels are high.
levelsResearch revealed that the same high truancy levels were to be found in every inner city district.
levelsThe probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.
levelsThis year unemployment will reach record levels.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVELS    L EH1 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levels    (v) (l e1 v @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一回りもふた回りも[ひとまわりもふたまわりも, hitomawarimofutamawarimo] (exp) one or two sizes (bigger, etc.); one or two levels (better, more mature, etc.) [Add to Longdo]
冠位十二階[かんいじゅうにかい, kan'ijuunikai] (n) first system to rank officials into 12 levels (603 AD) [Add to Longdo]
九品[くほん;ここのしな, kuhon ; kokonoshina] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 浄土) nine levels of Amitabha's Pure Land; (2) (くほん only) (See 九品浄土) Amitabha's Pure Land; (3) (くほん only) (See 九品蓮台) nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land [Add to Longdo]
九品浄土[くほんじょうど, kuhonjoudo] (n) (obsc) (See 極楽浄土) Amitabha's Pure Land (composed of nine levels) [Add to Longdo]
高尿酸血症[こうにょうさんけつしょう, kounyousanketsushou] (n) hyperuricemia (increased levels of uric acid in the blood) [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
数段[すうだん, suudan] (n) several (levels, floors) [Add to Longdo]
多方面に[たほうめんに, tahoumenni] (adv) at many levels [Add to Longdo]
通達[つうたつ, tsuutatsu] (n,vs) notification; directive (e.g. from higher to lower levels of the administration); (P) [Add to Longdo]
噴水効果[ふんすいこうか, funsuikouka] (n) fountain effect (theory that high sales in the basement of a department store lead to increased sales in the upper levels as well) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top