Search result for

kranker

(61 entries)
(1.1795 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kranker-, *kranker*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kranker มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kranker*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a sick man and he knows that!Ich bin ein kranker Mann, und das weiß er ganz genau! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
A bad tooth!Ein kranker Zahn! An Angel on Wheels (1959)
I'M GONNA TELL THE MEDICS HE'S A VERY SICK COOKIE AND OUGHTTA BE KEPT UNDER OBSERVATIONIch werde den Ärzten sagen, dass er ein ziemlich kranker Typ ist der die nächsten 7 Jahre unter Beobachtung stehen sollte. And When the Sky Was Opened (1959)
I'm sure it's nothingat all.Ich möchte nicht als Kranker aufkreuzen. The Red Circle (1960)
Sick bastard.Kranker Bastard. The Sun's Burial (1960)
Remember you're still a very sick man.Denken Sie daran, Sie sind noch immer ein sehr kranker Mann. The Howling Man (1960)
- All right. A bunch of sick kids.- Na gut, eine Bande kranker Kinder. The Devil at 4 O'Clock (1961)
There is no spring nearby from which a leper is allowed to drink.Es gibt nirgendwo eine Quelle, aus der ein Leprakranker trinken darf. Ich bin durstig. El Cid (1961)
It all boils down to that lousy cave full of sick, pitiful, half-dead losers and a platoon of dirty, tired men that have their craw full of this war.Alles hängt von dieser lausigen Höhle ab, voller kranker, bedauernswerter, halbtoter Verlierer, und von einem Zug dreckiger, müder Männer, die vom Krieg die Schnauze voll haben. A Quality of Mercy (1961)
You're a very sick man, and a sick man doesn't belong in jail.Sie sind ein sehr kranker Mann und so einer gehört nicht ins Gefängnis. Back There (1961)
Dear Imaginary Invalid, come as soon as you can."Lieber eingebildeter Kranker, kommen sie so schnell wie möglich. Jules and Jim (1962)
She wants to see them prove that I'm nothing but a little murderer, or a sick man that can be cured.Die will den Nachweis sehen, dass ich nichts als ein kleiner Mörder bin, oder ein Kranker, den man heilen kann. Redhead (1962)
Sick, scared little man, full of delusions of grandeur.Kranker, ängstlicher kleiner Mann voller Größenwahn. The Little People (1962)
I could never catch up. Now not worth anything to anyone.Ich bin nur ein müder, kranker und alter, nutzloser Mann, der niemandem mehr etwas bedeutet. The Trade-Ins (1962)
When an old man buys a bunch of sick Mexican cows it means he's over the hill.Kauft ein alter Mann einen Haufen kranker Kühe, packt er es nicht mehr. Hud (1963)
- I will not betray him!Er ist ein sehr, sehr kranker Mann. Horror Castle (1963)
You don't know the truth!Nein, da irren Sie sich. Er ist ein kranker Mann. Horror Castle (1963)
Don't sit there crooning like a bilious pigeon.Du aber quakst wie ein magenkranker Frosch. My Fair Lady (1964)
Shut up, you rotten, sick...halt's Maul, du kranker... Zulu (1964)
I'm just a sick old man.Ich bin nur ein kranker alter Mann. Death at Bargain Prices (1965)
I'm a sick fellow.Ich bin ein kranker Mann. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
Yes, my dear.Ich bin ein alter, kranker Mann. Ten Little Indians (1965)
- Stick with me, kid. I'm a sick man.- Bleib bei mir, Junge, ich bin ein kranker Mann. Yes, Galen, There Is a Herman (1965)
Got a very sick man here.- Hier ist ein KrankerThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
You're not a well man.Du bist ein kranker Mann. The Fortune Cookie (1966)
Schultz!- Schultz. Er ist ein kranker Mann, Colonel. Everybody Loves a Snowman (1967)
Deep down, he's an unhappy old man. You must understand:Na ja, er ist im Endeffekt ein armer, kranker, unglücklicher alter Mann. We Still Kill the Old Way (1967)
Come on, doc, I've got a sick tree back here.Kommen Sie, Doc, da hinten ist ein kranker Baum. The Dirty Dozen (1967)
I, uh, I'm afraid you could hardly have made a worse choice of hostage.Ich tauge nicht als Geisel. Wissen Sie, ich bin ein kranker Mann. Face to Face (1967)
Escaped mental patient.Ein entsprungener GeisteskrankerIn Cold Blood (1967)
He's a sick man!Er ist ein kranker Mann. The Mummy's Shroud (1967)
You've never seen a sick man!Sie haben noch nie ein kranker Mann! The Oldest Profession (1967)
You are a sick and violent man.Sie sind ein kranker, grausamer Mann. Echo of Yesterday (1967)
There's a sick man in there.Da drin ist ein kranker Mann. How to Catch a Papa Bear (1968)
Well, of course I think he's a sick man in the first place.Vor allem ist er ein kranker Mann. The Boston Strangler (1968)
- You monster! You're sick!-Du bist ein Monster, ein KrankerMemories of Underdevelopment (1968)
You monster!Du bist ein Monster! Ein KrankerMemories of Underdevelopment (1968)
He's an effeminate, broken manEin verweichlichter, kranker Mann. Cremator (1969)
He is a very sick man.Er ist ein kranker Mann. Commandante (1969)
Well, he's the easiest to do, because he has to be played as a very sick man.- Die ist leicht zu imitieren. Er muss nur als ein sehr kranker Mann dargestellt werden. Robot (1969)
Captain, this is a very sick man.Das ist ein schwerkranker Mann. The Numbers Game (1969)
- In fact, you are quite ill.- Was? Sie sind ein schwer kranker Mann. Time Bomb (1969)
You insane, filthy, little plotter of ruin.Du geisteskranker, dreckiger kleiner Verschwörer! Let That Be Your Last Battlefield (1969)
How can you expect a sick man to work?Wie soll ein kranker Mann arbeiten? Gitano (1970)
Please, boys, no jokes. You're looking at a very sick man.Ich bin ein todkranker Mann. Look at the Pretty Snowflakes (1971)
You are looking at a dying man.Vor Ihnen steht ein TodkrankerLook at the Pretty Snowflakes (1971)
You old, sick man.- Sie alter, kranker Mann! Punishment Park (1971)
- Where is he?Wo ist denn unser NervenkrankerL'aventure, c'est l'aventure (1972)
- You neuropath!NervenkrankerL'aventure, c'est l'aventure (1972)
I want to tell you one thing. I, the cyclical neuropath, the head of Occidental Paranoia, say that power is at the end of a gun!Ich möchte hinzufügen, ich weiß als typisch unheilbar Nervenkranker, als Chef der abendländischen Bewusstseinsspaltung, dass die Macht allein im Lauf der Gewehre ist, nicht woanders. L'aventure, c'est l'aventure (1972)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalide {m,f}; Kranke {m,f}; Kranker; Gebrechliche {m,f}; Gebrechlicher; Pflegefall {m} | zum Invaliden macheninvalid | to invalid [Add to Longdo]
Kranke {m,f}; Kranker | Kranken {pl}; Kranke | unheilbar Kranke {m,f}; unheilbar Krankersick person | sick people | incurable [Add to Longdo]
Leprakranke {m,f}; Leprakranker; Aussätzige {m,f}; Aussätzigerleper [Add to Longdo]
Tuberkulosekranke {m,f}; Tuberkulosekranker; Schwindsüchtige {m,f}; Schwindsüchtigerconsumptive [Add to Longdo]
krank an; unwohl {adj} | kranker | am kränkstensick of; sick with | sicker | sickest [Add to Longdo]
Herzkranke {m,f}; Herzkranker [med.]cardiac [Add to Longdo]
Fisch {m} [zool.] | Fische {pl} | weder Fisch noch Fleisch | die Fische füttern (Seekranker) [ugs.]fish | fish; fishes | neither fish nor fowl | to feed the fishes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
患部[かんぶ, kanbu] betroffener_Teil, kranker_Teil [Add to Longdo]
病人[びょうにん, byounin] Kranker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kranker [kraŋkr]
     sicker
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top