หรือคุณหมายถึง kindlineß?
Search result for

kindliness

(13 entries)
(1.2711 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindliness-, *kindliness*, kindlines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindliness[N] ความเมตตากรุณา, See also: มุทิตา, ความหวังดี, Syn. amiability, ruthfulness, kindness, Ant. kindlessness, ruthlessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence

English-Thai: Nontri Dictionary
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุทิตา[N] rejoicing with others in their happiness or prosperity, See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another's success, Example: สมาธิภาวนาจะผุดขึ้นเป็นปัญญาให้เราใช้เมตตากรุณาและมุทิตาอย่างเหมาะสม, Thai definition: ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อหนึ่ง ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
มุทุตา[N] kindliness, See also: softness, tenderness, mildness, blandness, Syn. ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม, ความอ่อนน้อม, Thai definition: ความเป็นผู้มีใจอ่อน, Notes: (บาลี)
การุญ[N] kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การุณย์[N] kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุญ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success   FR: sympathie [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
温情[おんじょう, onjou] (n) warm heart; kindliness [Add to Longdo]
懇情[こんじょう, konjou] (n) kindliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindliness \Kind"li*ness\, n.
   1. Natural inclination; natural course. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being kindly; benignity;
    benevolence; gentleness; tenderness; as, kindliness of
    disposition, of treatment, or of words.
    [1913 Webster]
 
       In kind a father, but not in kindliness.
                          --Sackville.
    [1913 Webster]
 
   3. Softness; mildness; propitiousness; as, kindliness of
    weather, or of a season.
    [1913 Webster]
 
       Fruits and corn are much advanced by temper of the
       air and
       kindliness of seasons.        --Whitlock.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kindliness
   n 1: friendliness evidence by a kindly and helpful disposition
      [syn: {kindliness}, {helpfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top