Search result for

infected

(38 entries)
(1.183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infected-, *infected*, infect, infecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infected[ADJ] ซึ่งติดโรค, See also: ซึ่งติดเชื้อ, ซึ่งเป็นโรค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infectedติดเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. I amputated the infected area. I think I caught it in time.ไม่ ฉันตัดส่วนที่ติดเชื้อแล้ว มันไม่ลามแล้ว Day of the Dead (1985)
Some of my men are infected with this virus.ไม่ใช่ลงโทษ Schindler's List (1993)
Jenner infected himself with smallpox to test his vaccine.เจนเนอร์ทดลองวัคซีนไข้ทรพิษกับตัวเอง Junior (1994)
Look, do you think... those books somehow infected you?นี่ คุณคิดบ้างมั้ยว่า หนังสือนั่นจะแพร่เชื้อมาถึงคุณ In the Mouth of Madness (1994)
Every hour, more people are becoming infected... being driven to senseless acts of extreme violence.ทุกๆชั่วโมงต้องมีผู้คนติดเชื้อกลายเป็นบ้า ไร้สติสัมปชัญญะ โดยแสดงท่าทางบ้าระห่ำอย่างชัดเจน In the Mouth of Madness (1994)
If for any reason... you are one of us who hasn't become infected... take shelter immediately.ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกเรา ที่ยังไม่ติดเชื้อบ้านี้ จงหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด In the Mouth of Madness (1994)
How come bio-ports don't get infected?เป็นไง ไบโอ-พอร์ทไม่มีการติดเชื้อ eXistenZ (1999)
I think it's infected.ผมคิดว่ามันติดเชื้อ eXistenZ (1999)
No, it's not infected.ไม่ มันไม่ติดเชื้อ eXistenZ (1999)
He gave you an infected one so that my pod and my game system would die!เขาให้พอดติดเชื้อกับคุณ ดังนั้นพอดฉัน ระบบเกมฉันถึงได้ตาย eXistenZ (1999)
I'm infected? Wait a minute.ผมติดเชื้อ เดี๋ยวก่อน eXistenZ (1999)
'The theme of disease'? I'm fucking really infected!"เชื้อในเกม" ผมติดเชื้อจริงๆ เหรอ eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infectedBe infected with the evil ways of the world.
infectedIn short, it is because the 'plan.doc' file I attached in the previous email was infected with a virus.
infectedI was infected with a bad cold during the trip.
infectedThe air was infected with photochemical smog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำแพ้ง[N] diseased bamboo, See also: infected bamboo, Syn. กระแพ้ง, กะแพ้ง, Thai definition: ไม้ไผ่ที่ปล้องข้างในเป็นโรค มีสีดำๆ กลิ่นเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปนเปื้อน[adj.] (ponpeūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted   FR: contaminé ; pollué
ติดเชื้อ[v. exp.] (tit cheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with   FR: être infecté ; attraper une maladie
ติดโรค[v. exp.] (tit rōk) EN: get sick ; get infected ; catch a disease ; contract a disease   FR: attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)
ติดโรคหวัด [v. exp.] (tit rōk wat) EN: catch flu ; become infected with influenza   FR: attraper un rhume

CMU English Pronouncing Dictionary
INFECTED    IH2 N F EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infected    (v) (i1 n f e1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
下痢が移った[げりがうつった, gerigautsutta] (exp) infected with diarrhea (diarrhoea) [Add to Longdo]
感染者[かんせんしゃ, kansensha] (n) infected person [Add to Longdo]
染まる[そまる, somaru] (v5r,vi) (1) to be dyed; (2) to be tainted; to be infected; to be stained; to be steeped; (P) [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
伝染る;染る[うつる(gikun), utsuru (gikun)] (v5r,vi) (See 移る・うつる・5) to be infected; to be contagious [Add to Longdo]
敗血症性[はいけっしょうせい, haikesshousei] (n,adj-no) septic (infected with bacteria) [Add to Longdo]
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants [Add to Longdo]
輸入感染症[ゆにゅうかんせんしょう, yunyuukansenshou] (n) infectious disease originating overseas entering the country through an infected traveller or goods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhān, ㄓㄢ, ] infected by; moisten; receive favors, #7,480 [Add to Longdo]
感染者[gán rǎn zhě, ㄍㄢˊ ㄖㄢˇ ㄓㄜˇ, ] infected person, #15,574 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infect \In*fect"\, v. t. [imp. & p. p. {Infected}; p. pr. & vb.
   n. {Infecting}.] [L. infectus, p. p. of inficere to put or
   dip into, to stain, infect; pref. in- in + facere to make;
   cf. F. infecter. See {Fact}.]
   [1913 Webster]
   1. To taint with morbid matter or any pestilential or noxious
    substance or effluvium by which disease is produced; as,
    to infect a lancet; to infect an apartment.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect with infectious disease; to communicate
    infection to; as, infected with the plague.
    [1913 Webster]
 
       Them that were left alive being infected with this
       disease.               --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   3. To communicate to or affect with, as qualities or
    emotions, esp. bad qualities; to corrupt; to contaminate;
    to taint by the communication of anything noxious or
    pernicious. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Infected Ston's daughters with like heat. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To contaminate with illegality or to expose to
    penalty.
 
   Syn: To poison; vitiate; pollute; defile.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infected
   adj 1: containing or resulting from disease-causing organisms;
       "a septic sore throat"; "a septic environment"; "septic
       sewage" [syn: {septic}, {infected}] [ant: {antiseptic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top