Search result for

incursion

(28 entries)
(0.8525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incursion-, *incursion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incursion[N] การจู่โจม, See also: การโจมตี, Syn. attact, raid
incursion[N] การบุกรุก (คำทางการ), Syn. instrusion, irruption

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack

English-Thai: Nontri Dictionary
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู First Blood (1982)
Absolutely not. Not now. Not for a random incursion.ไม่,ไม่ใช่ตอนนี้/ไม่ใช่ในการสุ้มโจมตี Underworld (2003)
Set for 360-degree incursion.โอเค ส่งเข้าไป X-Men: The Last Stand (2006)
Well, first of all, as a result of our incursion into Cambodia, we picked up 22,000 rifles,แล้วทำไมท่านถึงยังทำ? ครับ ก่อนอื่น การบุกเข้าไปในกัมพูชา เราขนปืนไรเฟิลไป 22,000 กระบอก Frost/Nixon (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
General, our alliance has countermanded 6 Decepticon incursions this year.ท่านนายพล กลุ่มสมาชิกของเราถูกเรียกกลับ ดิเซปติคอน จู่โจม 6 ครั้ง ในปีนี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
In our incursion Instruments to Roark, we have not recovered it ' to intersect, it 'Stephen Bartowski.ในการบุกเข้าไปใน Roark Instruments ทำให้เรารู้ว่าอินเตอร์เซกของไอไรออน หรือก็คือสตีเฟน บาทาวสกี้ Chuck Versus the Dream Job (2009)
They're coming to take Destiny. Stargate Universe s01e19 Incursion Part1พวกมันกำลังมายึดเดสตินี่ พวกเราได้รับข้อมูลมาว่า Incursion: Part 1 (2010)
We've been informed that this ship faces an incursion by armed forces of the Lucian alliance.ยานลำนี้ กำลังเผชิญกับการบุกจู่โจม โดยกองกำลังติดอาวุธ พันธมิตรลูเซี่ยน Incursion: Part 1 (2010)
You've been going this alone since the incursion,นายกำลังทำ้เรื่องนี้ตัวคนเดียว ตั้งแต่การจู่โจมครั้งนั้น Awakening (2010)
An incursion team attempted a rescue, but the situation is taken care of.ผู้บุกรุกพยายามทำการช่วยเหลือ แต่สถานการณ์นี้ได้ถูก จัดการแล้ว Counter Attack (2011)
Annie and Reva carefully obeyed the border, but the Belarusians made an incursion into Poland to capture them.แอนนี่กับรีว่ายังอยู่ในเขตแดน แต่พวกเบลารุสลุกล้ำเข้าไปในโปแลนด์ จับกุมพวกเธอ The Outsiders (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCURSION    IH2 N K ER1 ZH AH0 N
INCURSIONS    IH2 N K ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incursion    (n) (i1 n k @@1 sh @ n)
incursions    (n) (i1 n k @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbruch {m} | Einbrüche {pl}incursion | incursions [Add to Longdo]
Einfall {m}; Eindringen {n} (in) | Einfälle {pl}incursion (into) | incursions [Add to Longdo]
Entstehung {f} des Schadensincursion of liability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入寇[にゅうこう, nyuukou] (n,vs) invasion; incursion [Add to Longdo]
領空侵犯[りょうくうしんぱん, ryoukuushinpan] (n,vs) airspace incursion; airspace violation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incursion \In*cur"sion\, n. [L. incursio: cf. F. incursion. See
   {Incur}.]
   [1913 Webster]
   1. A running into; hence, an entering into a territory with
    hostile intention; a temporary invasion; a predatory or
    harassing inroad; a raid.
    [1913 Webster]
 
       The Scythian, whose incursions wild
       Have wasted Sogdiana.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The incursions of the Goths disordered the affairs
       of the Roman Empire.         --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Attack; occurrence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sins of daily incursion.       --South.
 
   Syn: Invasion; inroad; raid; foray; sally; attack; onset;
     irruption. See {Invasion}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incursion
   n 1: the act of entering some territory or domain (often in
      large numbers); "the incursion of television into the
      American living room"
   2: an attack that penetrates into enemy territory [syn:
     {penetration}, {incursion}]
   3: the mistake of incurring liability or blame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top