Search result for

holes

(52 entries)
(0.9026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holes-, *holes*, hole
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cholesterol(คะเลส'ทะรอล) n. คอลเลสเตอรอล
unwholesome(อันโฮล'เซิม) adj. มีสุขภาพไม่ดี,เป็นอันตรายต่อกายหรือจิตใจ,เสื่อมเสียศีลธรรม., See also: unwholesomeness n. -S.unhealthy
wholesale(โฮล'เซล) n. การขายส่ง adj. เกี่ยวกับการส่ง,กว้างขวาง,เป็นจำนวนมาก,ไม่มีการเลือก adv. แบบขายส่ง vt. vi. ขายส่ง, See also: wholesaler n., Syn. far-reaching
wholesome(โฮล'ซัม) adj. เป็นประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ,ดี,ดีงาม,ปลอดภัย,, See also: wholesomely adv. wholesomeness n., Syn. healthful,healthy

English-Thai: Nontri Dictionary
unwholesome(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่ดี,ไม่สบาย,แสลง
wholesale(adj) ที่ขายส่ง,ทั่วไป,ทั้งฝูง,หมดสิ้น
wholesale(n) การขายส่ง
wholesale(vt) ขายส่ง
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง
wholesome(adj) เหมาะแก่สุขภาพ,เป็นประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Black holes.หลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
- And there's them holes.- แล้วก็ยังมีรูพวกนั้นอีก Rebecca (1940)
- What holes?- รูอะไร Rebecca (1940)
But it seemed to me them holes looked as if she'd made them from the inside.เเต่ผมว่ารูนั่นดูเหมือนจะถูกทํามาจากด้านในเรือ Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Has anyone ever discussed these holes with you before?เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย Rebecca (1940)
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง Rebecca (1940)
Well, those holes in the planking, for one thing.ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น Rebecca (1940)
Those holes that were drilled from the inside.รูพวกนั้นถูกเจาะมาจากด้านใน Rebecca (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
- We must be near the Sea of Holes.เฮ้เราจะต้องอยู่ใกล้ทะเลหลุม Yellow Submarine (1968)
Didn't Old Fred mention something about the Sea of Holesพูดไม่ได้พูดถึง เฟร็ดเก่า บางสิ่ง บางอย่าง เกี่ยวกับทะเลหลุม Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holesHoles gaped open in the streets after the earthquake.
holesI can't find any holes in his theory.
holesI found holes here and there.
holesNow they know how many holes it takes to fill the hall.
holesRats have gnawed holes in the door.
holesThe argument is full of holes.
holesThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
holesWhat has many holes but is good for holding liquid?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā-song) EN: wholesale business ; wholesaler   
กรรมชั่ว[n. exp.] (kam chūa) EN: bad deeds ; unwholesome action   FR: mauvaise action [f]
กรรมดี[n. exp.] (kam dī) EN: good deeds ; wholesome action   FR: bonne action [f]
การค้าขายส่ง[n. exp.] (kānkhā khāisong) EN: wholesale trade   
ค้าส่ง[n.] (khā-song) EN: wholesale   
ค้าส่ง[v.] (khā-song) EN: engage in wholesale trade   
คอเลสเตอรอล[n.] (khølēsátoērøn) EN: cholesterol   FR: cholestérol [m]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]
หลุม ๆ บ่อ ๆ[adj.] (lum-lum bø-bø) EN: full of ruts and holes   
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāisong) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLES    HH OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holes    (v) (h ou1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレステリン[, koresuterin] (n) cholesterin [Add to Longdo]
コレステロール[, koresutero-ru] (n) cholesterol; (P) [Add to Longdo]
コレステロール値[コレステロールち, koresutero-ru chi] (n) cholesterol level [Add to Longdo]
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels [Add to Longdo]
ホールセール[, ho-ruse-ru] (n) wholesale [Add to Longdo]
ボコボコ;ぼこぼこ[, bokoboko ; bokoboko] (n-adv) (1) (on-mim) burbling; (2) hollow (sounding); (3) holey; full of holes [Add to Longdo]
悪玉コレステロール[あくたまコレステロール, akutama koresutero-ru] (n) bad cholesterol [Add to Longdo]
一斉検挙[いっせいけんきょ, isseikenkyo] (n) wholesale arrest; round-up [Add to Longdo]
一棟借り[ひとむねがり, hitomunegari] (n,vs) wholesale lease (on a building) [Add to Longdo]
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top