Search result for

helmet

(53 entries)
(0.8822 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helmet-, *helmet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helmet[N] หมวกกันน็อก, See also: หมวกนิรภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
helmet(n) หมวกเหล็ก,หมวกยอด,หมวกกันภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helmetหมวกแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
helmet; head screen; head shieldหมวกเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Motorcycle Guy. His helmet has secret compartments."มนุษย์มอเตอร์ไซค์ มีอาวุธลับอยู่ที่หมวก" Punchline (1988)
Easiest way to kill them might have been to put a helmet on themวิธีง่ายๆที่จะฆ่ามัน คือใส่หมวกเหล็กให้มัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They want this animal trained in virtual reality... to use the infrared battle helmet, not recite the ABCs.พวกเขาต้องการให้เราฝึกมัน ในโลกเสมือน เพื่อทดสอบกล้องอินฟราเรด ที่คิดค้นสำหรับใช้ในสงคราม The Lawnmower Man (1992)
All right, put your helmets on, everybody. Let's go.เอาล่ะ ใส่หมวกซะ ทุกคน ไปได้ Cool Runnings (1993)
Here we go, come on. Helmets on.ไปได้ ใส่หมวก Cool Runnings (1993)
I cannot get my helmet on.ผมใส่หมวกไม่ได้ Cool Runnings (1993)
Derice, right here. Okay, get your helmets on.ดีรีซ ตรงนี้ ใส่หมวกได้ Cool Runnings (1993)
Sounds like the armed perpetrator in the pith helmet and khakis you reported.รู้สึกจะเป็นพรานไพร ที่คุณแจ้งเข้ามา Jumanji (1995)
How dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet!นายกล้าเปิดหมวกบนดาวที่นักบินอวกาศไม่รู้จักอย่างงั้นหรอ! Toy Story (1995)
Your helmet does that, that, that whoosh thing.หมวกของนาย นั่น นั่น เปิดปิดได้ด้วย Toy Story (1995)
You can take the helmet. - No, I'll walk.เธอจะสวมหมวกกันน็อกก็ได้นะ\ / ไม่อ่ะ ฉันจะเดินไป Show Me Love (1998)
What happened to that fun girl with the pith helmet?เกิดอะไรขึ้นกับหญิงอารมณ์ขันคนนั้น คนที่มีไซเรนอยู่บนหมวกกันน๊อค? The Story of Us (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helmetA bullet pierced the helmet.
helmetIt is dangerous to ride a motorbike without a helmet.
helmetYou have to wear a helmet to protect your head.
helmetYou're playing with fire if you insist on riding your motorcycle without a helmet on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวกกันน็อก[N] helmet, See also: anti-knock helmet, Syn. หมวกนิรภัย, Example: หากเขาไม่สวมหมวกกันน็อก ศีรษะเขาต้องกระแทกพื้นแน่, Count unit: ใบ, ลูก
หมวกนิรภัย[N] helmet, See also: anti-knock helmet, Syn. หมวกกันน็อก, Example: การรณรงค์ให้ใส่หมวกนิรภัย มีเพื่อป้องกันความพิการจากอุบัติเหตุ, Count unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวกกะโล่[n.] (mūakkalō) EN: sun helmet ; topee   
หมวกกันแดด[n. exp.] (mūak kandaēt) EN: sun helmet   
หมวกกันน็อก[n.] (mūak kannǿk) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet   FR: casque (de motocycliste) [m]
หมวกนิรภัย[n.] (mūak niraphai) EN: helmet ; anti-knock helmet   FR: casque [m]
นกชนหิน[n. exp.] (nok chon hin) EN: Helmeted Hornbill   FR: Calao à casque rond [m] ; Calao à longue queue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HELMET    HH EH1 L M AH0 T
HELMETS    HH EH1 L M AH0 T S
HELMETED    HH EH1 L M AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helmet    (n) (h e1 l m i t)
helmets    (n) (h e1 l m i t s)
helmeted    (j) (h e1 l m i t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Helm {m} | Helme {pl}helmet | helmets [Add to Longdo]
Helmvanga [ornith.]Helmet Bird [Add to Longdo]
Molukkenmonarch {m} [ornith.]Helmet Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーヘル[, no-heru] (n) (abbr) without a helmet [Add to Longdo]
ヘルメット[, herumetto] (n) helmet; hard hat; protective headgear; (P) [Add to Longdo]
メット[, metto] (n) (abbr) (See ヘルメット) helmet [Add to Longdo]
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei [Add to Longdo]
宇宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] (n) space helmet [Add to Longdo]
鎧櫃[よろいびつ, yoroibitsu] (n) storage chest for a suit of armour and a helmet [Add to Longdo]
角兜[つのかぶと, tsunokabuto] (n) spiked helmet [Add to Longdo]
兜(P);冑;甲;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P) [Add to Longdo]
兜頭巾[かぶとずきん, kabutozukin] (n) helmet-shaped hood [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, / ] helmet [Add to Longdo]
[kuī, ㄎㄨㄟ, ] helmet [Add to Longdo]
头兜[tóu dōu, ㄊㄡˊ ㄉㄡ, / ] helmet; chain mail hung from head to protect neck [Add to Longdo]
头盔[tóu kuī, ㄊㄡˊ ㄎㄨㄟ, / ] helmet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hood \Hood\, n. [OE. hood, hod, AS. h[=o]d; akin to D. hoed hat,
   G. hut, OHG. huot, also to E. hat, and prob. to E. heed.
   [root]13.]
   1. State; condition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How could thou ween, through that disguised hood
       To hide thy state from being understood? --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A covering or garment for the head or the head and
    shoulders, often attached to the body garment; especially:
    (a) A soft covering for the head, worn by women, which
      leaves only the face exposed.
    (b) A part of a monk's outer garment, with which he covers
      his head; a cowl. "All hoods make not monks." --Shak.
    (c) A like appendage to a cloak or loose overcoat, that
      may be drawn up over the head at pleasure.
    (d) An ornamental fold at the back of an academic gown or
      ecclesiastical vestment; as, a master's hood.
    (e) A covering for a horse's head.
    (f) (Falconry) A covering for a hawk's head and eyes. See
      Illust. of {Falcon}.
      [1913 Webster]
 
   3. Anything resembling a hood in form or use; as:
    (a) The top or head of a carriage.
    (b) A chimney top, often contrived to secure a constant
      draught by turning with the wind.
    (c) A projecting cover above a hearth, forming the upper
      part of the fireplace, and confining the smoke to the
      flue.
    (d) The top of a pump.
    (e) (Ord.) A covering for a mortar.
    (f) (Bot.) The hood-shaped upper petal of some flowers, as
      of monkshood; -- called also {helmet}. --Gray.
    (g) (Naut.) A covering or porch for a companion hatch.
      [1913 Webster]
 
   4. (Shipbuilding) The endmost plank of a strake which reaches
    the stem or stern.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Helmet \Hel"met\, n. [OF. helmet, a dim of helme, F. heaume; of
   Teutonic origin; cf. G. helm, akin to AS. & OS. helm, D.
   helm, helmet, Icel. hj[=a]lmr, Sw. hjelm, Dan. hielm, Goth.
   hilms; and prob. from the root of AS. helan to hide, to hele;
   cf. also Lith. szalmas, Russ. shleme, Skr. [,c]arman
   protection. [root]17. Cf. {Hele}, {Hell}, {Helm} a helmet.]
   1. (Armor) A defensive covering for the head. See {Casque},
    {Headpiece}, {Morion}, {Sallet}, and Illust. of {Beaver}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) The representation of a helmet over shields or
    coats of arms, denoting gradations of rank by
    modifications of form.
    [1913 Webster]
 
   3. A helmet-shaped hat, made of cork, felt, metal, or other
    suitable material, worn as part of the uniform of
    soldiers, firemen, etc., also worn in hot countries as a
    protection from the heat of the sun.
    [1913 Webster]
 
   4. That which resembles a helmet in form, position, etc.; as:
    (a) (Chem.) The upper part of a retort. --Boyle.
    (b) (Bot.) The hood-formed upper sepal or petal of some
      flowers, as of the monkshood or the snapdragon.
    (c) (Zool.) A naked shield or protuberance on the top or
      fore part of the head of a bird.
      [1913 Webster]
 
   {Helmet beetle} (Zool.), a leaf-eating beetle of the family
    {Chrysomelid[ae]}, having a short, broad, and flattened
    body. Many species are known.
 
   {Helmet shell} (Zool.), one of many species of tropical
    marine univalve shells belonging to {Cassis} and allied
    genera. Many of them are large and handsome; several are
    used for cutting as cameos, and hence are called {cameo
    shells}. See {King conch}.
 
   {Helmet shrike} (Zool.), an African wood shrike of the genus
    {Prionodon}, having a large crest.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helmet
   n 1: armor plate that protects the head
   2: a protective headgear made of hard material to resist blows

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top