Search result for

guiding

(35 entries)
(0.9004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guiding-, *guiding*, guid
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guiding[ADJ] ซึ่งชี้นำ, See also: ซึ่งนำทาง, ซึ่งชี้แนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guiding cuspปุ่มนำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
guiding planeระนาบนำ[มีความหมายเหมือนกับ guide plane ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guiding Planeแนวนำทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, whoever, or whatever, something's guiding us.เอาละ จะใครหรืออะไรก็ช่าง มีบางสิ่งนําทางเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
We all know in our hearts though we may pass through the valley of the shadow of death you are with us, guiding and protecting us.เรารู้อยู่แก่ใจว่า.. ..แม้จะเดินเข้าสู่เงื้อมมือมัจจุราช.. พระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา.. The Bodyguard (1992)
Are you guiding us or getting us lost?คุณกำลังนำเราหรือเราได้รับหายไป? Princess Mononoke (1997)
Thank you for guiding me. I have a favor to ask.ขอขอบคุณที่ชี้แนะผม ฉันมีความโปรดปรานที่จะถาม Princess Mononoke (1997)
We need a guiding force.เราต้องการคำชี้แนะ American Duos (2007)
It's your pay for guiding me back down the mountain.นั่นค่าจ้างที่คุณ เอาผมลงจากเครื่องร่อนจนถึงภูเขา Unstoppable Marriage (2007)
Maybe it's my love for Victoria guiding me home.คงเพราะแรงรักที่มีต่อวิคตอเรียช่วยนำทางข้ากลับบ้านมั้ง Stardust (2007)
Rama's just, Rama's right, Rama is our guiding lightพระรามดี พระรามถูก พระรามคือแสงชี้ทางเรา Sita Sings the Blues (2008)
Rama's just, Rama's right, Rama is our guiding lightพระรามดี พระรามถูก พระรามคือแสงชี้ทางเรา Sita Sings the Blues (2008)
They're the ones guiding her.และนำทางเธอ Babylon A.D. (2008)
He was guiding someone to Morgana's chamber.Are you sure?เขานำทางใครบางคนไปที่ห้องมอร์กาน่า เจ้าแน่ใจรี? The Witch's Quickening (2009)
These are the values guiding my blade.ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่นำพาข้า Assassin's Creed: Lineage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guidingThe business prospered beneath his guiding hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชี้ทาง[N] direction, See also: guiding, showing, direction giving, leading, Syn. การแนะแนวทาง, การนำทาง, Example: ควรมีการชี้ทางและแนะแนวปฏิบัติให้เยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด

CMU English Pronouncing Dictionary
GUIDING    G AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guiding    (v) (g ai1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitblech {n}guiding plate; baffle plate [Add to Longdo]
Leitsatz {m}; Leitprinzip {n}guiding principle [Add to Longdo]
Richtschnur {f} [übtr.]guiding principle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent [Add to Longdo]
訓点[くんてん, kunten] (n) punctuation marks; guiding marks for rendering Chinese into Japanese [Add to Longdo]
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding [Add to Longdo]
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P) [Add to Longdo]
指導原理[しどうげんり, shidougenri] (n) guiding principle [Add to Longdo]
社訓[しゃくん, shakun] (n) guiding precepts of a company; company credo; corporate philosophy [Add to Longdo]
処生訓[しょせいくん, shoseikun] (n) guiding motto for one's life [Add to Longdo]
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles [Add to Longdo]
導光板[どうこうばん, doukouban] (n) light guide; light-guiding plate; LGP; light-guiding panel [Add to Longdo]
方向付け;方向づけ[ほうこうづけ, houkouduke] (n,vs) directing; orienting; orientating; guiding; aligning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guide \Guide\, v. t. [imp. & p. p. {Guided}; p. pr. & vb. n.
   {Guiding}.] [OE. guiden, gyden, F. guiaer, It. guidare; prob.
   of Teutonic origin; cf. Goth. ritan to watch over, give heed
   to, Icel. viti signal, AS. witan to know. The word prob.
   meant, to indicate, point to, and hence, to show the way. Cf.
   {Wit}, {Guy} a rope, {Gye.}]
   [1913 Webster]
   1. To lead or direct in a way; to conduct in a course or
    path; to pilot; as, to guide a traveler.
    [1913 Webster]
 
       I wish . . . you 'ld guide me to your sovereign's
       court.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To regulate and manage; to direct; to order; to
    superintend the training or education of; to instruct and
    influence intellectually or morally; to train.
    [1913 Webster]
 
       He will guide his affairs with discretion. --Ps.
                          cxii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The meek will he guide in judgment.  --Ps. xxv. 9.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guiding
   adj 1: exerting control or influence; "a guiding principle"
   2: showing the way by conducting or leading; imposing direction
     on; "felt his mother's directing arm around him"; "the
     directional role of science on industrial progress" [syn:
     {directing}, {directional}, {directive}, {guiding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top