Search result for

genesen

(57 entries)
(1.6244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genesen-, *genesen*
Possible hiragana form: げねせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา genesen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *genesen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fully recovered, according to late morning editions.Laut der späten Morgenausgaben voll genesenGigi (1958)
I note that you have recovered from your indisposition.Sie sind offenbar genesenLe Bossu (1959)
I'm quite recovered.Ich bin genesenThe Battle of the Sexes (1960)
I thought you quit drinking.Ich dachte, Sie seien genesenA Monkey in Winter (1962)
I shall get him well soon.Durch mich wird er bald genesenThe Agony and the Ecstasy (1965)
Going out on a trip after a bout with the flu.Er ist gerade erst von einer Grippe genesenDeath in the African Sun (1966)
Lieutenant Riley sufficiently recovered to be discharged, but captain has ordered him restricted to Sickbay to prevent contact with passenger who calls himself Karidian and is suspected of being Kodos the Executioner and of murdering the lieutenant's family.Lieutenant Riley ist genesen und kann entlassen werden. Er soll auf der Krankenstation bleiben, um Kontakt mit dem Passagier namens Karidian zu vermeiden, der verdächtigt wird, Kodos, der Henker zu sein, und die Familie des Lieutenants ermordet zu haben. The Conscience of the King (1966)
Another 24 hours and she'll be as good as new.In 24 Stunden wird sie völlig genesen sein. Dracula: Prince of Darkness (1966)
Will you also tell her... that she need fear no more, her son will recover as from this moment.Richtet ihr außerdem aus, dass sie keine Sorge mehr haben muss ihr Sohn wird genesen. Schon von diesem Moment an. Rasputin: The Mad Monk (1966)
Your son will recover by morning.Euer Sohn wird morgen früh wieder genesen sein. Rasputin: The Mad Monk (1966)
She's still convalescent, you know.Sie ist noch nicht völlig genesenThe Witches (1966)
6 months passed by and since then I'm living in the desert to recover.6 Monate sind vergangen und seither lebe ich in der Wüste und warte darauf zu genesenThompson 1880 (1966)
- ...on the road to recovery in no time.- wieder ganz genesenJudy and the Hyena (1966)
Everything is near normal.Es ist fast völlig genesenLatitude Zero (1969)
The sixth subject arrived two weeks after the others, when it was certain that he had fully recovered from his self-inflicted violence.Die sechste Testperson kam zwei Wochen später dazu als sicher war, dass seine Selbstverwundung genesen war. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Sleeping, resting, recuperating, convalescing.Und schlafen, sich ausruhen... sich erholen und genesenRoyal Episode 13 (1970)
She's not yet as Anne described her, but she's convaIescing.Nicht die von Anne beschriebene, sondern eine genesende Muriel. Two English Girls (1971)
Ah Thomas, you're ill because you're unfaithful!Ach, Tommaso, Sie genesen nicht, weil Sie untreu sind. The Canterbury Tales (1972)
-He must get better first.- Er muss genesen. Ich entscheide ... The Godfather (1972)
He's being tended to, so he'll be just fine.Er wird genesen, er wurde versorgt. The Fountain (1973)
That is what cured you.Dank dessen bist du so weit genesenBelladonna of Sadness (1973)
Maybe there won't be a 100% recovery but...Vermutlich werden sie nicht zu 100% wieder genesen, aber... La città gioca d'azzardo (1975)
Now that you've completely recovered you'll see we'll be able to build something together...- Ja... Jetzt, wo du wieder vollständig genesen bist, wirst du sehen, dass wir gemeinsam etwas Neues aufziehen können... La città gioca d'azzardo (1975)
Is that any way to treat a convalescent?Behandelt man so einen Genesenden? A Coffin for Starsky (1976)
She's come through a critical experience, and we fully expect her to recover.Es stand Spitz auf Knopf, aber wir erwarten, dass sie genesen wird. The Vigil (1976)
It should help a lot of people get well. I certainly hope so.- Es wird vielen Leuten helfen zu genesenThe Incredible Hulk: Death in the Family (1977)
Men who don't help me recover, I'm through with them.Mit den Leuten, die mir nicht helfen zu genesen, ist jetzt Schluss, es ist vorbei. The Prodigal Daughter (1981)
Better only one of us buys it right.Nur so kann er genesenCannibal Ferox (1981)
So pure and noble is his being, so virtuous is the distinguished man, that he shall be smitten with eternal misfortune who dares to doubt his sending!So rein und edel ist sein Wesen, so tugendreich der hehre Mann, daß nie des Unheils soll genesen, wer seiner Sendung zweifeln kann! Lohengrin (1982)
how can I ever hope to be happy, how can I ever be sure of you?wie sollt ich da genesen, wo fänd ich dein' Gewähr? Lohengrin (1982)
You are not yet recovered from your wounds to fight.Ihr seid von Euren Verwundungen noch nicht wieder genesenIvanhoe (1982)
[Chugging]Wenn sie denn genesen möchte. To Stop a Steele (1983)
You'll live with Tristan... and I'll recover all alone.Sie wohnen mit Tristan zusammen. Ich versuche, allein zu genießen. Nein, zu genesenThe ComDads (1983)
You haven't yet recovered Pan Mei has spies everywhereDu bist noch nicht wieder genesen und Pan Mei hat überall Spione. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
A quiet country house where your little nun can be cured.Ein ruhiges Landhaus. Dort kann Eure kleine Nonne genesenFlesh+Blood (1985)
It's a long story, Felix, but in the end Pushkin makes a miraculous recovery.Es ist eine lange Geschichte, aber Puschkin wird auf wundersame Art genesenThe Living Daylights (1987)
He recovered 1 00 percent from that wound.Er ist zu 100 Prozent von dieser Verwundung genesenRenegade (1989)
He recovered from the wound 1 00 percent.Er ist zu 100 Prozent von der Verwundung genesenRenegade (1989)
All earthly wounds have healed all the sick are healed ...Alle irdischen Wunden sind geheilt, alle Kranken sind genesen... Black Rainbow (1989)
It's good to see you've recovered.Schön, Sie wieder genesen zu sehen. Future Imperfect (1990)
The virus you contracted, have you fully recovered?Sind Sie von der Viruserkrankung wieder genesen, Captain? Future Imperfect (1990)
"Shall I compare thee to a summer's day?""Nie wollt ich, angesteckt von Euch, genesen. " Ménage à Troi (1990)
- Are we cured yet?- Sind wir genesenThere's No Disgrace Like Home (1990)
My sweet Augustine tended to me like a convalescent and cooked some delicious meals unfortunately preceded by a dose of cod- liver oil.Meine sanfte Augustine pflegte mich wie einen Genesenden und bereitete mir köstliche Speisen zu, denen leider immer ein großer Löffel Lebertran voranging. My Mother's Castle (1990)
I wish to see theatre cured... of this inflammation.Dann mache ich weiter. Zurück! Das Theater soll genesen von dieser Infektion. Cyrano de Bergerac (1990)
Billionaire patriarch Carter Hedison, having recently recovered from a brain tumour, battles death once again as his ambitious daughter Rachel plots her next move.Milliardär Carter Hedison, vor kurzem von einem Gehirntumor genesen, kämpft erneut gegen den Tod, während seine ehrgeizige Tochter Rachel den nächsten Komplott schmiedet. Delirious (1991)
Then, in due time, and under the guidance of the learned Dr. Waite, I shall make a full recovery, and win my release.Dann, zu gegebener Zeit und unter der Aufsicht des fachkundigen Dr. Waite werde ich wieder vollständig genesenThe Resurrected (1991)
Will is gonna be alright.Will wird genesenThe Host (1991)
Why don't you go home and recuperate?Warum gehen Sie nicht nach Hause zum GenesenEpisode #2.18 (1991)
Let's welcome back to the show a fully repaired and healed-up Mr Bob Vila.Wir begrüßen den vollständig genesenen und wieder in Stand gesetzten Bob Vila! What About Bob? (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genesende {m,f}; Genesenderconvalescent [Add to Longdo]
von einer Krankheit genesen | genesend | genesen | er/sie genest | ich/er/sie genas | er/sie ist/war genesen | ich/er/sie genäseto recover from an illness | recovering | recovered | he/she recovers | I/he/she recovered | he/she has/had recovered | I/he/she would recover [Add to Longdo]
genesen; gesunden | genesend; gesundend | genesen; gesundet | er/sie genest; er/sie gesundet | ich/er/sie genas; ich/er/sie gesundeteto convalesce | convalescing | convalesced | he/she convalesces | I/he/she convalesced [Add to Longdo]
gesund werden; genesento mend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  genesen [gəneːzən]
     convalesce; convalesced
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top