Search result for

future

(98 entries)
(1.9876 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -future-, *future*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
future[ADJ] อนาคต, Syn. forthcoming, approaching
future[N] อนาคต, Syn. hereafter, time to come
futureless[ADJ] ไร้อนาคต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
future(adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า
future(n) อนาคต,ภายหน้า,กาลข้างหน้า,ภายภาคหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
future advance clauseข้อกำหนดให้เพิ่มวงเงินหนี้จำนองได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future earningsรายได้ในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future estateทรัพย์มรดกที่คาดหมายในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future goodsทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future interestสิทธิประโยชน์ในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future leaseสิทธิการเช่าในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futures contract; futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futures; futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Future lifeชาติหน้า [TU Subject Heading]
Future Marketตลาดการค้าน้ำมันล่วงหน้า
คือ เป็นการซื้อขายน้ำมันโดยตกลงราคา ปริมาณและคุณภาพน้ำมันกันล่วงหน้า โดยกำหนดวันที่จะส่งในอนาคต ตลาดล่วงหน้าในปัจจุบันมีตลาด NYMEX ในนิวยอร์ก ตลาด IPE ในลอนดอน ตลาด SIMEX ในสิงคโปร์ [ปิโตรเลี่ยม]
Future marketsตลาดซื้อขายอนาคต
ตลาดซื้อขายอนาคตเป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบสินค้าในอนาคตอาจนานเป็น 3-12 เดือนหลังจากการซื้อขายแล้วแต่จะกำหนด ตลาดซื้อขายอนาคตประกอบด้วยบริษัทนายหน้า (broker) จำนวนหนึ่ง บริษัทนายหน้าเพียงแต่ทำหน้าที่ติดต่อในเรื่องของสัญญาซื้อขายเท่านั้น ไม่มีการนำสินค้ามาแสดง เพราะสินค้าต่างๆ ที่ซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าจะมีการกำหนดมาตรฐานอย่างละเอียดไว้แล้ว บริษัทนายหน้าเป็นผู้ประกันว่าสินค้าจะส่งถึงมือผู้ซื้อตามเวลา และประกันกับผู้ขายว่าจะได้รับเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่ซื้อสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดดังกล่าว อาจแบ่งเป็นผู้ซื้อที่ต้องการนำสินค้านั้นไปใช้ประโยชน์และผู้ซื้อที่ไม่ต้องการสินค้านั้น แต่เป็นการซื้อแล้วขายเพื่อการเก็งกำไร ตลาดซื้อขายอนาคตที่มีชื่อเสียงประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ตลาดที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดซื้อขายอนาคตเงินตราต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ ตลาดที่ลอนดอน [ตลาดทุน]
Future studyการศึกษาภาวะเศรษฐกิจในอนาคต [เศรษฐศาสตร์]
Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futures marketตลาดซื้อขายล่วงหน้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
future park rangsit (n ) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
See also: S. future,
future shock (n ) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก The Great Dictator (1940)
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน The Great Dictator (1940)
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง The Great Dictator (1940)
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
the Dictator of Tomainia, the conqueror of Osterlich, the future Emperor of the World!จอมเผด็จการแห่ง โทไมเนีย มีชัยเหนือ ออสตินลิค จักรพรรดิของโลก ในอนาคต The Great Dictator (1940)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ The Great Dictator (1940)
The way I figure there's really not too much future with a sawed-off runt like you.ฉันว่านะ... ...คนห่วยๆ อย่างนาย ไม่มีอนาคตเท่าไหร่หรอก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Now watch closely, Clapper, because in future you will be the triangle man.ตอนนี้ดูอย่างใกล้ชิดคแลปเปอ เพราะ ในอนาคตคุณจะเป็นคนรูป สามเหลี่ยม How I Won the War (1967)
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
He could make your future union problems disappear.เขาจะทำให้ปัญหาสหภาพแรงงานในอนาคตของคุณหายไป The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
futureA brilliant future lay before him.
futureAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
futureA great future is reserved for him.
futureA great future lies before her.
futureAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
futureA prompt action prevents troubles in the future.
futureAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
futureAs he is a married man, he has to think of the future.
futureAt last he unfolded his plans for their future.
futureCan we get to the moon in near future?
futureCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
futureCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันข้างหน้า[N] future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง[N] future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
วันหน้า[N] future, See also: following day, next time, Syn. วันหน้าวันหลัง, วันหลัง, คราวหน้า, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, Example: หัวหน้าทีมของเขาประกาศว่า วันหน้าจะกลับมาแก้แค้นให้จงได้, Thai definition: วันในอนาคต
เบื้องหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. อดีต, Example: นักวิชาการทำนายว่าเศรษฐกิจไทยในเบื้องหน้ากำลังจะดีขึ้นจากเดิมมาก
ภาคหน้า[N] future, Syn. ภายหน้า, อนาคต, Example: ในภาคหน้าเจ้าจะต้องรู้จักประหยัด
อนาคต[N] future, Example: ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต, Thai definition: เวลาภายหน้า
ภายหน้า[N] future, Syn. ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, เบื้องหน้า, โอกาสหน้า, วันหน้า, Example: ความเพียรพยายามจะช่วยให้เธอสมหวังในภายหน้าต่อไป, Thai definition: ข้างหน้าต่อไปในอนาคตกาล
ข้างหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. ข้างหลัง, Example: ไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะต้องเจออะไรต่อมิอะไรอีกมาก, Thai definition: ภายภาคหน้าซึ่งเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ภายภาคหน้า[N] future, Syn. ภายหน้า, คราวหน้า, หนหน้า, อนาคต, Example: เขาพยายามศึกษาลักษณะที่เป็นสากลของชีวิตในวัยเด็ก ที่เคิดว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตในภายภาคหน้า, Thai definition: เวลาข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึง
ชาติหน้า[N] future life, See also: next life, life to come, future incarnation, Example: ชาตินี้ถ้าทำความชั่วไว้มากมาย ในชาติหน้าก็จะต้องรับกรรมที่ทำไว้, Count unit: ชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect   FR: futur [m]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
เบื้องหน้า[adv.] (beūang-nā) EN: in front ; in future   
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
จะ[X] (ja ) EN: will ; shall [future mark (action to be completed)]   FR: [auxiliaire du futur]
การซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures trading   
ในอนาคต[X] (nai anākhot) EN: in the future ; for years to come   FR: dans l'avenir ; dans le futur ; du futur

CMU English Pronouncing Dictionary
FUTURE    F Y UW1 CH ER0
FUTURES    F Y UW1 CH ER0 Z
FUTURE'S    F Y UW1 CH ER0 Z
FUTURES'    F Y UW1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
future    (n) (f y uu1 ch @ r)
futures    (n) (f y uu1 ch @ z)
futureless    (j) (f y uu1 ch @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zukunft {f} | seine Zukunft verbauenfuture | to mortgage one's future [Add to Longdo]
Zukunft {f}; Futur {n} [gramm.]future tense [Add to Longdo]
Zukunftsaussichten {pl}future prospects [Add to Longdo]
Zukunftsperspektive {f}future prospects [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim [Add to Longdo]
もうちょっとしたら[, mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit [Add to Longdo]
ナウナウイズム[, naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future [Add to Longdo]
フューチャー[, fuyu-cha-] (n) future; (P) [Add to Longdo]
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival) [Add to Longdo]
以往;已往(oK)[いおう, iou] (n-adv,n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times [Add to Longdo]
意志未来[いしみらい, ishimirai] (n) {ling} volitional future [Add to Longdo]
一寸先[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出息[chū xī, ㄔㄨ ㄒㄧ, ] future prospects [Add to Longdo]
前程[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, ] future (career etc) prospects [Add to Longdo]
期货[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, / ] futures (on goods) [Add to Longdo]
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending [Add to Longdo]
未来学[wèi lái xué, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] future studies [Add to Longdo]
未来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] future yield (of investment) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Future \Fu"ture\ (?; 135), a. [F. futur, L. futurus, used as
   fut. p. of esse to be, but from the same root as E. be. See
   {Be}, v. i.]
   That is to be or come hereafter; that will exist at any time
   after the present; as, the next moment is future, to the
   present.
   [1913 Webster]
 
   {Future tense} (Gram.), the tense or modification of a verb
    which expresses a future act or event.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Future \Fu"ture\, n. [Cf. F. futur. See {Future}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Time to come; time subsequent to the present (as, the
    future shall be as the present); collectively, events that
    are to happen in time to come. "Lay the future open."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The possibilities of the future; -- used especially of
    prospective success or advancement; as, he had great
    future before him.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) A future tense.
    [1913 Webster]
 
   {To deal in futures}, to speculate on the future values of
    merchandise or stocks. [Brokers' cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 future
   adj 1: yet to be or coming; "some future historian will evaluate
       him" [ant: {past}, {present(a)}]
   2: effective in or looking toward the future; "he was preparing
     for future employment opportunities"
   3: (of elected officers) elected but not yet serving; "our next
     president" [syn: {future(a)}, {next}, {succeeding(a)}]
   4: a verb tense or other formation referring to events or states
     that have not yet happened; "future auxiliary"
   n 1: the time yet to come [syn: {future}, {hereafter},
      {futurity}, {time to come}] [ant: {past}, {past times},
      {yesteryear}]
   2: a verb tense that expresses actions or states in the future
     [syn: {future}, {future tense}]
   3: bulk commodities bought or sold at an agreed price for
     delivery at a specified future date

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top