Search result for

filter

(117 entries)
(1.0841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filter-, *filter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter[N] เครื่องกรอง, See also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
filter[VT] กรอง, See also: ซึมผ่านที่กรอง, Syn. seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach
filter out[PHRV] กรองเอา (บางสิ่ง) ออกจาก
filter out[PHRV] กรอง, See also: กำบัง, ปกปิด, Syn. screen out
filter out[PHRV] รั่ว (ข้อมูล, ข่าว), See also: รั่วไหล, Syn. let out
filter out[PHRV] (กลุ่มคน) ทยอยออกมา, See also: ค่อยๆ ออกมา, ออกมาอย่างช้าๆ
filter out[PHRV] ไหลผ่าน, See also: กรองผ่าน, ซึมผ่าน, Syn. percolate through
filter tip[N] ส่วนที่เป็นก้นกรองของบุหรี่, See also: บุหรี่ที่มีก้นกรอง
filter paper[N] กระดาษกรอง
filter through[PHRV] ลอดผ่าน, See also: เล็ดลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง,กระดาษกรอง,สารที่ใช้กรอง,บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก,กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer,sieve,sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี (ASCII)

English-Thai: Nontri Dictionary
filter(n) การกรอง,เครื่องกรอง,ที่กรอง
filter(vt) กรอง,ไหลซึม,รั่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filter๑. ตัวกรอง, หม้อกรอง๒. ไส้กรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filterตัวกรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
filterตัวกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
filterตัวกรอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
filterตัวกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter elementไส้กรอง [มีความหมายเหมือนกับ filter๒] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter glassกระจกกรองแสง [มีความหมายเหมือนกับ welding glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filter rackรางแผงกรองอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter separatorเครื่องกรองและแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter-dryerชุดดูดกรองสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filterfilter, วัสดุกรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
filterตัวกรอง, วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีรูพรุนใช้ในการกรอง  เพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filterแผ่นกรองแสง, แผ่นวัสดุโปร่งแสงซึ่งมีสมบัติดูดกลืนแสงบางสีได้ ถ้านำแผ่นกรองแสงสีใดมากั้นทางเดินของแสงสีขาว แผ่นกรองแสงจะให้แสงสีนั้นทะลุผ่านไปได้โดยจะดูดกลืนแสงสีอื่นไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filter Aidสารที่ช่วยการกรอง [การแพทย์]
Filter and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filter Bedแหล่งกรอง [การแพทย์]
Filter Funnelกรวยกรอง [การแพทย์]
Filter Mediaสื่อกลางการกรอง [การแพทย์]
Filter Paperกระดาษกรอง [การแพทย์]
filter paperกระดาษกรอง, กระดาษซึ่งมีรูพรุน ใช้เป็นตัวกรอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need an air filter?จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ปาร์ค จุน ฮยอง Hero (1992)
- Filters?- กรอง? Pulp Fiction (1994)
I channel it, filter it, funnel it.ฉันช่องมันกรองช่องทางมัน The Shawshank Redemption (1994)
That's where the filtering process starts.นั่นคือสิ่งที่กระบวนการกรองเริ่มต้น The Shawshank Redemption (1994)
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
And the CO2 filters on the Event Horizon are shot. So, we take the scrubbers from the Clark.-ไปเอาในยานคลาร์คมาใช้น่าจะช่วยได้ Event Horizon (1997)
- I'll run it through a few filters, see if I can clean it up.-มันเกิดอะไรขึ้น Event Horizon (1997)
- Miller. - What is it, Starck? I ran the bio-scan with the DNA-RNA filters.มิลเลอร์ฉันใช้เครื่องสแกนดีเอ็นเอ, อาร์เอ็นเอ Event Horizon (1997)
When your mind becomes obsessed you filter everything else out and find that thing everywhere.เมื่อใจเธอหมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่าง เธอจะกรองเอาสิ่งอื่น ๆ ออกไป และจะเจอแต่สิ่งนั้นในทุกหนแห่ง Pi (1998)
I just liked watching him clean the filter.ฉันแค่ชอบดูเขา\ ล้างสระ Legally Blonde (2001)
You see, the sandstone must act as a natural filter.ชั้นหินทรายคงทําหน้าที่ เป็นที่กรองนํ้าธรรมชาติ The Scorpion King (2002)
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล The Corporation (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกรอง[N] filter, See also: strainer, screen, Syn. ที่กรอง, Example: ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมาในหลอดน้ำเหลือง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: สิ่งที่ใช้กรองน้ำ กรองอากาศ หรือของเหลว
กระดาษกรอง[N] filter paper, Example: กลุ่มกรีนพีซเปิดเผยว่าสารไดอ็อกซินในกระดาษกรองผงกาแฟจะละลายเข้าไปในกาแฟถึง 50 %

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่ก้นกรอง[n. exp.] (burī kon krøng) EN: filter trips   
การกรอง[n.] (kān krøng) EN: filtration ; filtering   FR: filtration [f] ; filtrage [m]
เครื่องกรอง[n. exp.] (khreūang krøng) EN: filter ; strainer ; screen   FR: filtre [m] ; passoire [f] ; tamis [m] ; chinois [m] ; étamine [f] ; chausse [f]
เครื่องกรองอากาศ[n. exp.] (khreūang krøng ākāt) EN: air filter   FR: filtre à air [m]
เครื่องกรองน้ำ[n. exp.] (khreūang krøng nām) EN: water filter   FR: filtre à eau [m]
เครื่องกรองน้ำมัน[n. exp.] (khreūang krøng nāmman) EN: oil filter   FR: filtre à huile [m]
เครื่องกรองทราย[n. exp.] (khreūang krøng sāi) EN: sand filter   
เครื่องกรองถ่าน[n. exp.] (khreūang krøng thān) EN: carbon filter   FR: filtre à charbon [m]
ก้นกรอง[n. exp.] (kon krøng) EN: filter tip   
กระดาษกรอง[n. exp.] (kradāt krøng) EN: filter paper   FR: papier-filtre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILTER    F IH1 L T ER0
FILTERS    F IH1 L T ER0 Z
FILTERED    F IH1 L T ER0 D
FILTERING    F IH1 L T ER0 IH0 NG
FILTERTEK    F IH1 L T ER0 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filter    (v) (f i1 l t @ r)
filters    (v) (f i1 l t @ z)
filtered    (v) (f i1 l t @ d)
filtering    (v) (f i1 l t @ r i ng)
filtertipped    (j) (f i1 l t @ t i p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filter {m} | Filter {pl} | abgestimmter Filter | aktiver Filter | digitaler Filter | Filter mit Stegfilter | filters | tuned filter | active filter | digital filter | filter with centre bar [Add to Longdo]
Filter {m}cleaner [Add to Longdo]
Filter {m}; Durchschlag {m}; Strainer {m}strainer [Add to Longdo]
Filterausbau {m}filter removal [Add to Longdo]
Filterbank {f}filter bank [Add to Longdo]
Filterbefestigung {f} [photo.]filter attachment [Add to Longdo]
Filterdeckenraster {n}filter ceiling grid [Add to Longdo]
Filterfläche {f}filter area [Add to Longdo]
Filterhöhe {f}filter pack height [Add to Longdo]
Filterintegritätstest {m}filter integrity test [Add to Longdo]
Filterklasse {f}filter grade [Add to Longdo]
Filterkontakt {m}filter contact [Add to Longdo]
Filterkette {f}filter ladder [Add to Longdo]
Filtermaterial {n}filter material [Add to Longdo]
Filterpresse {f}filter press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) {comp} glare filter [Add to Longdo]
ろ紙ディスク;濾紙ディスク[ろしディスク, roshi deisuku] (n) filter paper disk [Add to Longdo]
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[, akuteibufiruta] (n) active filter [Add to Longdo]
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter [Add to Longdo]
エアフィルタ[, eafiruta] (n) air filter [Add to Longdo]
エアフィルター[, eafiruta-] (n) air filter [Add to Longdo]
エミフィル[, emifiru] (n) (abbr) EMI (electro-magnetic interference) filter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滤器[lǜ qì, ㄌㄩˋ ㄑㄧˋ, / ] filter [Add to Longdo]
滤波[lǜ bō, ㄌㄩˋ ㄅㄛ, / ] filtering [Add to Longdo]
滤波器[lǜ bō qì, ㄌㄩˋ ㄅㄛ ㄑㄧˋ, / ] filter [Add to Longdo]
滤纸[lǜ zhǐ, ㄌㄩˋ ㄓˇ, / ] filter paper [Add to Longdo]
滤网[lǜ wǎng, ㄌㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] filter; a sieve [Add to Longdo]
过滤嘴香烟[guò lǜ zuǐ xiāng yān, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] filter-tipped cigarette [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
ピックフィルタ[ぴっくふぃるた, pikkufiruta] pick filter [Add to Longdo]
フィルタ[ふぃるた, firuta] filter [Add to Longdo]
フィルタ項目[フィルタこうもく, firuta koumoku] filter-item [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filter \Fil"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Filtered}; p. pr. & vb.
   n. {Filtering}] [Cf. F. filter. See {Filter}, n., and cf.
   {Filtrate}.]
   To purify or defecate, as water or other liquid, by causing
   it to pass through a filter.
   [1913 Webster]
 
   {Filtering paper}, or {Filter paper}, a porous unsized paper,
    for filtering.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filter \Fil"ter\, v. i.
   To pass through a filter; to percolate.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filter \Fil"ter\, n.
   Same as {Philter}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filter \Fil"ter\, n. [F. filtre, the same word as feutre felt,
   LL. filtrum, feltrum, felt, fulled wool, this being used for
   straining liquors. See {Feuter}.]
   Any porous substance, as cloth, paper, sand, or charcoal,
   through which water or other liquid may passed to cleanse it
   from the solid or impure matter held in suspension; a chamber
   or device containing such substance; a strainer; also, a
   similar device for purifying air.
   [1913 Webster]
 
   {Filter bed}, a pond, the bottom of which is a filter
    composed of sand gravel.
 
   {Filter gallery}, an underground gallery or tunnel, alongside
    of a stream, to collect the water that filters through the
    intervening sand and gravel; -- called also {infiltration
    gallery}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filter
   n 1: device that removes something from whatever passes through
      it
   2: an electrical device that alters the frequency spectrum of
     signals passing through it
   v 1: remove by passing through a filter; "filter out the
      impurities" [syn: {filter}, {filtrate}, {strain}, {separate
      out}, {filter out}]
   2: pass through; "Water permeates sand easily" [syn:
     {percolate}, {sink in}, {permeate}, {filter}]
   3: run or flow slowly, as in drops or in an unsteady stream;
     "water trickled onto the lawn from the broken hose"; "reports
     began to dribble in" [syn: {trickle}, {dribble}, {filter}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 filter
  n.
 
   [very common; orig. {Unix}] A program that processes an input data stream
   into an output data stream in some well-defined way, and does no I/O to
   anywhere else except possibly on error conditions; one designed to be used
   as a stage in a pipeline (see {plumbing}). Compare {sponge}.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Filter [filtr] (n) , pl.
   cleaner; filter; filters; strainer
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 filter [filtər]
   filter
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 filter
   filter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top