Search result for

diminish

(73 entries)
(1.051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diminish-, *diminish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diminish[VT] ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง, Syn. decrease, Ant. increase, intensify
diminish[VI] ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง, Syn. decrease, Ant. increase, intensify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diminished responsibilityความรับผิดทางอาญาที่เบาลง (เพราะสติไม่สมประกอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diminishing bell butt jointรอยต่อชนปากบานใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
diminishing metaphorอุปลักษณ์ลดสภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you think that time will diminish their presence...และคุณคิดว่า เวลาจะเป็นตัวช่วยที่ดีได้... The Story of Us (1999)
I will diminish and go into the West...และเดินทางไปสู่ประจิมทิศ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And the purpose of diminished capacity is?And the purpose of diminished capacity is? Legally Blonde (2001)
You seem somehow diminished.เจ้าดูท่าทาง... พลังลดลงไป The Scorpion King (2002)
We are leaving a terrible legacy of poison and diminishment of the environment for our grandchildren's grandchildren generations not yet born.เรากำลังทิ้งมรดกอันเลวร้ายของมลพิษ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกหลานเหลนโหลนของเรา The Corporation (2003)
Suffering cannot be diminished.หลีกหนีไม่ได้ ทอมมี่ I Heart Huckabees (2004)
Even so, it won't diminish the meaning of your wedding.แต่กระนั้น มันก็ไม่ได้ทำลายความหมายของงานแต่งงานของเจ้าเสียทีเดียว Episode #1.43 (2006)
This love is not to be diminished by difficult circumstances and it is only to be dissolved by death.ให้ความรักนี้มิอาจถูกบั่นทอน ด้วยสถานการณ์อันยากลำบาก และจักถูกพรากไปด้วยเพียงความตาย Mission: Impossible III (2006)
It has diminished by 40% in 40 years.มันลดน้อยถอยลง 40% ในช่วง 40 ปี An Inconvenient Truth (2006)
global warming, terrorism, diminishing resources, seem almost insurmountable on our thin shoulders.สภาวะโลกร้อน,ผู้ก่อการร้าย,ประชากรลดลง ทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งซึ่งยากเกินกว่าจะจัดการได้ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
The diminished fifth, sir.ตัดท่อนห้าออกไปครับ August Rush (2007)
Diminished fucking capacity.ไร้ความสามารถกะผีน่ะสิ Sí se puede (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diminishAge diminished his strength.
diminishEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
diminishHis income was diminished by half after retirement.
diminishHis sense of guilt was diminished.
diminishPersonal liberty is diminishing nowadays.
diminishRecently, the dignity and importance of the Japanese father has diminished.
diminishThe deficit has been diminishing little by little.
diminishThe population of this country is diminishing.
diminishThe war diminished the wealth of the country.
diminishTo say so should not diminish his importance.
diminishWith no supply of water from trees, rainfalls diminish in time and the area keeps drying up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนตัว[V] reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
ลดค่าใช้จ่าย[V] reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
ซาลง[V] diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
บางเบา[V] reduce, See also: diminish, Syn. เบาบาง, Example: อาการไข้ที่ขึ้นสูงบางเบาลงบ้างแล้วหรือยัง, Thai definition: น้อยลง, ทุเลาลง
ลดทอน[V] reduce, See also: diminish, lessen, Syn. ตัดทอน, Ant. เพิ่มเติม, Example: การปราบปรามกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใน มีเป้าหมายเพื่อลดทอนการขยายตัวของกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดรายใหญ่
อ่อนกำลัง[V] weaken, See also: diminish, Syn. อ่อนแรง, Example: อเมริกาจะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อไป จนกว่ากำลังภาคพื้นดินของอิรักจะอ่อนกำลังลง, Thai definition: เรี่ยวแรงถอยลง
ซา[V] moderate, See also: diminish, let up, calm down, relief, Syn. ลดลง, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อย, Thai definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
ย่อหย่อน[V] decrease, See also: diminish, decline, drop, lessen, lower, reduce, shrink, subside, Syn. ถดถอย, Example: การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้
สิ้นสลาย[V] diminish, See also: end, disappear, come to an end, terminate, Ant. ก่อกำเนิด, Example: เมื่อพ้นจากตำแหน่ง อำนาจของท่านก็สิ้นสลายลงไปด้วย, Thai definition: หมดไป ไม่มีเหลืออยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter   FR: diminuer
ความรับผิดทางอาญาที่เบาลง[n. exp.] (khwām rapphit thāng āyā thī bao long) EN: diminished criminal responsibility   
ลบ[v.] (lop) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off   FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
ลดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (lot khāchaijāi) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses   FR: réduire les dépenses ; diminuer les dépenses
ลดลง [n.] (lotlong) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce   FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi long) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen   FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
งวด[v.] (ngūat) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight   FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
น้อยลง[X] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate   FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish   
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIMINISH    D AH0 M IH1 N IH0 SH
DIMINISHED    D AH0 M IH1 N IH0 SH T
DIMINISHES    D AH0 M IH1 N IH0 SH AH0 Z
DIMINISHING    D AH0 M IH1 N IH0 SH IH0 NG
DIMINISHMENT    D AH0 M IH1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diminish    (v) (d i1 m i1 n i sh)
diminished    (v) (d i1 m i1 n i sh t)
diminishes    (v) (d i1 m i1 n i sh i z)
diminishing    (v) (d i1 m i1 n i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
基数1の補数[きすういちのほすう, kisuuichinohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
気勢を削ぐ;気勢を殺ぐ[きせいをそぐ, kiseiwosogu] (exp,v5g) to diminish (dampen) the spirit [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減殺[げんさい, gensai] (n,vs) lessening; diminishing; reducing [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility [Add to Longdo]
限界生産物逓減の法則[げんかいせいさんぶつていげんのほうそく, genkaiseisanbutsuteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal product [Add to Longdo]
収穫逓減の法則[しゅうかくていげんのほうそく, shuukakuteigennohousoku] (n) law of diminishing returns; law of diminishing marginal returns [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diminish \Di*min"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Diminished}; p. pr.
   & vb. n. {Diminishing}.] [Pref. di- (= L. dis-) + minish: cf.
   L. diminuere, F. diminuer, OE. diminuen. See {Dis-}, and
   {Minish}.]
   1. To make smaller in any manner; to reduce in bulk or
    amount; to lessen; -- opposed to {augment} or {increase}.
    [1913 Webster]
 
       Not diminish, but rather increase, the debt.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To lessen the authority or dignity of; to put down; to
    degrade; to abase; to weaken.
    [1913 Webster]
 
       This doth nothing diminish their opinion. --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       I will diminish them, that they shall no more rule
       over the nations.           --Ezek. xxix.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       O thou . . . at whose sight all the stars
       Hide their diminished heads.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) To make smaller by a half step; to make (an
    interval) less than minor; as, a diminished seventh.
    [1913 Webster]
 
   4. To take away; to subtract.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall ye diminish aught from it. --Deut. iv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   {Diminished column}, one whose upper diameter is less than
    the lower.
 
   {Diminished scale}, or {Diminishing scale}, a scale of
    gradation used in finding the different points for drawing
    the spiral curve of the volute. --Gwilt.
 
   {Diminishing rule} (Arch.), a board cut with a concave edge,
    for fixing the entasis and curvature of a shaft.
 
   {Diminishing stile} (Arch.), a stile which is narrower in one
    part than in another, as in many glazed doors.
 
   Syn: To decrease; lessen; abate; reduce; contract; curtail;
     impair; degrade. See {Decrease}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diminish \Di*min"ish\, v. i.
   To become or appear less or smaller; to lessen; as, the
   apparent size of an object diminishes as we recede from it.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diminish
   v 1: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
      decreased towards the end of the semester"; "The cabin
      pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a
      hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn:
      {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}]
   2: lessen the authority, dignity, or reputation of; "don't
     belittle your colleagues" [syn: {diminish}, {belittle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top