Search result for

declining

(37 entries)
(0.651 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declining-, *declining*, declin
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Declining balance methodวิธียอดลดลง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The patient has come in for a standard checkup... by which we are able to monitor the rate at which his condition is declining.คนไข้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เราจึงเริ่มตรวจสอบ และเฝ้าติดตามผล ของสถานะการเสื่อมถอยของเขาได้ Saw (2004)
I think he's been pretty clear about declining that offer.ผมว่าเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะ ที่ปฎิเสธข้อเสนอของคุณไปตอนนั้น Football, Feminism and You (2009)
Just declining the offer.ก็แค่ปฏิเสธข้อเสนอ The Debarted (2009)
And I'm gratefully declining.ดิฉันทราบซึ้งมากแต่ไม่อาจรับได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
We've started him on lactulose, but at the rate his liver function is declining, he'll be dead in a day.เราเริ่มให้แลกตูโลสเขา แต่อัตราการทำงานที่ตับของเขาลดลง เขาจะตายในหนึ่งวัน Bombshells (2011)
Ma'am, his vital signs continue on a declining slope.คุณครับ สัญญาณชีพยังคงมีแนวโน้มลดลง One Will Live, One Will Die (2011)
EEG activity declining. Brain death in 20 seconds.หัวใจเต้นช้าลงแล้ว สมองจะตายภายใน 20 วินาที Lockout (2012)
Given her advanced age and declining health, the people have decided not to press charges against Karen McClusckey.เห็นแก่อายุ และสุขภาพ พวกเราตัดสินใจแล้วว่า จะยกฟ้องคุณแมคคลัสกี้ค่ะ Give Me the Blame (2012)
I'm bowing out. I'm declining to go.ฉันขอออกว่ะ ฉันขอปฏิเสธที่จะไป This Is the End (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decliningAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
decliningBusiness is declining.
decliningHe keeps harping on about declining standards in education.
decliningHer health has been declining these past months.
decliningJapanese women marry at 26 on average. It is no mystery that the birthrate is declining.
decliningJapan will need more labor to cope with its declining birthrate.
decliningRice dealing is, as you know without needing telling, a declining industry.
decliningThe activity of foreign trade has been declining of late.
decliningThe birthrate is rapidly declining in this country.
decliningThe company went out of business after many years of declining profits.
decliningThe tuna catch is declining.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining   FR: décadent ; dissolu ; dépravé

CMU English Pronouncing Dictionary
DECLINING    D IH0 K L AY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declining    (v) (d i1 k l ai1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
右肩下がり[みぎかたさがり, migikatasagari] (exp) decreasing (graph falling to the right); shrinking; declining [Add to Longdo]
栄落[えいらく, eiraku] (n) flourishing and declining [Add to Longdo]
下火[したび, shitabi] (n) burning low; waning; declining; (P) [Add to Longdo]
過疎化[かそか, kasoka] (n) depopulation; declining population [Add to Longdo]
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P) [Add to Longdo]
辞儀;辞宜;時儀(oK)[じぎ, jigi] (n,vs) (1) (See お辞儀) (bowing and) greeting; (2) (arch) declining; refusing [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) [Add to Longdo]
斜陽[しゃよう, shayou] (n,adj-no) setting sun; declining; (P) [Add to Longdo]
斜陽産業[しゃようさんぎょう, shayousangyou] (n) sunset industry; declining industry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sà, ㄙㄚˋ, / ] declining; sound of wind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decline \De*cline"\, v. i. [imp. & p. p. {Declined}; p. pr. &
   vb. n. {Declining}.] [OE. declinen to bend down, lower, sink,
   decline (a noun), F. d['e]cliner to decline, refuse, fr. L.
   declinare to turn aside, inflect (a part of speech), avoid;
   de- + clinare to incline; akin to E. lean. See {Lean}, v. i.]
   1. To bend, or lean downward; to take a downward direction;
    to bend over or hang down, as from weakness, weariness,
    despondency, etc.; to condescend. "With declining head."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He . . . would decline even to the lowest of his
       family.                --Lady
                          Hutchinson.
    [1913 Webster]
 
       Disdaining to decline,
       Slowly he falls, amidst triumphant cries. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       The ground at length became broken and declined
       rapidly.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To tend or draw towards a close, decay, or extinction; to
    tend to a less perfect state; to become diminished or
    impaired; to fail; to sink; to diminish; to lessen; as,
    the day declines; virtue declines; religion declines;
    business declines.
    [1913 Webster]
 
       That empire must decline
       Whose chief support and sinews are of coin.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
       And presume to know . . .
       Who thrives, and who declines.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To turn or bend aside; to deviate; to stray; to withdraw;
    as, a line that declines from straightness; conduct that
    declines from sound morals.
    [1913 Webster]
 
       Yet do I not decline from thy testimonies. --Ps.
                          cxix. 157.
    [1913 Webster]
 
   4. To turn away; to shun; to refuse; -- the opposite of
    accept or consent; as, he declined, upon principle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 declining \declining\ adj.
   1. decreasing; as, steadily declining incomes.
 
   Syn: down(prenominal).
     [WordNet 1.5]
 
   2. going from better to worse.
 
   Syn: deteriorating, failing, regressing, retrograde,
     retrogressive.
     [WordNet 1.5]
 
   3. becoming less or smaller; as, declining powers of body and
    mind. Opposite of {increasing}.
 
   Syn: eroding.
     [WordNet 1.5]
 
   4. drawing to an end; waning; as, his declining years.
    [prenominal]
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top