หรือคุณหมายถึง cruciferä?
Search result for

cruciferae

(4 entries)
(1.9628 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruciferae-, *cruciferae*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cruciferaeพืชตระกูลครูซิเฟอร์ [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, ] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruciferae \Cruciferae\ n.
   a natural family of plants with four-petaled flowers; the
   mustard family.
 
   Syn: family {Cruciferae}, Brassicaceae, family
     {Brassicaceae}, mustard family.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cruciferae
   n 1: a large family of plants with four-petaled flowers;
      includes mustards, cabbages, broccoli, turnips, cresses,
      and their many relatives [syn: {Cruciferae}, {family
      Cruciferae}, {Brassicaceae}, {family Brassicaceae},
      {mustard family}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
cruciform, crucifies, crucified, crucify, crossfire

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top