Search result for

coffin

(58 entries)
(0.9726 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coffin-, *coffin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffin[VT] บรรจุศพในโลงศพ, See also: บรรจุศพ, บรรจุในโลง, นำใส่โลง
coffin[N] โลงศพ, See also: หีบศพ, Syn. casket, sarcophagus
coffin nail[SL] บุหรี่
coffin dodger[SL] คนแก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffin(คอฟ'ฟิน) n. โลงศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
coffin(n) หีบศพ,โลงศพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coffin industryอุตสาหกรรมโลงศพ [TU Subject Heading]
Coffin-Lidรูปคล้ายฝาโลงศพฝรั่ง [การแพทย์]
Coffinsโลงศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"...place me in the coffin...แทนที่ฉันในโลงศพ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"...wrap me in my shroud and close the coffin lidห่อฉันในซ่อนเร้นของฉัน and close ฝาโลงศพ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Nothing come in on the train except a couple of crates and a... coffin.ไม่มีอะไรมาบนรถไฟ ยกเว้นคู่ของลังไม้และเป็น โลง Mad Max (1979)
I was spying on Tommy's funeral from the groves, with your binoculars... and after everybody had left... that tall man picked up Tommy's coffin all by himself... put it in the hearse and drove off.ฉันแอบไปที่งานศพทอมมี่ ส่องดูด้วยกล้องส่องทางไกล แล้วพอทุกคนกลับ ผู้ชายสูงคนนั้นก็ยกโลงศพทอมมี่ ยกเองคนเดียว Phantasm (1979)
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I see. That's why he was lying on his back. In his coffin.ฉันรู้แล้ว นั่นคือเหตุผลที่ว่าเขานอนตลอด ก็นอนในโลงศพของเขานั่นไง Clue (1985)
They even shot Tommy in the face... so his mother couldn't give him an open coffin at the funeral.พวกเขายิงทะลุกบาลทอมมี่ แม่เขาคงไม่ได้เปิดโรงศพ ดูหน้าเขาครั้งสุดท้าย Goodfellas (1990)
It wasn't even enough to pay for the coffin.เอาไปซื้อโลงศพยังไม่พอด้วยซ้ำ Goodfellas (1990)
I've made the sexton remove the earth from her coffin.ฉันจัดการให้สัปเหร่อขุด โลงศพหล่อนขึ้นมา Wuthering Heights (1992)
For effect? A person has to lie here thinking she's in a coffin?เพื่อเอฟเฟ็ค ต้องมีคนมานอนในนี้แล้วคิดว่า ตัวเองนอนอยู่ในโลงศพหรือไง The Joy Luck Club (1993)
He was in his coffin. It was uncovered.พ่ออยู่ในโลง ฝาโลงถูกเปิด Wild Reeds (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลง[N] coffin, See also: casket, Syn. โลงศพ, หีบศพ, Example: เพื่อนของผมนอนสงบอยู่ในโลงเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, หีบศพ, Example: ี่โลงศพของตำรวจหนุ่มมีธงชาติอันทรงเกียรติคลุมไว้, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
กรัณฑ์[N] casket, See also: coffin, a small chest or box, Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ, Count unit: ใบ
หีบศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักศพ[v. exp.] (chak sop) EN: carry a coffin around the crematory   
หีบศพ[n.] (hīpsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลง[n.] (lōng) EN: coffin ; casket ; bier   FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลงศพ[n. exp.] (lōngsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]
พนมศพ[X] (phanomsop) EN: make up a corpse before putting it into a coffin   
เผาหลอก[v. exp.] (phao løk) EN: lay down the flower under the coffin before cremating   

CMU English Pronouncing Dictionary
COFFIN    K AO1 F IH2 N
COFFING    K AO1 F IH0 NG
COFFINS    K AO1 F IH2 N Z
COFFIN'S    K AO1 F IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coffin    (n) (k o1 f i n)
coffins    (n) (k o1 f i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sarg {m} | Särge {pl}coffin | coffins [Add to Longdo]
Sargdeckel {m}coffin lid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コフィン[, kofin] (n) coffin [Add to Longdo]
梓宮[しきゅう, shikyuu] (n) (arch) Emperor's coffin (made of catalpa wood) [Add to Longdo]
棺(P);柩[かん(棺)(P);ひつぎ, kan ( hitsugi )(P); hitsugi] (n) coffin; casket; (P) [Add to Longdo]
棺に納める[かんにおさめる, kanniosameru] (exp,v1) to lay in a coffin [Add to Longdo]
棺を蓋いて事定まる[かんをおおいてことさだまる, kanwoooitekotosadamaru] (exp) (id) a person's worth is assessed only when their coffin is sealed [Add to Longdo]
棺を覆う[かんをおおう, kanwooou] (exp,v5u) to cover a coffin; to die [Add to Longdo]
棺桶;棺おけ[かんおけ, kan'oke] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
出棺[しゅっかん, shukkan] (n,vs) carrying out a coffin; funeral procession [Add to Longdo]
寝棺[ねかん, nekan] (n) coffin; casket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿材[shòu cái, ㄕㄡˋ ㄘㄞˊ, 寿 / ] coffin [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] coffin [Add to Longdo]
棺木[guān mù, ㄍㄨㄢ ㄇㄨˋ, ] coffin [Add to Longdo]
棺材[guān cái, ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ, ] coffin [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] coffin [Add to Longdo]
灵柩[líng jiù, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] coffin containing a corpse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coffin \Cof"fin\ (?; 115), n. [OE., a basket, receptacle, OF.
   cofin, fr. L. cophinus. See {Coffer}, n.]
   1. The case in which a dead human body is inclosed for
    burial.
    [1913 Webster]
 
       They embalmed him [Joseph], and he was put in a
       coffin.                --Gen. 1. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. A basket. [Obs.] --Wyclif (matt. xiv. 20).
    [1913 Webster]
 
   3. A casing or crust, or a mold, of pastry, as for a pie.
    [1913 Webster]
 
       Of the paste a coffin I will rear.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A conical paper bag, used by grocers. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]
 
   5. (Far.) The hollow crust or hoof of a horse's foot, below
    the coronet, in which is the coffin bone.
    [1913 Webster]
 
   {Coffin bone}, the foot bone of the horse and allied animals,
    inclosed within the hoof, and corresponding to the third
    phalanx of the middle finger, or toe, of most mammals.
 
   {Coffin joint}, the joint next above the coffin bone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coffin \Cof"fin\, v. t. [imp. & p. p. {Coffined}; p. pr. & vb.
   n. {Coffining}.]
   To inclose in, or as in, a coffin.
   [1913 Webster]
 
      Would'st thou have laughed, had I come coffined home?
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Devotion is not coffined in a cell.   --John Hall
                          (1646).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coffin
   n 1: box in which a corpse is buried or cremated [syn: {coffin},
      {casket}]
   v 1: place into a coffin; "her body was coffined"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top