Search result for

clothing

(69 entries)
(0.9554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clothing-, *clothing*, cloth
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothing[N] เสื้อผ้า, Syn. clothes, garments

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
underclothingn. =underclothes (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothingเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [การแพทย์]
Clothing and dressเสื้อผ้าและการแต่งกาย [TU Subject Heading]
Clothing factoriesโรงงานเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothing tradeคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า, c [TU Subject Heading]
Clothing workersคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"And there were times when children could not afford ... eyeglasses or milk or clothing.""มีอยู่หลายครั้งที่เด็กๆ ไม่มีปัญญาซื้อ..." "แว่นตา นมสด หรือเสื้อผ้า" Field of Dreams (1989)
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)
Please select your preferred article of clothing.เลือกเอาแบบที่ชอบเลย Seven Years in Tibet (1997)
One would wear clothing?ตนต้องใส่เสื้อผ้าหรือ Bicentennial Man (1999)
One has never been asked to wear clothing.ไม่เคยมีคนขอให้ตนใส่ผ้าเลย Bicentennial Man (1999)
May one continue wearing clothing, if it suits you?ตนจะใส่เสื้อผ้าต่อไปได้มั้ย ถ้าท่านเห็นว่าเหมาะสม Bicentennial Man (1999)
Look at all that concrete look at the glass look at all the staff people look at all the clothing.ดูคนทำงาน ดูเสื้อผ้าพวกนี้ The Corporation (2003)
Perhaps I should, uh, wear women's clothing more often.บางทีผมน่าจะแต่งหญิงบ่อยๆ นะ Around the World in 80 Days (2004)
I flew across an ocean. I wore women's clothing.ได้บินข้ามมหาสมุทร ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิง Around the World in 80 Days (2004)
Yeah.My mom, she runs this funky little clothing shop.แม่ฉันเปิดร้านเสื้อผ้าน่ะ Raise Your Voice (2004)
Glad to see we've moved beyond the clothing-optional stage of our relationship.Glad to seewe've moved beyond the clothing-optional stage of our relationship. Crusade (2004)
Siao Sih /19/ Clerk in Clothing Storeเสี่ยว ฉี / 19 / ลูกจ้างในร้านขายผ้า Go Go G-Boys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clothingA coat is an article of clothing.
clothingAs regards clothing, he is hard to please.
clothingChildren depend on their parents for food and clothing.
clothingChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
clothingCroquet players must wear white clothing during play.
clothingEach person was given enough food and clothing.
clothingFood, clothing and shelter are the basis of life.
clothingFor my tastes, I'd prefer plainer, or rather, more tasteful clothing.
clothingGoods at the food and clothing stalls were very cheap.
clothingHe is a wolf in sheep's clothing.
clothingHe made out really well in the clothing business.
clothingHe provided the boys with food, clothing and shoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
พาสน์[N] clothing, See also: dressing, Thai definition: การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อแสง[N] clothes, See also: clothing, apparel, vesture, Example: ภาพของตาเรืองเสื้อแสงขาดกะรุ่งกะริ่งแต่ประดับเหรียญตรากำมะลอยังคงติดตาอยู่, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อกางเกง, เครื่องนุ่งห่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
แก้ผ้า [n.] (kaē phā) EN: take off clothing   FR: se déshabiller
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
งั่ง[n.] (ngang) EN: metal Buddha fashioned without upper clothing   
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing   FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry ; bring   FR: porter dans la poche
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngoen) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing   FR: coûteux ; onéreux
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi seūaphā) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house   FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing   FR: parties non exposées du corps [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOTHING    K L OW1 DH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothing    (v) (k l ou1 dh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
お召し物;御召し物[おめしもの, omeshimono] (n) (pol) clothing [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing) [Add to Longdo]
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker [Add to Longdo]
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P) [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothe \Clothe\ (kl[=o][th]), v. t. [imp. & p. p. {Clothed}
   (kl[=o][th]d) or {Clad} (kl[a^]d); p. pr. & vb. n.
   {Clothing}.] [OE. clathen, clothen, clethen, AS.
   cl[=a][eth]ian, cl[=ae][eth]an. See {Cloth}.]
   1. To put garments on; to cover with clothing; to dress.
    [1913 Webster]
 
       Go with me, to clothe you as becomes you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with clothes; as, to feed and clothe a family;
    to clothe one's self extravagantly.
    [1913 Webster]
 
       Drowsiness shall clothe a man with rags. --Prov.
                          xxiii. 21.
    [1913 Webster]
 
       The naked every day he clad,
       When he put on his clothes.      --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To cover or invest, as with a garment; as, to clothe
    one with authority or power.
    [1913 Webster]
 
       Language in which they can clothe their thoughts.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
       His sides are clothed with waving wood. --J. Dyer.
    [1913 Webster]
 
       Thus Belial, with with words clothed in reason's
       garb.                 --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothing \Cloth"ing\, n.
   1. Garments in general; clothes; dress; raiment; covering.
    [1913 Webster]
 
       From others he shall stand in need of nothing,
       Yet on his brothers shall depend for clothing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As for me, . . . my clothing was sackloth. --Ps.
                          xxxv. 13
    [1913 Webster]
 
   2. The art of process of making cloth. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Instructing [refugees] in the art of clothing.
                          --Ray.
    [1913 Webster]
 
   3. A covering of non-conducting material on the outside of a
    boiler, or steam chamber, to prevent radiation of heat.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) See {Card clothing}, under 3d {Card}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clothing
   n 1: a covering designed to be worn on a person's body [syn:
      {clothing}, {article of clothing}, {vesture}, {wear},
      {wearable}, {habiliment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top