Search result for

chapés

(75 entries)
(2.2753 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chapés-, *chapés*, chapé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chapés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chapés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chapel[N] โบสถ์เล็กๆ ในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือคุก
chapel[N] ห้องสวดมนต์, See also: โรงสวด, ที่ส่วนตัวในโบสถ์สำหรับผู้สวดมนต์, Syn. place of worship
chapeau[N] หมวก, Syn. hat, lid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chape(เชพ) n. หัวหุ้มโลหะ,ปลอกหนังที่เคลื่อนที่ได้ของสายหนังเข็มขัด
chapeau(แชโพ') n. หมวก -pl. chapeaux,chapeaus
chapel(แชพ'เพิล) n. โบสถ์เล็ก,พิธีทางศาสนา,โรงพิมพ์,ห้องในโรงพิมพ์,โรงสวด,ห้องสวดมนต์ในโรงเรียน,โรงพยาบาล
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chapel(n) โบสถ์,วิหาร,หอสวดมนต์,อุโบสถ
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
chaperon(vt) เป็นเพื่อน,ติดตาม,ควบคุม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chapelsหอสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Chaperonsพี่เลี้ยง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงโบสถ์[V] hold a religions service in the Buddhist chapel
ลงอุโบสถ[V] hold a religions service in the Buddhist chapel, Syn. ลงโบสถ์, Thai definition: เข้าร่วมสังฆกรรมฟังพระปาติโมกข์ในวันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ ของเดือน (ใช้แก่พระสงฆ์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
ช่างหมวก[n. exp.] (chang mūak) FR: chapelier [m]
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
หัวข่าว[n.] (hūakhāo) EN: news headline ; headline   FR: une [f] ; manchette [f] ; titre [m] ; chapeau [m]
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap   FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
ครอบ[v. exp.] (khrøp) EN: take in charge ; take charge of   FR: chapeauter (fig.) ; coiffer (fig.)
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
มาม่าซัง[n.] (māmāsang) FR: chaperon [m] ; duègne [f]
หมวก[n.] (mūak = muak) EN: hat   FR: chapeau [m] ; casquette [f] ; bonnet [m] ; casque [m]
หมวกฟาง[n. exp.] (mūak fāng) EN: straw hat   FR: chapeau de paille [m]
หมู่เกาะ[n.] (mūkǿ) EN: group of islands ; archipelago   FR: archipel [m] ; chapelet d'îles [m]
งอบ[n.] (ngøp) EN: farmer's hat (made of bamboo and palm leaves) ; peasant's hat ; traditional Khmer rice farmer's hat   FR: chapeau de paille [m]
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone   
พระ[n.] (phra) EN: monk ; priest   FR: moine [m] ; prêtre [m] ; chapelain [m]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
โรงสวด[n.] (rōng sūat) EN: chapel   FR: chapelle [f]
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer   FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
วิหาร[n.] (wihān) EN: temple ; church ; monastery ;   FR: église [f] ; cathédrale [f] ; chapelle [f] ; temple [m] ; sanctuaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAPEK    CH AE1 P IH0 K
CHAPEL    CH AE1 P AH0 L
SCHAPER    SH EY1 P ER0
CHAPELL    SH AH0 P EH1 L
CHAPELLE    SH AH0 P EH1 L
CHAPEL'S    CH AE1 P AH0 L Z
CHAPERONE    SH AE1 P ER0 OW2 N
LACHAPELLE    L AE1 SH AH0 P AH0 L
CHAPERONING    SH AE1 P ER0 OW2 N IH0 NG
AIX-LA-CHAPELLE    AY1 K S L AH0 SH AH0 P EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chapel    (n) (ch a1 p l)
chapels    (n) (ch a1 p l z)
chaperon    (v) (sh a1 p @ r ou n)
chaperons    (v) (sh a1 p @ r ou n z)
chapelgoer    (n) (ch a1 p l g ou @ r)
chaperoned    (v) (sh a1 p @ r ou n d)
Lady-chapel    (n) - (l ei1 d i - ch a p l)
chapelgoers    (n) (ch a1 p l g ou @ z)
chaperoning    (v) (sh a1 p @ r ou n i ng)
side-chapel    (n) - (s ai1 d - ch a p l)
Lady-chapels    (n) - (l ei1 d i - ch a p l z)
side-chapels    (n) - (s ai1 d - ch a p l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau(n) |m, pl. chapeaux| หมวก
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
シャペロン[, shaperon] (n) chaperon (fre [Add to Longdo]
チャペル[, chaperu] (n) chapel; (P) [Add to Longdo]
位牌堂[いはいどう, ihaidou] (n) mortuary chapel [Add to Longdo]
会堂[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
教会堂[きょうかいどう, kyoukaidou] (n) church; chapel [Add to Longdo]
柱書;柱書き[はしらがき, hashiragaki] (n) introductory clause of a law, patent, etc.; chapeau; main paragraph [Add to Longdo]
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P) [Add to Longdo]
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone [Add to Longdo]
付け人;付人[つけびと, tsukebito] (n) assistant; attendant; chaperon; suite [Add to Longdo]
仏間[ぶつま, butsuma] (n) Buddhist family chapel; altar room [Add to Longdo]
礼拝堂[れいはいどう;らいはいどう, reihaidou ; raihaidou] (n) (1) (れいはいどう only) chapel; place of worship (esp. Christian); (2) (らいはいどう only) place of worship (esp. Buddhist and Shinto) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教堂[jiào táng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] church; chapel [Add to Longdo]
礼拜堂[lǐ bài táng, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, / ] chapel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top