Search result for

bracelet

(48 entries)
(0.9675 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bracelet-, *bracelet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracelet[N] ทองกร, See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs

English-Thai: Nontri Dictionary
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Braceletsสร้อยข้อมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, they're bound to know her. Her rings, bracelets she always wore.ไม่ พวกเขาจําหล่อนได้จากเเหวน และสร้อยข้อมือที่หล่อนใส่เป็นประจํา Rebecca (1940)
Tell you what... you give me the bracelet... and I'll show you the way out of the labyrinth.เอายังงี้-- เธอให้สร้อยข้อมือมา... Labyrinth (1986)
And then you gave me a bracelet?แล้วจากนั้นเธอก็ให้สร้อยข้อมือฉัน? Brokedown Palace (1999)
The night I gave you the bracelet I was with Nick that day.คืนนั้นที่ฉันให้สร้อยข้อมือเธอ... ...ฉันอยู่กับนิคในวันนั้น Brokedown Palace (1999)
Your threats don't frighten me. Nor does your silly bracelet.ฉันไม่กลัวคำขู่หรือปลอกแขนเสี่ยวๆ ของแก Around the World in 80 Days (2004)
Do you make bracelets?คุณทำพวกนี้เองเหรอ? Ladder 49 (2004)
- Oh, my God, I love your bracelet.- โอ้ พระจ้า กำไลเธอสวยจริงๆ เลย Mean Girls (2004)
Oh, my God, I love your bracelet. Where did you get it?โอ้ พระเจ้า ฉันชอบกำไลเธอเป็นบ้า ไปซื้อมาจากไหนน่ะ Mean Girls (2004)
All you need now is a pretty bracelet.ตอนนี้ก็เหลือแค่กำไลข้อมือสวยๆ Yeolliji (2006)
A bracelet's always nice.กำไลก็ดี The Game (2007)
CLAIRE, IF YOU'RE WATCHING, LOSE THE ANKLE BRACELET.แคลร์ ถ้าคุณกำลังดูอยู่ เอาโซ่ล่ามข้อเท้าออกซะนะ Family/Affair (2007)
MAYBE LOSE THE BRACELETS, I DON'T KNOW.ลองถอดสร้อยข้อมือ ไม่รู้สิ Betty's Wait Problem (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braceletThis bracelet is more expensive than that one.
braceletThis watch is as expensive a gift as that bracelet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อยข้อมือ[N] bracelet, Example: ผมไม่ลืมที่จะส่งสร้อยข้อมือให้ยายก่อนออกเดินทาง, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยสวมข้อมือ
กุญแจมือ[N] handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count unit: คู่, Thai definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
พาหุรัด[N] bracelet, Syn. ทองต้นแขน, Example: นางรำที่ต้องใส่พาหุรัดแน่นๆ จะรู้สึกเจ็บบ้างหรือเปล่า, Count unit: ขอน, ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน
วลัย[N] bracelet, See also: armlet, Syn. กำไลมือ, ทองกร, Count unit: วง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทองกร[N] bracelet, See also: armlet, Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสวมข้อมือเป็นแผ่นเงินหรือแผ่นทอง ทำเป็นวงโค้ง มีลวดลาย ประดับพลอย, Notes: (ราชา)
กำไล[N] bangle, See also: bracelet, anklet, Example: ผู้หญิงจีนนิยมใส่กำไลหยก, Count unit: ขอน, วง, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับสวมข้อมือ มีลักษณะเป็นวงกลม ทำด้วยทอง หยก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไล[n.] (kamlai) EN: bracelet ; bangle ; anklet   FR: bracelet [m]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi sī sū khwan) EN: wrist-binding ceremony   FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread   FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f]
สร้อยข้อมือ[n. exp.] (søi khømeū) FR: bracelet [m]
ทองกร[n.] (thøngkøn) EN: gold bracelet ; armlet   FR: bracelet en or [m]
ทองปลายแขน[n. exp.] (thøng plāikhaēn) EN: gold bracelet   FR: bracelet en or [m]
วง[n.] (wong) EN: [classifier : rings, bracelets ; circles]   FR: [classificateur : bagues, bracelets ; cercles]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACELET    B R EY1 S L AH0 T
BRACELETS    B R EY1 S L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bracelet    (n) (b r ei1 s l i t)
bracelets    (n) (b r ei1 s l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレスレット[, buresuretto] (n) bracelet; (P) [Add to Longdo]
ミサンガ[, misanga] (n) good-luck bracelet (por [Add to Longdo]
[くしろ, kushiro] (n) (arch) (See 古墳時代) bracelet (usu. dating from the Kofun period) [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]
腕飾り;腕飾(io)[うでかざり, udekazari] (n) armlet; bracelet [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] (n) bracelet; bangle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手镯[shǒu zhuó, ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bracelet \Brace"let\, n. [F. bracelet, dim. of OF. bracel
   armlet, prop. little arm, dim. of bras arm, fr. L. bracchium.
   See {Brace},n.]
   1. An ornamental band or ring, for the wrist or the arm; in
    modern times, an ornament encircling the wrist, worn by
    women or girls.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of defensive armor for the arm. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bracelet
   n 1: a band of cloth or leather or metal links attached to a
      wristwatch and wrapped around the wrist [syn: {watchband},
      {watchstrap}, {wristband}, {watch bracelet}, {bracelet}]
   2: jewelry worn around the wrist for decoration [syn:
     {bracelet}, {bangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top