Search result for

borne

(74 entries)
(0.818 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borne-, *borne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borne[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
heliborne(เฮล'ละบอร์น) adj. ซึ่งนำส่งโดยเฮลิคอปเตอร์
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป

English-Thai: Nontri Dictionary
borne(vt) pp ของ bear
forborne(vi) pp ของ forbear

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have borne its gusts without flexing your spine."'ส่วนเจ้าเมื่อลมพัดมา เจ้าหาได้เอนตัวเช่นตัวข้าไม่ Wild Reeds (1994)
This is not to be borne. Miss Bennet, I insist on being satisfied!สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น มิสเบนเน็ต ฉันขอยืนยันเพื่อความสบายใจ Episode #1.6 (1995)
I would gladly have borne myself to keep it from you.เพื่อชีวิตใหม่ของเขา The Man in the Iron Mask (1998)
First described in 1892 by Houghton the last person to see it until our team brought a sample from Borneo.ถูกพบครั้งแรกในปี 1892 โดย เฮาจ์ตั้น ...เขาเป็นคนสุดท้ายที่เห็นมัน กระทั่งทีมของเราได้ตัวอย่างมาจากบอร์เนียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Get your asses down to Borneo.ย้ายก้นไปบอร์เนียวเดี๋ยวนี้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- Welcome to Borneo.- ขอต้อนรับสู่บอร์เนียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
We're young. We're single. We're in Borneo.พวกเรายังเยาว์ ยังโสด พวกเราอยู่ในบอร์เนียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
There haven't been practicing headhunters in Borneo for a century.เขาไม่ล่าหัวมนุษย์นานเป็นศตวรรษแล้ว นับตั้งแต่พวกเขาเข้ามาอยู่ในบอร์เนียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
My research suggests that exposure to a high-energy cosmic storm... borne on solar winds might have triggered the evolution of early planetary life.งานวิจัยของผมเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดจาก การระเบิดของพายุคอสมิค ..กับลมสุริยะ อาจจะกระตุ้นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพื้นฐาน. Fantastic Four (2005)
- what is borneo?- บอร์เนียวคืออะไร The Fog (2005)
It's an air borne assault!เราถูกโจมตีทางอากาศ! Train Man (2005)
The reason why the King of Gu-Da wept was because she had borne many children.เหตุผลว่าทำไมกษัตริย์ถึงทรงเศร้าโศก เพราะว่าเธอถือกำเนิดบุตรหลายคน Episode #1.8 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
borneHe was borne away by an impulse.
borneHe was borne away by passion.
borneHis story was borne out by the facts.
borneIt is not borne to his attitude.
borneJesus was borne by Mary.
borneMy mother has borne her sorrow admirably.
borneShe has borne five children.
borneShe was borne away by an impulse.
borneSomething else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.
borneSweet scents are borne on soft breezes.
borneThe brunt of criticism was borne by the chairmen.
borneThe entertainment expense was borne by our group.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมเสน[N] borneol, See also: borneo camphor, Example: หล่อนผสมพิมเสนป่นลงไปในผงสารส้ม, Count unit: เกล็ด, Thai definition: สารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทำยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัดเขต[v. exp.] (jamkat khēt) FR: délimiter ; borner
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar   FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
สารภีทะเล[n.] (sānphithalē) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones   FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BORNE    B AO1 R N
BORNEO    B AO1 R N IY0 OW2
BORNER    B AO1 R N ER0
BORNEMAN    B AO1 R N M AH0 N
BORNEMANN    B AO1 R N M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borne    (v) (b oo1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borneobuschwachtel {f} [ornith.]Red-breasted Tree Partridge [Add to Longdo]
Borneofroschmaul {n} [ornith.]Sharpe's Frogmouth [Add to Longdo]
Borneowolltimalie {f} [ornith.]Bornean Wren Babbler [Add to Longdo]
Borneobuschsänger {m} [ornith.]Kinabalu Scrub Warbler [Add to Longdo]
Borneostutzschwanz {m} [ornith.]Bornean Stubtail [Add to Longdo]
Borneodickkopf {m} [ornith.]Bornean Mountain Whistler [Add to Longdo]
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker [Add to Longdo]
Borneobronzemännchen {n} [ornith.]Dusky Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス領ボルネオ[イギリスりょうボルネオ, igirisu ryou boruneo] (n) British Borneo [Add to Longdo]
エアボーン[, eabo-n] (n) airborne [Add to Longdo]
ヘラザメ[, herazame] (n) Borneo catshark (Apristurus platyrhynchus, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ボルネオ[, boruneo] (n) Borneo [Add to Longdo]
ボルネオメジロザメ[, boruneomejirozame] (n) Borneo shark (Carcharhinus borneensis, species of requiem shark found in Borneo and China) [Add to Longdo]
懐抱[かいほう, kaihou] (n,vs) idea borne in mind [Add to Longdo]
患者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment [Add to Longdo]
艦載機[かんさいき, kansaiki] (n) ship-borne plane [Add to Longdo]
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration [Add to Longdo]
空気感染[くうきかんせん, kuukikansen] (n,adj-no) air-borne infection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰片[bīng piàn, ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] borneol [Add to Longdo]
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, / ] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\ (b[^a]r), v. t. [imp. {Bore} (b[=o]r) (formerly
   {Bare} (b[^a]r)); p. p. {Born} (b[^o]rn), {Borne} (b[=o]rn);
   p. pr. & vb. n. {Bearing}.] [OE. beren, AS. beran, beoran, to
   bear, carry, produce; akin to D. baren to bring forth, G.
   geb[aum]ren, Goth. ba['i]ran to bear or carry, Icel. bera,
   Sw. b[aum]ra, Dan. b[ae]re, OHG. beran, peran, L. ferre to
   bear, carry, produce, Gr. fe`rein, OSlav. brati to take,
   carry, OIr. berim I bear, Skr. bh[.r] to bear. [root]92. Cf.
   {Fertile}.]
   1. To support or sustain; to hold up.
    [1913 Webster]
 
   2. To support and remove or carry; to convey.
    [1913 Webster]
 
       I 'll bear your logs the while.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To conduct; to bring; -- said of persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bear them to my house.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To possess and use, as power; to exercise.
    [1913 Webster]
 
       Every man should bear rule in his own house.
                          --Esther i.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   5. To sustain; to have on (written or inscribed, or as a
    mark), as, the tablet bears this inscription.
    [1913 Webster]
 
   6. To possess or carry, as a mark of authority or
    distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name.
    [1913 Webster]
 
   7. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to
    entertain; to harbor --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The ancient grudge I bear him.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To endure; to tolerate; to undergo; to suffer.
    [1913 Webster]
 
       Should such a man, too fond to rule alone,
       Bear, like the Turk, no brother near the throne.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I cannot bear
       The murmur of this lake to hear.   --Shelley.
    [1913 Webster]
 
       My punishment is greater than I can bear. --Gen. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   9. To gain or win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some think to bear it by speaking a great word.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She was . . . found not guilty, through bearing of
       friends and bribing of the judge.   --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   10. To sustain, or be answerable for, as blame, expense,
     responsibility, etc.
     [1913 Webster]
 
        He shall bear their iniquities.   --Is. liii.
                          11.
     [1913 Webster]
 
        Somewhat that will bear your charges. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   11. To render or give; to bring forward. "Your testimony
     bear" --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To carry on, or maintain; to have. "The credit of bearing
     a part in the conversation." --Locke.
     [1913 Webster]
 
   13. To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain
     without violence, injury, or change.
     [1913 Webster]
 
        In all criminal cases the most favorable
        interpretation should be put on words that they can
        possibly bear.            --Swift.
     [1913 Webster]
 
   14. To manage, wield, or direct. "Thus must thou thy body
     bear." --Shak. Hence: To behave; to conduct.
     [1913 Webster]
 
        Hath he borne himself penitently in prison? --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. To afford; to be to; to supply with.
     [1913 Webster]
 
        His faithful dog shall bear him company. --Pope.
     [1913 Webster]
 
   16. To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples;
     to bear children; to bear interest.
     [1913 Webster]
 
        Here dwelt the man divine whom Samos bore.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   Note: In the passive form of this verb, the best modern usage
      restricts the past participle born to the sense of
      brought forth, while borne is used in the other senses
      of the word. In the active form, borne alone is used as
      the past participle.
      [1913 Webster]
 
   {To bear down}.
     (a) To force into a lower place; to carry down; to
       depress or sink. "His nose, . . . large as were the
       others, bore them down into insignificance."
       --Marryat.
     (b) To overthrow or crush by force; as, to bear down an
       enemy.
 
   {To bear a hand}.
     (a) To help; to give assistance.
     (b) (Naut.) To make haste; to be quick.
 
   {To bear in hand}, to keep (one) up in expectation, usually
    by promises never to be realized; to amuse by false
    pretenses; to delude. [Obs.] "How you were borne in hand,
    how crossed." --Shak.
 
   {To bear in mind}, to remember.
 
   {To bear off}.
     (a) To restrain; to keep from approach.
     (b) (Naut.) To remove to a distance; to keep clear from
       rubbing against anything; as, to bear off a blow; to
       bear off a boat.
     (c) To gain; to carry off, as a prize.
     (d) (Backgammon) To remove from the backgammon board into
       the home when the position of the piece and the dice
       provide the proper opportunity; -- the goal of the
       game is to bear off all of one's men before the
       opponent.
 
   {To bear one hard}, to owe one a grudge. [Obs.] "C[ae]sar
    doth bear me hard." --Shak.
 
   {To bear out}.
     (a) To maintain and support to the end; to defend to the
       last. "Company only can bear a man out in an ill
       thing." --South.
     (b) To corroborate; to confirm.
 
   {To bear up}, to support; to keep from falling or sinking.
    "Religious hope bears up the mind under sufferings."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To uphold; sustain; maintain; support; undergo; suffer;
     endure; tolerate; carry; convey; transport; waft.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Borne \Borne\ (b[=o]rn), p. p. of {Bear}.
   Carried; conveyed; supported; defrayed. See {Bear}, v. t.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top