Search result for

bodily

(47 entries)
(0.5794 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bodily-, *bodily*, body
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bodily[ADV] เกี่ยวกับร่างกาย, Syn. physical, Ant. noncorporeal
bodily movement[N] อิริยาบถ, See also: กริยาท่าทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bodily(บอ'ดิลี) adj.,adv. เกี่ยวกับกาย,ด้วยตนเอง,เกี่ยวกับหน่วยทางกายภาพ,ร่าง,กาย,ทั้งหมด,ทั้งกาย,ทั้งมวล

English-Thai: Nontri Dictionary
bodily(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
bodily(adv) ทั้งร่างกาย,ทั้งหมด,ทางกายภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily harmอันตรายทางร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily injuryการบาดเจ็บทางร่างกาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily injuryการทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย, การทำร้ายร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)
Maybe, instead of an emotional voyage, what you need is a bodily one.แบบว่าแทนที่จะเดินทางไปในจินตนาการ ฉันว่าคุณน่าจะไปสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่า Hope Springs (2003)
There is no big change in his vital signs but his bodily functions are weakening.ชีพจรเค้าปกติดีครับ แต่ร่างกายเค้ากำลังอ่อนแอลงครับ April Snow (2005)
From what I gather, there are far worse threats in prison other than bodily harm.ตามที่ฉันเห็นมา, ในคุกแย่ลงยิ่งกว่าเดิม เกินกว่าอันตรายทางร่างกาย Cell Test (2005)
Hot. - Prepare for grievous bodily harm!- เตรียมพร้อมรับการเจ็บตัว Happily N'Ever After (2006)
The bodily fluids fall down into the ground, get soaked up, 'cause that's what gravity does.ของเหลวในตัว ก็ไหลลงดินหมด ตามกฏแรงดึงดูดของโลก Bloodlust (2006)
That tape with all your attempts at bodily harm is still missing.เธอจะทำอะไร ไม่ไปเชียร์ทีมแข่งนอกบ้านเหรอ เทปทั้งหมดนั่น ที่เธอทำร้ายตัวเอง Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Get out of my face or I'll have you bodily removed, Agent.ผมไม่ทำแบบนั้นแน่ ออกไปให้พ้นหน้าผม หรือจะให้ผม โยนคุณออกไป คุณเจ้าหน้าที่ Mayhem (2008)
I'm very sorry for your loss,but tests confirm that although your sister's bodily functions are fine, her brain is dead.She has no thoughts,no emotions,no senses.ฉันเสียใจด้วยต่อการสูญเสียของคุณ แต่การทดสอบยืนยันผลแล้วว่า แม้ว่าระบบร่างกายของน้องสาวคุณจะปกติดี แต่สมองเธอตายแล้ว เธอไม่มีความนึกคิด ไม่มีอารมณ์ ไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆ All by Myself (2008)
Those are normal bodily fluids.นั่นเป็นของเหลวธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
Yeah, normal bodily sewage.ช่าย... . ของเสียธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
You're supposed to keep your bodily fluids to yourself.You're supposed to keep your bodily fluids to yourself. I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bodilyThe father carried his son bodily from the room.
bodilyWhen we are asleep, bodily functions slow down and body temperature falls.
bodilyWhile you are asleep, the bodily functions slow down and body temperature falls.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[n. exp.] (khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt) EN: negligent bodily injury   
ทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thamrāi rāngkāi) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury   

CMU English Pronouncing Dictionary
BODILY    B AA1 D AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bodily    (j) (b o1 d @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恰幅;格幅[かっぷく, kappuku] (n) physique; bodily build [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
出し投げ[だしなげ, dashinage] (n) sumo winning techniques where the opponent is thrown without close bodily contact [Add to Longdo]
諸に[もろに, moroni] (adv) (uk) completely; all the way; altogether; bodily [Add to Longdo]
傷害罪[しょうがいざい, shougaizai] (n) (crime of) inflicting bodily injury [Add to Longdo]
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death [Add to Longdo]
体感[たいかん, taikan] (n,vs,adj-no) bodily sensation; sense; experience; (P) [Add to Longdo]
津液[しんえき, shin'eki] (n) (1) saliva; spit; spittle; (2) fluid (in Chinese medicine, esp. a colourless bodily fluid, e.g. tears) [Add to Longdo]
肉付き;肉づき[にくづき, nikuduki] (n) (1) bodily build; degree of fleshiness; (adj-no) (2) strapping; buxom [Add to Longdo]
肌(P);膚[はだ(P);はだえ, hada (P); hadae] (n,n-suf) (1) skin; (2) (See 肌を許す) body (in the context of intimate bodily contact); (3) surface; grain (e.g. of wood); texture; (4) (See 肌が合う) disposition; temperament; character; type; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津液[jīn yè, ㄐㄧㄣ ㄧㄝˋ, ] bodily fluids (general term in Chinese medicine) [Add to Longdo]
身板[shēn bǎn, ㄕㄣ ㄅㄢˇ, ] bodily health; one's physical state [Add to Longdo]
身板儿[shēn bǎn r, ㄕㄣ ㄅㄢˇ ㄖ˙, / ] bodily health; one's physical state [Add to Longdo]
体格[tǐ gé, ㄊㄧˇ ㄍㄜˊ, / ] bodily health; one's physical state [Add to Longdo]
体液[tǐ yè, ㄊㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] bodily fluid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bodily \Bod"i*ly\, a.
   1. Having a body or material form; physical; corporeal;
    consisting of matter.
    [1913 Webster]
 
       You are a mere spirit, and have no knowledge of the
       bodily part of us.          --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the body, in distinction from the
    mind. "Bodily defects." --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. Real; actual; put in execution. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Be brought to bodily act.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bodily fear}, apprehension of physical injury.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Corporal}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bodily \Bod"i*ly\, adv.
   1. Corporeally; in bodily form; united with a body or matter;
    in the body.
    [1913 Webster]
 
       For in him dwelleth all the fullness of the Godhead
       bodily.                --Col. ii. 9
    [1913 Webster]
 
   2. In respect to, or so as to affect, the entire body or
    mass; entirely; all at once; completely; as, to carry away
    bodily. "Leapt bodily below." --Lowell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bodily
   adv 1: in bodily form; "he was translated bodily to heaven"
   adj 1: of or relating to or belonging to the body; "a bodily
       organ"; "bodily functions"
   2: affecting or characteristic of the body as opposed to the
     mind or spirit; "bodily needs"; "a corporal defect";
     "corporeal suffering"; "a somatic symptom or somatic illness"
     [syn: {bodily}, {corporal}, {corporeal}, {somatic}]
   3: having or relating to a physical material body; "bodily
     existence"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top