Search result for

bobbin

(32 entries)
(1.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobbin-, *bobbin*
Possible hiragana form: ぼっびん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobbin[N] กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, stop it! The Zoltar machine had this bobbing head that looked just like a devil!A Zoltar machine. lt had a bobbing head like a devil. Big (1988)
Yesterday, their heads were bobbing everywhere. Today they're almost in unison.เมื่อวาน พวกเขาไม่เข้าขากันเลย แต่วันนี้พวกเขาพร้อมเพรียงกันดีมาก Cool Runnings (1993)
But you'd keep bobbing like an idiotแต่คุณก็โยกตัวเหมือนเสียสติ The Legend of 1900 (1998)
You're a brave man, John Clark, Not just anyone could take on the Bobbinator,คุณเป็นบุรุษผู้กล้า จอห์น คลาค ไม่ใช่ทุกคนจะรับมือกับ บ๊อบบี้เนเทอร์ได้นะ Shall We Dance (2004)
You've got those knocked already, There's no way I could learn 'em in time, I'm not comin' back as the Bobbinator's partner!คุณเต้นได้อยู่แล้ว ผมไม่มีทางหัดได้ทันหรอก ผมจะไม่กลับไปเต้น ในฐานะที่เป็นคู่เต้นบ๊อบบี้หรอกนะ Shall We Dance (2004)
The bobbing thing. it has to stay on top.แบบว่าจู่ๆก็มาน่ะ Eating Out (2004)
You think adults dressing up and bobbing for swine flu is fun and I'm right.คุณคิดว่าที่ผู้ใหญ่แต่งตัว และผงกหัวยังกับติดเชื้อนั้นสนุก ..และผมพูดถูก Halloween (2010)
I thought these Golden Delicious would look dramatic in the bobbing bucket; they just look dull and depressing.ฉันนึกว่าแอปเปิ้ลสีเหลืองจะดูน้ำเน่ากว่านะ ในตระกร้า มันดูทื่อและก็น่าหดหู่ Halloween: Part 1 (2011)
The doorbell's gonna be ringing, and we still have to decorate the bobbing station.เดี๋ยวกระดิ่งหน้าบ้านจะดัง เรายังต้องตกแต่งอีก Halloween: Part 1 (2011)
You forgot the part where I was bobbing for boxes in vervain water.นายลืมส่วนที่ฉํนถูกกดหัวลงในตู้ ที่มีแต่เวอร์เวนรึเล่า American Gothic (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสวย[N] shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวย[n.] (krasūay) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle   FR: navette [f]
กรอด้าย[v. exp.] (krø dāi) EN: wind a bobbin ; reel yarn   
กรอกระสวย[v. exp.] (krø krasūay) EN: wind a bobbin   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBBIN    B AA1 B AH0 N
BOBBING    B AA1 B IH0 NG
BOBBINGER    B AA1 B IH0 NG ER0
BOBBINGER'S    B AA1 B IH0 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobbin    (n) (b o1 b i n)
bobbing    (v) (b o1 b i ng)
bobbins    (n) (b o1 b i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spule {f} | Spulen {pl}bobbin | bobbins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイルボビン[, koirubobin] (n) coil bobbin [Add to Longdo]
ボビン[, bobin] (n) bobbin [Add to Longdo]
ボビンレース[, bobinre-su] (n) bobbin lace [Add to Longdo]
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing [Add to Longdo]
木管[もっかん, mokkan] (n) woodwind; wooden pipe; bobbin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bobbin \Bob"bin\, n. [F. bobine; of uncertain origin; cf. L.
   bombus a humming, from the noise it makes, or Ir. & Gael.
   baban tassel, or E. bob.]
   1. A small pin, or cylinder, formerly of bone, now most
    commonly of wood, used in the making of pillow lace. Each
    thread is wound on a separate bobbin which hangs down
    holding the thread at a slight tension.
    [1913 Webster]
 
   2. A spool or reel of various material and construction, with
    a head at one or both ends, and sometimes with a hole
    bored through its length by which it may be placed on a
    spindle or pivot. It is used to hold yarn or thread, as in
    spinning or warping machines, looms, sewing machines, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. The little rounded piece of wood, at the end of a latch
    string, which is pulled to raise the latch.
    [1913 Webster]
 
   4. (Haberdashery) A fine cord or narrow braid.
    [1913 Webster]
 
   5. (Elec.) A cylindrical or spool-shaped coil or insulated
    wire, usually containing a core of soft iron which becomes
    magnetic when the wire is traversed by an electrical
    current.
    [1913 Webster]
 
   {Bobbin and fly frame}, a roving machine.
 
   {Bobbin lace}, lace made on a pillow with bobbins; pillow
    lace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bobbin
   n 1: a winder around which thread or tape or film or other
      flexible materials can be wound [syn: {bobbin}, {spool},
      {reel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top