Search result for

birthplace

(46 entries)
(0.6121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birthplace-, *birthplace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birthplace[N] สถานที่เกิด, See also: บ้านเกิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Images of Hope: Birthplace of American Art.เอาเป็น ภาพแห่งเมืองโฮป ศิลปะบ้านเกิดของอเมริกา Hope Springs (2003)
But how is Hope the birthplace of American art?แต่ทำไมเมืองโฮปถึงเป็น ศิลปะบ้านเกิดของอเมริกาล่ะครับ Hope Springs (2003)
If he really is Hohenheim's son, then his birthplace is Shambala..ถ้านั่นเป็นความจริงละก็ เขาเองก็ต้องมาจากแชมบาลา... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
- Long Island, New York. Birthplace of Mariah Carey.ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก บ้านเกิดมารายห์ เเคร์รี่ Big Momma's House 2 (2006)
Before you stands Independence Hall, the birthplace of the United States and one of the most important buildings in American history.ที่อยู่ตรงหน้าคุณคือหอเสรีภาพ สถานที่กำเนิดของอเมริกา และเป็นหนึ่งในอาคารสำคัญ ของประวัติศาสตร์อเมริกา Shooter (2007)
I'm sure they want to go back... to their birthplace.ฉันมั่นใจว่าพวกมันคงอยากจะกลับไป ที่ๆมันเกิด Departures (2008)
This kitchen is the birthplace of our triumphs.ห้องครัวนี้แหละ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ What More Do I Need? (2008)
Ox didn't mean Orellana's birthplace.อ็อกไม่ได้หมายถึงบ้านเกิดของออเรลลานา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This is the birthplace of kung fu.นี่คือที่กำเนิด ... ...... ของกังฟู Kung Fu Panda (2008)
His birthplace?บ้านเกิด Body of Lies (2008)
If Dumbledore wanted you to find it, and didn't want it to falling in to the Ministry hands, where better to hide it than the birthplace of the founder of Gryffindor.ดาบไง ถ้าดัลเบิ้ลดอร์อยากให้เธอหามันเจอ แต่ก็ไม่อยากให้ทางกระทรวงได้ไป จะมีที่ไหนที่จะซ่อนได้ดีกว่า บ้านเกิดของผู้ก่อตั้งกริฟฟินดอร์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Well, certainly not in Mississippi, the birthplace of modern-day government.ไม่ใช่ที่มิสซิสซิปปี้แน่นอน ถิ่นกำเนิดรัฐบาลสมัยใหม่ The Help (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
birthplaceDo you know his birthplace?
birthplaceEvery student was asked his or her name and birthplace.
birthplaceHe said under oath that his birthplace is Italy.
birthplaceHe told me his age, his birthplace, his family, and so on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งกำเนิด[N] birthplace, Syn. ต้นกำเนิด, Example: วงศ์ผีเสื้อสีน้ำตาลวงศ์นี้เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน
ที่เกิด[N] birthplace, Syn. บ้านเกิด, แหล่งที่มา, ที่มา, แหล่งเกิด, พื้นเพ, Example: สุพรรณบุรีเป็นที่เกิดของศิลปินหลายท่าน, Count unit: ที่, แห่ง
รกราก[N] birthplace, See also: origin, homeland, hometown, Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม, Example: เขามีรกรากอยู่ที่เชียงใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace   FR: source [f] ; origine [f]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: motherland ; mother country ; fatherland ; birthplace   FR: patrie [f] ; mère patrie [f]
ที่เกิด[n. exp.] (thī koēt) EN: birthplace   FR: lieu de naissance [m]
ถิ่นกำเนิด[n. exp.] (thin kamnoēt) EN: birthplace ; hometown ; native place ; native land   FR: lieu de naissance [m] ; lieu d'origine [m]
อู่[n.] (ū) EN: cradle ; home ; birthplace   FR: berceau [m] ; lieu de naissance [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRTHPLACE    B ER1 TH P L EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
birthplace    (n) (b @@1 th p l ei s)
birthplaces    (n) (b @@1 th p l ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
故郷(P);古里(P);旧里;故里[ふるさと(P);こきょう(故郷)(P);きゅうり(旧里), furusato (P); kokyou ( kokyou )(P); kyuuri ( kyuu sato )] (n) home town; birthplace; old village; historic village; native place; one's old home; (P) [Add to Longdo]
産土神[うぶすながみ, ubusunagami] (n) guardian deity of one's birthplace [Add to Longdo]
出自[しゅつじ, shutsuji] (n) (1) birthplace; (2) descent; blood-lines; origins; (3) one's outward self [Add to Longdo]
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n,vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P) [Add to Longdo]
出身地[しゅっしんち, shusshinchi] (n) birthplace; native place [Add to Longdo]
出生地[しゅっしょうち;しゅっせいち, shusshouchi ; shusseichi] (n) birthplace [Add to Longdo]
所出[しょしゅつ, shoshutsu] (n) one's birthplace; source [Add to Longdo]
所生[しょせい;しょしょう, shosei ; shoshou] (n) (1) (arch) birth parents; birthplace; (2) child; creation [Add to Longdo]
生まれ(P);生れ[うまれ, umare] (n) birth; birthplace; (P) [Add to Longdo]
生まれた場所[うまれたばしょ, umaretabasho] (n) birthplace [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出生地[chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ, ] birthplace [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, ] birthplace of Confucius in Shandong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Birthplace \Birth"place`\, n.
   The town, city, or country, where a person is born; place of
   origin or birth, in its more general sense. "The birthplace
   of valor." --Burns.
   [1913 Webster] birth rate,

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 birthplace
   n 1: the place where someone was born [syn: {birthplace}, {place
      of birth}]
   2: where something originated or was nurtured in its early
     existence; "the birthplace of civilization" [syn:
     {birthplace}, {cradle}, {place of origin}, {provenance},
     {provenience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top