Search result for

bills

(45 entries)
(1.1538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bills-, *bills*, bill
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bills of exchangeตั๋วเงิน [TU Subject Heading]
Bills of exchange (International law)ตั๋วเงิน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Bills of healthใบรับรองแพทย์ [TU Subject Heading]
Bills of ladingใบตราส่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่ Rebecca (1940)
20, 30 grand. In small bills, cash.20, 30 แกรนด์ ในธนบัตรใบเล็กเงินสด The Godfather (1972)
Shouldn't you have paid your bills, Monsieur Royale?ไม่มีคุณเคยจ่ายแล้วตั๋วเงินของคุณ . ,\ NMonsieur Royale ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A couple of junk, some bills, and a letter for you.มีโฆษณา ใบแจ้งหนี้ และจดหมายคุณ Oh, God! (1977)
He's pullin' down six bills a week.เขาได้รับสัปดาห์ละ$600 The Blues Brothers (1980)
I'll print up show bills. I'll make the place look real pretty, okay?ผมจะพิมพ์ป้ายและจะจัดสถานที่ให้สวยงาม The Blues Brothers (1980)
Well, the last frog we had through here couldn't pay his bills either.ดีกบสุดท้ายที่เราได้ผ่านที่นี่ไม่ สามารถชำระค่าใช้จ่ายของเขาทั้งสอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
How am I gonna pay my bills, my rent, my new watch, my car....แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าบ้าน ค่านาฬิกา ค่ารถ... Mannequin (1987)
I just work for Vizzini to pay the bills.ข้าทำงานให้วิสสินิเพื่อหาเงิน The Princess Bride (1987)
You have no money! You have a stack of bills!นายไม่มีเงิน แถมมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะ Field of Dreams (1989)
To us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks... and took the subway to work every day and worried about bills, were dead.สำหรับเรา พวกคนดีที่ทำงานโง่ๆ เพื่อแลกกับเช็คเง่าๆ นั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวัน และกังวลกับบิล คือตายทั้งเป็น Goodfellas (1990)
Especially run up bills on the joint's credit. And why not?โดยเฉพาะ ใช้เงินจากบัญชีของร้าน ทำไมล่ะ? Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billsAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
billsCredit companies send their customers monthly bills.
billsDoctors' bills really cut into our saving.
billsDo you want small bills or large?
billsI'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.
billsI'd like to have smaller bills mixed in.
billsI need to find a better job on the double to pay my bills.
billsIn ten-dollar bills, please.
billsIt took a while, but eventually my account was empty and Red's pocket was full of bills.
billsMy telephone service was cut off because of unpaid bills.
billsPlease change these bills into coins.
billsPost No Bills.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับอาวัลตั๋วเงิน[n. exp.] (kān rap āwan tūa-ngoen) EN: aval to bills   
เงินสด[n.] (ngoensot) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash   FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
ตั๋วเงินคลัง[n. exp.] (tūa ngoenkhlang) EN: Treasury Bills ; financial negotiable note   

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLS    B IH1 L Z
BILLS'    B IH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bills    (v) (b i1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians) [Add to Longdo]
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P) [Add to Longdo]
紙幣[しへい, shihei] (n) paper money; notes; bills; (P) [Add to Longdo]
受取手形[うけとりてがた, uketoritegata] (n) notes receivable (in trade); bills receivable [Add to Longdo]
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties) [Add to Longdo]
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
滞納者[たいのうしゃ, tainousha] (n) non-payer; one who doesn't pay one's bills [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top