Search result for

benign

(49 entries)
(1.4904 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benign-, *benign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benign[N] เนื้องอก (ไม่อันตราย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benign(บิไนน์') adj. เมตตา,กรุณา,ใจดี,ปรานี,ลักษณะดี, Syn. kindly
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี,มีอิทธิพลที่ดีต่อ,มีประโยชน์ต่อ,ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness

English-Thai: Nontri Dictionary
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benign hypertensionความดันเลือดสูงไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benign migratory glossitisลิ้นอักเสบลามไม่รุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benign tumourเนื้องอกไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benign; benignantไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benignant; benignไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benignเนื้องอกชนิดธรรมดา,ไม่ร้ายแรง,เนื้องอกธรรมดา,ชนิดไม่ร้ายแรง,ไม่รุนแรง,ชนิดไม่รุนแรง,ไม่ร้าย,ชนิดไม่ร้าย [การแพทย์]
Benign Formอย่างอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe this creature would be benign even if it had its eyesight and its other senses.ผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้ เป็นแค่ก้อนเนื้อที่มีตาและมีความรู้สึก Day of the Dead (1985)
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม Contact (1997)
The message is completely benign.ฉันขอบอกว่าอีกครั้ง ข้อความ ที่เป็นพิษเป็นภัยอย่างสมบูรณ์ Contact (1997)
Why is it the egghead position that aliens are always benign?ทำไมมันจึงเป็นตำแหน่งปัญญาชนว่า มนุษย์ต่างดาวมีความอ่อนโยนอยู่เสมอ? Contact (1997)
We represent the workers in all magical industries - both evil and benign.เรามาในนาม ตัวแทน สวัสดิการ พนักงาน ในอุตสาหกรรม เวทมนต์ -ทั้ง ธรรมะ และ อธรรม Shrek 2 (2004)
I'm Benigna Escobedo.ผมชื่อ เบนิญย่า เอสโคเบโด The Orphanage (2007)
Benigna Escobedo, a social worker, came a few days ago.เบนิกน่า เอสโคบิโด นักสังคมสงเคราะห์ ฉันเพิ่งพบเธอไม่กี่วันนี้ The Orphanage (2007)
Benigna?เบนิกน่า? The Orphanage (2007)
We went to Benigna's house. We found some pictures... and old Super 8 films.เราได้ไปตรวจที่บ้านของเบนิกน่า พบรูปภาพจำนวนหนึ่ง... The Orphanage (2007)
Benigna?เบนิกน่า? The Orphanage (2007)
Benigna killed them.เบนิกน่าฆ่าพวกเขา The Orphanage (2007)
These things are pesky, but usually benign.อาจรู้สึกรำคาญบ้าง แต่ไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรง The Haunting of Molly Hartley (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจบุญ[X] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious   FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
เมตตา[adj.] (mēttā) EN: charitable ; benign   FR: charitable

CMU English Pronouncing Dictionary
BENIGN    B AH0 N AY1 N
BENIGNA    B EH0 N IY1 G N AH0
BENIGNO    B EH2 N IY1 N Y OW0
BENIGNO    B EH1 N IH0 G N OW0
BENIGNLY    B AH0 N AY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benign    (j) (b i1 n ai1 n)
benignly    (a) (b i1 n ai1 n l ii)
benignant    (j) (b i1 n i1 g n @ n t)
benignity    (n) (b i1 n i1 g n i t ii)
benignantly    (a) (b i1 n i1 g n @ n t l ii)
benignities    (n) (b i1 n i1 g n i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
benigne; gutartig {adj} [med.]benign; non-malignant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過誤腫[かごしゅ, kagoshu] (n) hamartoma; benign malformation resembling a neoplasm [Add to Longdo]
恵み深い[めぐみぶかい, megumibukai] (adj-i) gracious; benign [Add to Longdo]
良性[りょうせい, ryousei] (n,adj-no) benign [Add to Longdo]
良性移動性舌炎[りょうせいいどうせいぜつえん, ryouseiidouseizetsuen] (n) benign migratory glossitis; geographic tongue [Add to Longdo]
良性腫瘍[りょうせいしゅよう, ryouseishuyou] (n) benign tumor; benign tumour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄护腺肿大[shè hù xiàn zhǒng dà, ㄕㄜˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, / ] benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate [Add to Longdo]
良性肿瘤[liáng xìng zhǒng liú, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] benign tumor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benign \Be*nign"\, a. [OE. benigne, bening, OF. benigne, F.
   b['e]nin, fem. b['e]nigne, fr. L. benignus, contr. from
   benigenus; bonus good + root of genus kind. See {Bounty}, and
   {Genus}.]
   1. Of a kind or gentle disposition; gracious; generous;
    favorable; benignant.
    [1913 Webster]
 
       Creator bounteous and benign.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting or manifesting kindness, gentleness, favor,
    etc.; mild; kindly; salutary; wholesome.
    [1913 Webster]
 
       Kind influences and benign aspects.  --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Of a mild type or character; as, a benign disease.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Kind; propitious; bland; genial; salubrious; favorable
     salutary; gracious; liberal.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benign
   adj 1: not dangerous to health; not recurrent or progressive
       (especially of a tumor) [ant: {malignant}]
   2: pleasant and beneficial in nature or influence; "a benign
     smile"; "the benign sky"; "the benign influence of pure air"
     [syn: {benign}, {benignant}] [ant: {malign}]
   3: kindness of disposition or manner; "the benign ruler of
     millions"; "benign intentions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top