Search result for

beautifully

(47 entries)
(0.9094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beautifully-, *beautifully*, beautiful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beautifully[ADV] อย่างสวยงาม, Syn. gorgeously, Ant. uglily
beautifully[ADV] อย่างดี, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellently

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now that I have him coming so beautifully, God help me to endure.ตอนนี้ที่ฉันมีเขามาเพื่อให้ สวยงาม พระเจ้าช่วยฉันจะทน ฉันจะพูด The Old Man and the Sea (1958)
"I didn't know sharks had such handsome, beautifully formed tails, " the woman said.ฉันไม่ทราบว่าปลาฉลามได้เช่น รูปหล่อ รูปแบบที่สวยงามหางผู้หญิงคน นั้นกล่าวว่า The Old Man and the Sea (1958)
Or maybe with some of the jazz you play so beautifully.หรืออาจจะมีบางส่วนของดนตรีแจ๊สที่คุณเล่นอย่างสวยงาม The Russia House (1990)
You explained it beautifully, Winnie.กระจ่างเลยจ๊ะ, พี่วินนี่ Hocus Pocus (1993)
Will you not play again? You played that song so beautifully.คุณจะเล่นอีกซักเพลงมั้ยคะ คุณทั้งเล่นและร้องเพลงได้ไพเราะมาก Episode #1.5 (1995)
Not very beautifully, not faithfully at all.ไม่เพราะมากหรอกค่ะ ไม่เป็นความจริงหรอก Episode #1.5 (1995)
It's working beautifully.มันทำงานอย่างสวยงาม Dante's Peak (1997)
Blocked at every turn. Beautifully synchronized, don't you think?ถูกขัดขวางทุกวิถีทาง ประสานงานได้เยี่ยมมากนะ The Truman Show (1998)
You're beautifully pregnant, really beautiful.นัดดูตัวก็เป็นแบบนี้ทุกงาน หลังจากนั้น... Something About 1% (2003)
Matthew is a, uh, photographer. Beautifully, wonderfully creative man.แมททิวเป็นนักถ่ายภาพ แล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆครับ Wicker Park (2004)
You handled that just beautifully.คุณจัดการเรื่องนี้ได้สวยงามมาก Four Brothers (2005)
You turn beautifully but maybe you could tell her.เธอไม่ผิดหรอก เธอพลิกหน้าได้เยี่ยม The Page Turner (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beautifullyBlue, darkly, deeply, beautifully blue. [Lyric]
beautifullyEmi danced the most beautifully of the three girls.
beautifullyHow beautifully she sings!
beautifullyRocks are beautifully arranged in the Japanese-style garden.
beautifullyShe arranged the flowers beautifully.
beautifullyShe can sing and dance beautifully.
beautifullyShe played the piano beautifully.
beautifullyThe actress was dressed beautifully.
beautifullyThe color went beautifully with her hair.
beautifullyThe dancers were beautifully got up.
beautifullyThe party went off beautifully.
beautifullyThe trick worked beautifully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริ้ม[ADV] sweetly, See also: beautifully, gracefully, prettily, elegantly, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปลทันที, Thai definition: งามแจ่มใส
แอร่ม[ADV] beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai definition: งามแพรวพราว
ตระการ[ADV] beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
รจิต[ADV] beautifully, See also: prettily, Syn. งาม, สวย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รุจิเรข[ADJ] having a beautiful drawing or graphic, See also: beautifully patterned, brightly patterned, Thai definition: มีลายงาม, มีลายสุกใส
เฉิดฉาย[ADV] brightly, See also: beautifully, gloriously, exquisitely, Syn. เฉิดฉัน, Example: งานคืนนี้ดูมีสีสันเมื่อมีการโชว์นางแบบสวยๆ มาเดินเฉิดฉายบนเวที
เช้งวับ[ADV] beautifully, See also: prettily, attractively, charmingly, Syn. เช้ง, งาม, สวย, ฉูดฉาด, Example: เธอแต่งตัวเสียเช้งวับ, Thai definition: สวยเพราะตกแต่งงามเป็นพิเศษ, Notes: (ปาก)
ตระกล[ADV] beautifully, See also: prettily, attractively, Syn. งาม
อย่างสวยงาม[ADV] beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม
อย่างสวยงาม[ADV] beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
แทงหยวก[v. exp.] (thaēngyūak) EN: carve beautifully the banana plant   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAUTIFULLY    B Y UW1 T AH0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beautifully    (a) (b y uu1 t @ f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
玉門[ぎょくもん, gyokumon] (n) beautifully decorated gate (euph. for female genitalia) [Add to Longdo]
高山流水[こうざんりゅうすい, kouzanryuusui] (n) (1) high mountains and running water; the beauty of nature; (2) beautifully (skillfully) played music [Add to Longdo]
飾り車;餝り車[かざりぐるま, kazariguruma] (n) type of carriage beautifully decorated with gold, silver, gems, etc., for use by Heian era nobles at festivals and like activities [Add to Longdo]
塗り立てる[ぬりたてる, nuritateru] (v1,vt) to paint beautifully; to paint thickly; to powder heavily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beautiful \Beau"ti*ful\ (b[=u]"t[i^]*f[.u]l), a.
   Having the qualities which constitute beauty; pleasing to the
   sight or the mind.
   [1913 Webster]
 
      A circle is more beautiful than a square; a square is
      more beautiful than a parallelogram.   --Lord Kames.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Handsome; elegant; lovely; fair; charming; graceful;
     pretty; delightful. See {Fine}. -- {Beau"ti*ful*ly},
     adv. -- {Beau"ti*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beautifully
   adv 1: in a beautiful manner; "her face was beautifully made up"
       [syn: {beautifully}, {attractively}] [ant:
       {unattractively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top