Search result for

be stupid

(32 entries)
(1.3571 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be stupid-, *be stupid*, be stupi
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must be stupid to think that death would be so easyคุณโง่ที่จะคิดว่า that death ที่ง่ายขนาดนั้นอยากจะเป็น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- That would be stupid. - Oh, you bet it would!นั่นมันไรสาระน่าท่าน โอ้ เจ้าคิดว่างั้นเหรอ Labyrinth (1986)
Yeah, but you're going to be stupid for the rest of your life.ใช่ แต่นายจะเป็นไอ้งั่ง ในชีวิตที่เหลือ Stand by Me (1986)
I must be stupid. The old doors are all in the cellar.ผมนี่โง่จริง ประตูบานเดิมอยู่ในห้องใต้ดิน Night of the Living Dead (1990)
Don't be stupid.อย่าโง่ไปหน่อยเลย Basic Instinct (1992)
Don't be stupid. They'll come looking for you.อย่างี่เง่าน่า ทุกคนจะมาตามหานาย Wild Reeds (1994)
Don't be stupid. Ladies always come fiirst in my book.ช่างเหอะๆ ในพจนานุกรมของฉัน เลดี้ต้องมาก่อนอยู่แล้ว Street Fighter Alpha (1999)
Don't be stupid.NEGATIVE HOLLOW! One Piece: Wan pîsu (1999)
I just didn't think you'd be stupid enough to implement it.ฉันแค่ไม่คิดว่าแกจะโง่ทำมันจริงๆ ขึ้นมา Hothead (2001)
Banks! Who'd be stupid enough to deposit money in a German bank?ธนาคาร ใครจะโง่ เอาเงินไปฝากกับธนาคารเยอรมัน The Pianist (2002)
Don't be stupid, Connie.อย่าโง่น่า คอนนี่ Mona Lisa Smile (2003)
Don't be stupid. I'm not going.อย่ามาทำงี่เง่าอย่างนี้นะ ยังไงฉันก็ไม่ไป Crazy First Love (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be stupidHe must be stupid not to see such a thing.
be stupidHe must be stupid to believe such a thing.
be stupidShe must be stupid to say such a thing.
be stupidThis is a golden opportunity we'd be stupid to pass up. Let's get to work and finish it all in one fell swoop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อบื้อ[V] be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
โฉดเขลา[V] be foolish, See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprud, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: คนป่าเถื่อนโฉดเขลากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดความกลัวจนต้องกราบไหว้รูปเคารพ, Thai definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่เท่าทัน, ไม่เฉียบแหลม, ไม่ฉลาด
เขลา[V] fool, See also: be stupid, be silly, be dull, Syn. โง่, โง่เขลา, Ant. ฉลาด, Example: เจ้าอย่าไปเขลาให้เขาดูถูกได้, Thai definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทัน
งมโข่ง[V] be dull, See also: be stupid, be stolid, be sluggish, Syn. โง่, ทึ่ม, ไม่ทันคน, Ant. ฉลาด, ทันเหตุการณ์, ทันคน, Example: เธอไม่รู้อะไรจริงๆ หรือ มัวแต่ไปงมโข่งอยู่ที่ไหนกัน, Thai definition: งุ่มง่าม, ไม่ทันเหตุการณ์
โง่[V] be foolish, See also: be stupid, be silly, be unwise, Syn. เขลา, ทึ่ม, ไม่ฉลาด, ไม่รู้, Ant. ฉลาด, เก่ง, Example: ถ้าเด็กทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งลงโทษว่าเด็กโง่หรือไม่รักดี
โง่เง่า[V] be foolish, See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise, Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ ลูกจะขี้เหร่ ดื้อรั้น โง่เง่า แม่ย่อมรักลูกเสมอ
เปิ่น[V] be awkward, See also: be stupid, be silly, be embarrassed, be gawky, be clumsy, be gauche, Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: เขาเปิ่นเพราะเต้นรำไม่เป็น, Thai definition: แสดงกิริยาอาการหรือกระทำการใดๆ ผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
สมองทึบ[V] have a dull brain, See also: be stupid, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: เขาสมองทึบมากจนไม่มีใครอยากจะทำงานด้วย, Thai definition: เบาปัญญา, ซึ่งมีสติปัญญาไม่ดี
เซ่อ[V] be stupid, See also: be clumsy, be silly, fool, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Ant. ฉลาด, Example: เด็กบ้านนอกอาจเซ่อไปบ้างในสายตาของชาวกรุง แต่พวกเขาก็น่ารักดี
กระเซอ[V] be stupid, See also: be clumsy, dull, be dumb, look like a fool, Syn. เซ่อซ่า, เซ่อเซอะ, เร่อร่า, กระเซอะกระเซอ, Example: อย่ากระเซ่อกระเซอนักเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
งี่เง่า[v.] (ngī-ngao) EN: be stupid   
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated   FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่เง่า[v.] (ngō-ngao) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise   FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull   FR: être idiot ; être ignorant

Japanese-English: EDICT Dictionary
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top