Search result for

bénef

(108 entries)
(1.2435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bénef-, *bénef*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
benefit[N] เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
benefit[VT] มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit[VI] ได้รับประโยชน์, See also: ได้รับผลดี
benefit[N] เงินที่ได้จากประกันชีวิต
benefit[N] การแสดงเพื่อการกุศล, See also: การแข่งขันเพื่อการกุศล
benefice[N] ตำแหน่งพระสอนศาสนา
benefactor[N] ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, See also: อุปการี, ผู้มีพระคุณ, Syn. patron, sponsor
beneficent[ADJ] ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. generous
beneficial[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ, Syn. advantageous, useful, Ant. unbeneficial, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
benefic(เบนนิฟ'ฟิค) adj. เป็นการกุศล,เป็นการทำความดี,เกี่ยวกับคุณงามความดี, Syn. beneficent
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue
beneficent(บะเนฟ'ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำความดี,เกี่ยวกับความดี -Conf. beneficial
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ
benefice(n) ของบริจาค
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล
beneficent(adj) กรุณา,เกี่ยวกับการทำบุญ,เกี่ยวกับการกุศล
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลดี
beneficiary(n) ผู้รับประโยชน์
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ,เป็นประโยชน์ต่อ,เป็นผลดีกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial occupationการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial useสิทธิที่จะใช้ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficiaryผู้รับประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficiaryผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefit of discussionสิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Beneficial insectsแมลงที่เป็นประโยชน์ [TU Subject Heading]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit-Risk Ratioอัตราส่วนผลดี-ผลเสี่ยง [การแพทย์]
Benefit/Cost Ratioอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย [การแพทย์]
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มกอบเต็มกำ[ADV] beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ผู้ประกัน[N] beneficiary, Syn. ผู้เอาประกัน, Ant. ผู้รับประกัน, Example: ผู้ประกันจะได้รับเงินทดแทนเป็น 2 เท่าของเงินประกันในกรณีเสียชีวิต
ดอกผล[N] profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
ผู้อุปการะ[N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้ชุบเลี้ยง[N] patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
คุณประโยชน์[N] benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
คุณูปการ[N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุโณปการ, Example: ผลงานของท่านนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการศึกษา, Thai definition: สิ่งที่เอื้อคุณ, การอุดหนุนทำความดี
คุโณปการ[N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุณูปการ, Thai definition: การอุดหนุนทำความดี
ผู้รับประโยชน์[N] beneficiary, Example: ผุดผ่องจะเป็นผู้รับประโยชน์ทันที หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจํานวนเงินใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ชักเนื้อ[v. exp.] (chakneūa) EN: lose one' s benefit   
เอื้อ[adj.] (eūa) EN: beneficial ; favourable ; advantageous   
ให้[X] (hai = hāi) EN: to ; for ; for the benefit of   FR: pour ; pour que ; à ce que ; à ; de
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit   FR: point positif [m] ; avantage [m]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรสุทธิ[n. exp.] (kamrai sutthi) EN: net profit   FR: bénéfice net [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEFIT    B EH1 N AH0 F IH2 T
BENEFITS    B EH1 N AH0 F IH2 T S
BENEFIEL    B EH1 N AH0 F IY0 L
BENEFIELD    B EH1 N AH0 F IY0 L D
BENEFITED    B EH1 N AH0 F IH2 T AH0 D
BENEFITTED    B EH1 N AH0 F IH2 T AH0 D
BENEFITING    B EH1 N AH0 F IH2 T IH0 NG
BENEFICIAL    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L
BENEFICENT    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 N T
BENEFACTOR    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benefit    (v) (b e1 n i f i t)
benefice    (n) (b e1 n i f i s)
benefits    (v) (b e1 n i f i t s)
beneficed    (j) (b e1 n i f i s t)
benefices    (n) (b e1 n i f i s i z)
benefited    (v) (b e1 n i f i t i d)
benefactor    (n) (b e1 n i f a k t @ r)
beneficent    (j) (b i1 n e1 f i s n t)
beneficial    (j) (b e2 n i f i1 sh l)
benefiting    (v) (b e1 n i f i t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
フリンジベネフィット[, furinjibenefitto] (n) fringe benefit [Add to Longdo]
ベネフィット[, benefitto] (n) benefit; (P) [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
遺族給付[いぞくきゅうふ, izokukyuufu] (n) survivor's benefit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest [Add to Longdo]
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, / ] benefit; advantage [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] benefit, reward [Add to Longdo]
效益[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, ] benefit [Add to Longdo]
有益处[yǒu yì chu, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] beneficial [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] beneficence; marsh [Add to Longdo]
获益者[huò yì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] beneficiary [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] benefit; increase [Add to Longdo]
益处[yì chu, ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] benefit [Add to Longdo]
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, / ] benefit performance; charity show [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top