Search result for

at large

(42 entries)
(0.9815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at large-, *at large*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at large[IDM] ลอยนวล, See also: ยังไม่ถูกจับกุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at largeรวมทั้งเขต, โดยไม่แบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at large, ambassador; ambassador at largeเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at large, statutesประชุมบทกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two disguised as workers resisted and were shot, and the rest are at large.สองผู้ต้องหาที่เป็นคนงานถูกยิง และพักผ่อนอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ Akira (1988)
..fugitive at large, CharIene Morton.ชาลีน อาฟริกันอเมริกัน Bringing Down the House (2003)
That's it for tonight's edition of Criminals At Large. Good night, and be safe.และนี่คือ"อาชญากรหลบหนี" คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ ขอให้ปลอดภัยครับ Bringing Down the House (2003)
Be advised... hit-and-run suspects at large in a blue van.มีเหตุแจ้ง... ผู้ต้องหาชนแล้วหนีขับรถแวนสีน้ำเงิน. 11:14 (2003)
Police have declined to name the man they say is still at large, on a citywide rampage that has left one man dead, dozens injured, and hundreds of thousands of dollars of damage... in it's smoking, bloody wake.ตำรวจยังไม่สามารถระบุชื่อ ชายที่ว่ากำลังอาละวาด ไปทั่วทั้งเมือง หลังจากทิ้งคนให้ตายคนหนึ่ง เจ็บเป็นโหล และเสียหาย อีกหลายแสนเหรียญ Crank (2006)
The suspect, still at large.ผู้ต้องสงสัย ยังหนีอยู่ Crank (2006)
The other seven escapees are still at large and considered dangerous.นักโทษเจ็ดคนที่เหลือยังคงหลบหนี และถือว่าเป็นบุคคลอันตราย Map 1213 (2006)
CLAIRE MEADE IS STILL AT LARGEแคลร์ มี้ดยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ Family/Affair (2007)
I'm gonna go buy some new locks next door at Large Mart.ไปซื้อกุญแจมาล็อคใหม่ดีกว่า Pilot (2007)
For example, ahh there was a Serbian demolitions expert at Large Mart today.วันนี้มือระเบิด ไปป้วนเปี้ยนที่ลาร์จมาร์ท Pilot (2007)
Tell you what. Don't tell anybody, but it's on sale at large mart.อย่าบอกใครนะครับ ที่ลาร์จ มาร์ทลดราคาอยู่ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
That a certain dark wizard is at large once againพ่อมดมืดบางคนได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at largeFive prisoners were recaptured, but three others are still at large.
at largeHe is popular with the people at large.
at largeThat can be said of mankind at large.
at largeThe country at large is hoping for great changes.
at largeThe criminal is still at large.
at largeThe escaped prisoner is still at large.
at largeThe escaped robber is still at large.
at largeThe Japanese at large consider themselves better off than they used to be.
at largeThe killer remained at large for weeks.
at largeThe murderer is still at large.
at largeThe people at large are against war.
at largeThe people at large are hoping for great changes in the light of the present situation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยนวล[v.] (løinūan) EN: be at large ; be free   FR: jouir de l'impunité
ส่วนรวม[n.] (suanrūam) EN: common wealth ; people at large ; public   FR: gens [fpl]
ทั้ง[X] (thang) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large   FR: la totalité de

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般大衆[いっぱんたいしゅう, ippantaishuu] (n) ordinary people; general public; public at large [Add to Longdo]
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets [Add to Longdo]
見逃す(P);見逃がす;見のがす[みのがす, minogasu] (v5s,vt) to miss; to overlook; to leave at large; (P) [Add to Longdo]
多目[おおめ, oome] (n) somewhat larger quantity; larger portion [Add to Longdo]
大振り;大ぶり;おお振り[おおぶり, ooburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 小振り・1) somewhat large; of a larger size; on the large size; (n,vs) (2) large swing (bat, racquet, etc.); long sweeping stroke [Add to Longdo]
逃亡中[とうぼうちゅう, toubouchuu] (adj-no) at large; fugitive [Add to Longdo]
野放しにする[のばなしにする, nobanashinisuru] (exp,vs-i) (1) to send cattle out grazing; (2) to leave at large (a criminal); to leave unregulated; to leave something to take care of itself or something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Large \Large\ (l[aum]rj), a. [Compar. {Larger} (l[aum]r"j[~e]r);
   superl. {Largest}.] [F., fr. L. largus. Cf. {Largo}.]
   1. Exceeding most other things of like kind in bulk,
    capacity, quantity, superficial dimensions, or number of
    constituent units; big; great; capacious; extensive; --
    opposed to {small}; as, a large horse; a large house or
    room; a large lake or pool; a large jug or spoon; a large
    vineyard; a large army; a large city.
    [1913 Webster]
 
   Note: For linear dimensions, and mere extent, great, and not
      large, is used as a qualifying word; as, great length,
      breadth, depth; a great distance; a great height.
      [1913 Webster]
 
   2. Abundant; ample; as, a large supply of provisions.
    [1913 Webster]
 
       We have yet large day.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Full in statement; diffuse; full; profuse.
    [1913 Webster]
 
       I might be very large upon the importance and
       advantages of education.       --Felton.
    [1913 Webster]
 
   4. Having more than usual power or capacity; having broad
    sympathies and generous impulses; comprehensive; -- said
    of the mind and heart.
    [1913 Webster]
 
   5. Free; unembarrassed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of burdens all he set the Paynims large. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   6. Unrestrained by decorum; -- said of language. [Obs.] "Some
    large jests he will make." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Prodigal in expending; lavish. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) Crossing the line of a ship's course in a
    favorable direction; -- said of the wind when it is abeam,
    or between the beam and the quarter.
    [1913 Webster]
 
   {At large}.
    (a) Without restraint or confinement; as, to go at large;
      to be left at large.
    (b) Diffusely; fully; in the full extent; as, to discourse
      on a subject at large.
 
   {Common at large}. See under {Common}, n.
 
   {Electors at large}, {Representative at large}, electors, or
    a representative, as in Congress, chosen to represent the
    whole of a State, in distinction from those chosen to
    represent particular districts in a State. [U. S.]
 
   {To give large}, {To go large}, {To run large}, or {To sail
   large} (Naut.), to have the wind crossing the direction of a
    vessel's course in such a way that the sails feel its full
    force, and the vessel gains its highest speed. See
    {Large}, a., 8.
 
   Syn: Big; bulky; huge; capacious; comprehensive; ample;
     abundant; plentiful; populous; copious; diffusive;
     liberal.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 At \At\, prep. [AS. [ae]t; akin to OHG. az, Goth., OS., & Icel.
   at, Sw. [*a]t, Dan. & L. ad.]
   Primarily, this word expresses the relations of presence,
   nearness in place or time, or direction toward; as, at the
   ninth hour; at the house; to aim at a mark. It is less
   definite than in or on; at the house may be in or near the
   house. From this original import are derived all the various
   uses of at. It expresses: 
   [1913 Webster]
 
   1. A relation of proximity to, or of presence in or on,
    something; as, at the door; at your shop; at home; at
    school; at hand; at sea and on land.
    [1913 Webster]
 
   2. The relation of some state or condition; as, at war; at
    peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at
    risk; at disadvantage.
    [1913 Webster]
 
   3. The relation of some employment or action; occupied with;
    as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat
    (eating); except at puns.
    [1913 Webster]
 
   4. The relation of a point or position in a series, or of
    degree, rate, or value; as, with the thermometer at
    80[deg]; goods sold at a cheap price; a country estimated
    at 10,000 square miles; life is short at the longest.
    [1913 Webster]
 
   5. The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock;
    at twenty-one; at once; at first.
    [1913 Webster]
 
   6. The relations of source, occasion, reason, consequence, or
    effect; as, at the sight; at this news; merry at anything;
    at this declaration; at his command; to demand, require,
    receive, deserve, endure at your hands.
    [1913 Webster]
 
   7. Relation of direction toward an object or end; as, look at
    it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike,
    shoot, wink, mock, laugh at any one.
    [1913 Webster]
 
   {At all}, {At home}, {At large}, {At last}, {At length}, {At
   once}, etc. See under {All}, {Home}, {Large}, {Last} (phrase
    and syn.), {Length}, {Once}, etc.
 
   {At it}, busily or actively engaged.
 
   {At least}. See {Least} and {However}.
 
   {At one}. See {At one}, in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {In}, {At}.
 
   Usage: When reference to the interior of any place is made
      prominent in is used. It is used before the names of
      countries and cities (esp. large cities); as, we live
      in America, in New York, in the South. At is commonly
      employed before names of houses, institutions,
      villages, and small places; as, Milton was educated at
      Christ's College; money taken in at the Customhouse; I
      saw him at the jeweler's; we live at Beachville. At
      may be used before the name of a city when it is
      regarded as a mere point of locality. "An English king
      was crowned at Paris." --Macaulay. "Jean Jacques
      Rousseau was born at Geneva, June, 28, 1712." --J.
      Morley. In regard to time, we say at the hour, on the
      day, in the year; as, at 9 o'clock, on the morning of
      July 5th, in the year 1775.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at large
   adv 1: in a general fashion; "he talked at large about his
       plans" [syn: {at large}, {in a broad way}]
   adj 1: having escaped, especially from confinement; "a convict
       still at large"; "searching for two escaped prisoners";
       "dogs loose on the streets"; "criminals on the loose in
       the neighborhood" [syn: {at large(p)}, {escaped},
       {loose}, {on the loose(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top