Search result for

arrow

(115 entries)
(2.625 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrow-, *arrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrow[N] ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
arrow[N] ลูกศร, See also: ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
arrowhead[N] หัวลูกศร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
arrowhead(แอร์'โรเฮด) n. หัวลูกศร,สิ่งที่คล้ายลูกศร,พืชจำพวก Sagittaria ซึ่งมีใบคล้ายลูกศร,พืชจำพวก เห็ดเมตตา
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
arrowy(แอร์'โรวี) adj. คล้ายลูกศร,รวดเร็วเหมือนลูกศร, Syn. swift,piercing)
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
disk harrown. คราดจานกลม
handbarrown. รถเข็น,หิ้งยกของที่มีมือจับ, Syn. handcart
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
arrowy(adj) เหมือนลูกศร
barrow(n) รถเข็น,รถสาลี่
farrow(n) เล้าหมู,ลูกหมูคอกหนึ่ง
farrow(vi)
harrow(n) คราด
harrow(vi) ไถคราด,ลงคราด
marrow(n) เยื่ออ่อน,ไขกระดูก,ส่วนสำคัญที่สุด
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
narrow(vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrow keyแป้นลูกศร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrow point tracerตัวทำรอยหัวลูกศร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrow keysแป้นลูกศร
แป้นสำหรับใช้ขยับเลื่อเคอร์เซอร์ไปในทิศต่างๆ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arrows, flame-throwers, guns!มีลูกดอก ลูกเพลิง ปืนอีกเพียบ The Road Warrior (1981)
- Push it, push it, come on. That's it, that's it. - 'Just like an arrow'ถีบขึ้นไป ถีบขึ้นไป อย่างงั้น อย่างงั้น Cool Runnings (1993)
You know, the funny thing is, on the outside, I was an honest man, straight as an arrow.คุณรู้ว่าสิ่งที่ตลกคือ ที่อยู่ข้างนอกผมเป็นคนซื่อสัตย์ตรงตามลูกศร The Shawshank Redemption (1994)
What do you think, Doc Arroway? Isn't she a beauty?คุณคิดอย่างไรกับหมอ เอโรเว? Contact (1997)
Dr. Arroway.เวอร์นอน ดร. Contact (1997)
Dr. Arroway will be spending her precious telescope time listening for listening for...ดร. เอโรเว จะใช้จ่ายของเธอ เวลากล้องโทรทรรศน์ ที่มีค่าสำหรับการฟัง Contact (1997)
Palmer Joss. - Ellie Arroway.พาลเมอร์ธูป Contact (1997)
This is Eleanor Arroway transmitting on 14.2 megahertz.นี่คือเอเลเนอร์ เอโรเว ส่งข้อมูลใน 14.2 เมกะเฮิรตซ์ Contact (1997)
If Dr. Arroway hadn't acted quickly, we'd have lost key elements.หากดร. เอโรเว ไม่ได้ทำหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็วเราจะ มีการสูญเสียองค์ประกอบสำคัญ Contact (1997)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
Dr. Arroway.ดร. Contact (1997)
Eleanor Ann Arroway born 25th August, 1964 De Pere, Wisconsin.อีลีเนอร์แอน เอโรเว เกิด 25 สิงหาคม 1964 Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrowAn arrow passed through the hawk.
arrowBy the age of seven he had already made his own bow and arrows.
arrowHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.
arrowHe shot an arrow at the deer.
arrowHe shot an arrow at the soldier.
arrowI hit the mark with the arrow.
arrowThe arrow fell short of the target.
arrowThe arrow fell wide of the mark.
arrowThe arrow glance off the tree.
arrowThe arrow hit the target.
arrowThe arrow indicates the way to go.
arrowThe arrow indicates the way to Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัลย์[N] arrow, Syn. ลูกศร
กุทัณฑ์[N] arrow, See also: bow, bowknot, Syn. เกาทัณฑ์, ธนู, Example: ภาพสลักตามผนังถ้ำเป็นหลักฐานที่ดีว่ามนุษย์รู้จักยิงกุทัณฑ์ล่าสัตว์แทนการพุ่งหอกพุ่งหลาวมาไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันปี, Count unit: คัน, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง
พาณ[N] arrow, Syn. ลูกธนู
ลูกธนู[N] arrow, Syn. ลูกศร, Example: คนสมัยก่อนใช้ลูกธนูเป็นอาวุธสำคัญในการล่า, Count unit: ดอก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป
ลูกศร[N] arrow, Syn. ลูกธนู, Example: หมอกำลังรักษาคนที่ถูกลูกศรยิงที่หลัง, Count unit: ดอก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป
ศร[N] arrow, Syn. ลูกศร, ลูกธนู, ลูกหน้าไม้, Count unit: เล่ม, ดอก, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่งใช้ยิงด้วยกำลังสายให้ลัดลูกแล่นออกไป, Notes: (สันสกฤต)
กำพต[N] arrow, Syn. ลูกศร, ลกดอก, ลูกธนู, Example: เขาเอายาพิษทากำพต, Count unit: เล่ม, ดอก
หัวลูกศร[N] arrowhead, Syn. ลูกศร, Example: เราควรเดินไปตามทางที่มีหัวลูกศรชี้บอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
หัวธนู[n. exp.] (hūa thanū) EN: arrowhead ; delta   
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
ไขกระดูก[n. exp.] (khai kradūk) EN: bone marrow   FR: moelle osseuse [f]
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
คอด[adj.] (khøt) EN: narrowed ; constricted   FR: resserré ; rétréci
คราด[n.] (khrāt) EN: harrow ; rake ; curry-comb   FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARROW    AE1 R OW0
ARROWS    AE1 R OW0 Z
ARROW'S    AE1 R OW0 Z
ARROWOOD    AE1 R OW0 W UH2 D
ARROWHEAD    AE1 R OW0 HH EH2 D
ARROWROOT    AE1 R OW0 R UW2 T
ARROWHEADS    AE1 R OW0 HH EH2 D Z
ARROWSMITH    AE1 R OW0 S M IH2 TH
ARROWSMITH'S    AE1 R OW0 S M IH2 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrow    (n) (a1 r ou)
arrows    (n) (a1 r ou z)
arrowhead    (n) (a1 r ou h e d)
arrowroot    (n) (a1 r ou r uu t)
arrowheads    (n) (a1 r ou h e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maßpfeil {m}arrow head [Add to Longdo]
Pfeil {m} | Pfeile {pl} | Pfeil und Bogenarrow | arrows | bow and arrow [Add to Longdo]
Pfeilstrecker {m}arrow straightener [Add to Longdo]
Pfeiltaste {f}arrow key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly [Add to Longdo]
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P) [Add to Longdo]
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
アロー[, aro-] (n) arrow; (P) [Add to Longdo]
アロー戦争[アローせんそう, aro-sensou] (n) (See 阿片戦争) Arrow War (the second Opium War, 1856-1860) [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, ] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant) [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] arrow-quiver [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] arrow; dart [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] arrow with a streamer [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, ] arrow end [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] arrow [Add to Longdo]
箭头[jiàn tóu, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] arrow [Add to Longdo]
茨菰[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, ] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant) [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, ] arrow; weeds [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, / ] arrowhead; sharp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow [Add to Longdo]
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key [Add to Longdo]
狭帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband [Add to Longdo]
矢印[やじるし, yajirushi] arrow [Add to Longdo]
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrow \Ar"row\, n. [OE. arewe, AS. arewe, earh; akin to Icel.
   ["o]r, ["o]rvar, Goth. arhwazna, and perh. L. arcus bow. Cf.
   {Arc}.]
   A missile weapon of offense, slender, pointed, and usually
   feathered and barbed, to be shot from a bow.
   [1913 Webster]
 
   {Broad arrow}.
   (a) An arrow with a broad head.
   (b) A mark placed upon British ordnance and government
     stores, which bears a rude resemblance to a broad
     arrowhead.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrow
   n 1: a mark to indicate a direction or relation [syn: {arrow},
      {pointer}]
   2: a projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on
     one end and stabilizing vanes on the other; intended to be
     shot from a bow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top