Search result for

aral

(63 entries)
(0.8813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aral-, *aral*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infantile paralysisโรคโปลิโอ., Syn. poliomyelitis
paraldehyden. สารมีฤทธิ์เป็นยากดประสาทและยานอนหลับ
paralepsisn. =paralipsis (ดู)
paralipsisn. วิธีการย่อส่วนสำคัญและเสริมน้ำหนักของความหมายของข้อความ.
parallax(แพ'ระแลคซฺ) n. การเคลื่อนจากที่ของวัตถุ ที่เนื่องจากผู้สังเกตเคลื่อนไหวหรือตาหรือศีรษะเคลื่อนไหว, See also: parallactic adj.
parallel(แพ'ระเลล) adj. ขนาน,เสมอ vt. เทียบเท่า
parallel axiomn. =parallel postulate (ดู)
parallel barsn. บาร์คู่
parallel forcesn. แรงขนาน
parallel of latituden. วงเส้นแวง (ที่ขนานกัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
parallel(adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน
parallel(n) เส้นขนาน,การเปรียบเทียบ
parallel(vt) เสมอกัน,เปรียบเทียบ
parallelism(n) ความขนาน,ความเท่าเทียม,สิ่งเปรียบ
parallelogram(n) สี่เหลี่ยมด้านขนาน
paralysis(n) โรคอัมพาต,ความตายด้าน
paralytic(adj) เป็นง่อย,เป็นอัมพาต
paralyze(vt) ทำให้เป็นง่อย,ทำให้เป็นอัมพาต,ทำให้อ่อนเปลี้ย
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Araliaceaeอะราเลียซี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As of 1025 hours, the cargo vessel Aral Sea is hereby ordered to reverse course and return to port in Odessa.เรือบรรทุกสินค้า อารัล ซี มาที่นี่โดย... ให้เปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังท่าเรือที่ Odessa X-Men: First Class (2011)
Aral Sea, come in.อารัล ซี, ตอบด้วย อารัล ซี, ตอบด้วย X-Men: First Class (2011)
Aral Sea, you are ordered to turn around.อารัล ซี, คุณได้รับคำสั่งให้หันเรือกลับ X-Men: First Class (2011)
Aral Sea you are ordered to turn around.อารัล ซี, คุณได้รับคำสั่งให้หันเรือกลับ X-Men: First Class (2011)
The crew of the Aral Sea are all dead. Shaw's been there.ลูกเรือของอารัล ซีตายหมดแล้ว ชอว์ ไปที่นั่น X-Men: First Class (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprāi khūkhanān) EN: parallel discussion   FR: discussions parallèles [fpl]
ขนาน[v.] (khanān) EN: be parallel   FR: être parallèle à
ขนาน[adj.] (khanān) EN: parallel ; simultaneous   FR: parallèle
ขนานกัน[v. exp.] (khanān kan) EN: parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other   FR: être parallèles (l'un à l'autre)
ขนานลี่[n.] (khanānlī) EN: paralleling boats ; boats that sail side by side   
คู่ขนาน[adj.] (khūkhanān) EN: parallel   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme

CMU English Pronouncing Dictionary
ARAL    AA1 R AH0 L

German-Thai: Longdo Dictionary
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aralsee {m}Aral Sea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with [Add to Longdo]
アラールキル[, ara-rukiru] (n) {chem} aralkyl [Add to Longdo]
ウコギ科[ウコギか, ukogi ka] (n) Araliaceae (plant family); aralia or ginseng [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface [Add to Longdo]
スタティサイダ[, sutateisaida] (n) {comp} staticizer; serial-parallel converter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉尔[Ā lā ěr, ㄚ ㄌㄚ ㄦˇ, / ] Aral shehiri (Aral city) or Ālā'ěr subprefecture level city in west Xinjiang), #73,653 [Add to Longdo]
咸海[Xián Hǎi, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, / ] Aral Sea, #117,104 [Add to Longdo]
阿拉尔市[Ā lā ěr shì, ㄚ ㄌㄚ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Aral shehiri (Aral city) or Ālā'ěr subprefecture level city in west Xinjiang), #308,783 [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] Aralia papyrifera [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
パララックス[ぱららっくす, pararakkusu] parallax [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer [Add to Longdo]
パラレルポート[ぱられるぽーと, pararerupo-to] parallel port [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  Aral
     Lake Aral
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top