Search result for

alberne

(53 entries)
(1.3492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alberne-, *alberne*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alberne มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alberne*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- A silly and harmless plaything.- Ein albernes, harmloses Spielzeug. The Magician (1958)
I haven't said anything silly, have I?Ich habe doch nichts albernes gesagt, oder? The Magician (1958)
Now, take this rather silly-looking hatchet and trot along home.Jetzt nehmen Sie ihr albernes Beil und traben nach Hause. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Mummy's ridiculous problem.Mamis albernes Sorgenkind. Out There - Darkness (1959)
I've always felt that Hollywood had a wonderful kind of foolish grandeur, like an Italian court in the Renaissance.Ich fand immer, dass Hollywood diese herrlich alberne Erhabenheit hat, wie ein italienischer Hof in der Renaissance. Beloved Infidel (1959)
When the vice-president learns about this farce... it will be too late.Wenn der Vizepräsident von diesem albernen Prozess erfährt ist es zu spät! Fever Mounts at El Pao (1959)
I see. I hope he clears up this silly business.Ja, ich sehe. lch hoffe, er klärt diese alberne Sache auf. North by Northwest (1959)
Until I found out that people saying... "money is not everything" were the ones who had it.Dann merkte ich, dass dieser alberne Spruch von den Leuten kam, die nicht... wissen, wohin mit dem Geld. Operation Petticoat (1959)
Why the Navy still use that silly clasp?Warum haben die bei der Marine bloß diese albernen Knöpfe? Operation Petticoat (1959)
I won't give that child anything, so put away that silly pistol!Sie bekommt überhaupt nichts von mir, und jetzt leg endlich diese alberne Pistole weg! The Tingler (1959)
This "silly" pistol can make a hole in you... the size of a medium grapefruit.Diese alberne Pistole kann ein Loch machen von der Größe einer durchschnittlichen Grapefruit. The Tingler (1959)
ONE NIGHT I SPENT A WHOLE HOUR JUST STARING AT THAT SILLY BOAT.Eines nachts starrte ich eine Stunde lang auf das alberne Boot. Perchance to Dream (1959)
A GROWN MAN WHO READS SILLY RIDICULOUS, NONSENSICAL DOGGEREL.Ein erwachsener Mann, der alberne und lächerliche Knittelverse liest. Time Enough at Last (1959)
She doesn't know anything about the gallow's hand.Sie weiß nichts von dieser albernen Galgenhand. The Terrible People (1960)
It is actually a series of silly sequences.Es ist tatsächlich eine Aneinander- reihung alberner Sequenzen. The Bellboy (1960)
What a ridiculous idea.Was für eine alberne Idee. A Breath of Scandal (1960)
You must be relieved to have this ridiculous investigation over.Sie müssen froh sein, dass diese alberne Untersuchung beendet ist. A Breath of Scandal (1960)
I was just thinking I should get out of these silly clothes.Ich sollte die albernen Klamotten ausziehen. Can-Can (1960)
I think it's a stupid law.Es ist ein albernes Gesetz. Can-Can (1960)
It is rather you who are ridiculous.- Ich bin nicht der AlberneThe Devil's Eye (1960)
Leave me in peace.Quälen Sie mich nicht mit Ihren albernen Tricks. The Devil's Eye (1960)
All the clatter of rebirth.Dieses alberne Geschwätz von der Wiedergeburt! The Grass Is Greener (1960)
In spite of such a ludricrous recommendation, I engaged you. Partly because you told me you wanted to write a novel.Trotz dieser albernen Empfehlung ... habe ich Sie eingestellt, auch weil Sie einen Roman schreiben wollten. The Grass Is Greener (1960)
Just get your silly hat and come on, let's change.Nimm deinen albernen Hut und komm jetzt. Ziehen wir uns um. The Grass Is Greener (1960)
And then you look so stupid with this hat to tip.Du siehst so dämlich aus mit diesem albernen Hut. Das ist der Orden von Epifania. The Millionairess (1960)
She always said marriage was ourdatedEs hieß doch immer, Heirat sei eine alberne, längst überholte Institution. Night and Fog in Japan (1960)
- Take it back.Sag das noch mal. - Sie alberner Idiot! Shoot the Piano Player (1960)
YOU'LL FORGIVE AN OBSERVATION BUT YOU'RE ACTING LIKE A SILLY CH I LD.Verzeih die Bemerkung, aber du benimmst dich wie ein albernes Kind. The After Hours (1960)
A SILLY, STU P I D, SOPHOMORIC CLOD.Ein alberner, dummer und arroganter Hohlkopf. The Chaser (1960)
WE DO IT BECAUSE THAT IS YOUR SILLY IDEA OF ENJOYING YOURSELF, AND BECAUSE IT'S NOT COSTING US ANYTHING.Wir machen es, weil es deine alberne Vorstellung von Spaß ist und weil es uns nichts kostet. The Fever (1960)
JUST A SILLY KIND OF IDEA I HAD HERE S ITTING IN THE CAR.Nur so eine alberne Idee, die gerade in mir aufkam. The Hitch-Hiker (1960)
Do I look as if I'd write such rubbish?Sehe ich aus, als würde ich so etwas Albernes schreiben? Paris Belongs to Us (1961)
I can't with a schooner and one foolish aeroplane.Mit einem Schoner und einem albernen Flugzeug geht das nicht. The Devil at 4 O'Clock (1961)
Meanwhile, you'll do me the service of removing those disguises of yours.-Nein, er erkundigt sich, wie es Herrn Papos geht. Und jetzt tun Sie mirden Gefallen und legen diese alberne Verkleidung ab. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Come on, sit at the table.Ein alberne Formalität. Eine Unterschrift zu leisten. Tout l'or du monde (1961)
Get on with it, you simpering idiot.Komm endlich zum Ende, du alberner Idiot! A Penny for Your Thoughts (1961)
I can't stand around all evening talking about silly things like which is the oldest building in the section.Also hören Sie mal, junger Mann. Ich kann nicht den ganzen Abend rumstehen und über alberne Dinge, wie das älteste Gebäude der Stadt reden. Back There (1961)
I'm just a silly woman who watches television dyes her hair, grows old.Ich bin nur eine alberne Frau, die ständig fernsieht, sich die Haare färbt und alt wird. Static (1961)
The picture went out on the tv set. Then there was some goofy announcement.Das Fernsehbild ist ausgefallen und es gab eine alberne Ansage. The Shelter (1961)
- Shut up, Lolita. Stop that silly talk.- Hör auf mit deinem albernen Gewäsch! Lolita (1962)
Oh, stop your silly tactics.Schluss mit deinen albernen Tricks. Tales of Terror (1962)
Just a string of silly, stupid words. Like a command, colonel, or like a lesson, teacher, or like a prayer, reverend.Nur eine Reihe alberner, dummer Worte, wie einen Befehl, Colonel, oder wie eine Lektion, Lehrerin, oder ein Gebet, Reverend. One More Pallbearer (1962)
You just strut around going through the motions of killing off fellows like me.Sie stolpern nur mit einer albernen Marke durch irgendwelche Filmwelten und erlegen Kerle wie mich. Showdown with Rance McGrew (1962)
What a ridiculous image...Was für ein albernes Bild. Winter Light (1963)
Goldie, how many times have I told you guys that I don't want... horsing around on the airplane?Ich hab euch tausendmal gesagt: Lasst hier oben eure albernen Witze. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
He's always making some silly prediction.Er kommt ständig mit albernen Vorhersagen. Carry On Cleo (1964)
Silly old Sam.Alberner alter Sam. Good Neighbor Sam (1964)
For the life of me, I can't understand why Sam builds these silly things.Ich versteh wirklich nicht, wieso Sam diese albernen Dinger baut. Good Neighbor Sam (1964)
You know, it's the same job and the same people, the same faces and the same community pigpen for an office, doing the same stupid layouts for the same stupid ads, and the...Weißt du, es ist dieselbe Arbeit, dieselben Leute, Gesichter, immer dasselbe Großraumbüro, wo ich dieselben albernen Skizzen für alberne Anzeigen mache... Good Neighbor Sam (1964)
I'm so used to your silly face and your goofy ways.Ich bin so an dein blödes Gesicht und deine alberne Art gewöhnt. Good Neighbor Sam (1964)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
albernefootling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  alberne [albrnə]
     fatuously; footling; ludicrously; sillily; simperingly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top