Search result for

acoustics

(31 entries)
(0.8768 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acoustics-, *acoustics*, acoustic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acoustics[N] วิชาว่าด้วยเสียง
acoustics[N] สภาพของสถานที่ซึ่งมีผลต่อการรับฟังเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acousticsวิทยาศาสตร์เสียง [TU Subject Heading]
Acousticsสวนะศาสตร์, เสียงสะท้อน [การแพทย์]
acousticsสวนศาสตร์, วิชาฟิสิกส์ของเสียงซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการส่งผ่าน การดูดกลืน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอด และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเสียงในตัวกลางและภาวะแวดล้อมต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acoustics and physicsวิทยาศาสตร์เสียงและฟิสิกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the acoustics. It's all about diffusion.ระบบเสียงน่ะ การดูดซับเสียง ของห้อง Spider-Man 3 (2007)
Yeah, well, the acoustics are horrible in the car. Put your seat belt back on.เครื่องเสียงในรถมันแย่มาก คาดเข็มขัดด้่วย Ballad (2009)
Better acoustics for your throat singing? It's actually not bad.เสียงก้องในนี้ เหมาะเล่นลูกคอมากกว่าเหรอ ที่จริง ไม่เลวนะ The Large Hadron Collision (2010)
Oh man, the acoustics are shit in here.ให้ตายซิ เสียงก้องมากเลยในนี้ นี่อะไรเนี่ย ? Grave Encounters (2011)
But the first thing I thought when I heard those guys in the urinals was good acoustics.แต่อย่างแรกที่เราได้ยินเสียงพวกที่ ทำให้ฉี่พุ่งอะ... ...ร้องเสียประสานดีม๊ากมาก A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
The acoustics in here are beautiful.เสียงในนี้เพราะใช้ได้เลยแหะ Out of the Chute (2011)
Something about the acoustics of the linoleum or something. I wish I could make things better for you, I...บนเสื่อน้ำมันนุ่มๆหรืออะไรก็ได้ ผมหวังว่าจะ ช่วยคุณได้ Asian F (2011)
The acoustics are perfect and there are no corners.มีเสียงสะท้อนที่เพอร์เฟ็กต์ และไม่มีมุมห้อง The New Rachel (2012)
And sweet acoustics.และเสียงก้องกังวานของดนตรี Trolls (2016)
The acoustics are excellent.เสียงอะคูสติกไพเราะ Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตสวนศาสตร์[n.] (jittasawanasāt) EN: psychoacoustics   
สวนศาสตร์[n.] (sawanasāt) EN: acoustics   FR: acoustique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACOUSTICS    AH0 K UW1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acoustics    (n) (@1 k uu1 s t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
音響[おんきょう, onkyou] (n,adj-no) sound; noise; echo; acoustics; (P) [Add to Longdo]
音響学[おんきょうがく, onkyougaku] (n) (the study of) acoustics [Add to Longdo]
音響効果[おんきょうこうか, onkyoukouka] (n) (1) sound effects; (2) acoustics [Add to Longdo]
音響心理学[おんきょうしんりがく, onkyoushinrigaku] (n) psychoacoustics [Add to Longdo]
膨張度[ぼうちょうど, bouchoudo] (n) dilation (of a sound wave in acoustics) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
声学[shēng xué, ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] acoustics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acoustics \A*cous"tics\ (#; 277), n. [Names of sciences in -ics,
   as, acoustics, mathematics, etc., are usually treated as
   singular. See {-ics}.] (Physics.)
   The science of sounds, teaching their nature, phenomena, and
   laws.
   [1913 Webster]
 
      Acoustics, then, or the science of sound, is a very
      considerable branch of physics.     --Sir J.
                          Herschel.
   [1913 Webster]
 
   Note: The science is, by some writers, divided, into
      diacoustics, which explains the properties of sounds
      coming directly from the ear; and catacoustica, which
      treats of reflected sounds or echoes.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acoustics
   n 1: the study of the physical properties of sound

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top