Search result for

accurately

(41 entries)
(0.8191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accurately-, *accurately*, accurate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurately[ADV] อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง, Syn. correctly, precisely, exactly, certainly

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น Contact (1997)
It simply means we didn't accurately gauge his potential in the first place.- If he did? - It would mean we did not accurately gauge his potential in the first place. Gattaca (1997)
Thus, I redesigned it based on your history to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature.ดังนั้น ผมเลยออกแบบมันเสียใหม่ โดยอาศัยเค้าโครงจากประวัติของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นตามธรรมชาติของคุณ The Matrix Reloaded (2003)
I don't believe that intelligence can be accurately quantified-- but I do have an I.Q. of 187 and an eidetic memory and can read 20,000 words per minute.ผมไม่คิดว่าความฉลาด จะสามารถบอกเป็นตัวเลขที่แม่นยำได้ แต่ผมมีไอคิว 187 และความทรงจำอันแม่นยำ และสามารถอ่านได้ 20,000 คำต่อนาที Extreme Aggressor (2005)
AII of the land masses accurately portrayed.ผืนแผ่นดินทุกผืนถูกแสดงไว้อย่างแม่นยำ An Inconvenient Truth (2006)
I'm trying to accurately describe...ผมพยายามที่จะ บรรยายอย่างระมัดระวัง 1408 (2007)
And the Gustav was capable of firing a 7-ton shell and hitting a target, accurately, 23 miles away.และปืนรถไฟยักษ์ มีอานุภาพยิงระเบิดลูกสุนปืนใหญถึง 7 ตัน และยิงไปยังเป้าหมายได้แม่นยำมาก ห่างออกไปถึง 23 ไมล์ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I've input all the major fault areas and I've programmed the artifcial intelligence to accurately move the earth's tetronic plates.เพิ่มตำแหน่งบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก และผมได้จำลองสถานการณ์ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอย่างแม่นยำ 2012 Doomsday (2008)
Land accurately at the dead center of the field.ลงจอดที่จุดศูนย์กลางของสนาม. Episode #1.7 (2008)
You have to be completely honest so I can evaluate you accurately.เธอต้องบอกฉันตรงๆนะ ไม่งั้นฉันให้คะแนนเธอไม่ได้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
More accurately, someone who has perverted romany culture.ถ้าจะพูดให้ถูกต้อง, ใครที่ปฎิบัติตัวตามวัฒนธรรมโรมาเนีย Bloodline (2009)
We profiled the duo Accurately, Only the dominant Personalities and alter Are inside of adam.เราแค่ควบคุมตัวเขา แล้วให้ศาลเป็นคนตัดสิน Conflicted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accuratelyDo not sign a delivery receipt unless it accurately lists the goods received.
accuratelyHe is accurately described what happened there.
accuratelyI don't remember my father's face accurately.
accuratelyI don't remember my grandmother's face accurately.
accuratelyLight source, that is what direction the light is facing, also take care with shadowing. Just copy down into the sketch book you have at hand as accurately as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่นยำ[ADV] accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ[ADV] accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
เที่ยง[ADV] correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
ตรงเผง[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
แม่น[ADV] accurately, Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, Example: นอกจากเขาจะชักปืนได้ไวแล้ว เขายังยิงได้แม่นเหมือนจับวาง, Thai definition: เที่ยงตรงหรือถูกต้อง, ตรงเป้าหมาย
แม่น[ADV] accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง[ADV] precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เป๊ะ[ADV] accurately, See also: exactly, correctly, precisely, definitely, Syn. แม่นยำ, Ant. ขาดๆ เกินๆ, Example: คำทำนายของหมอดูตรงเป๊ะทุกเรื่อง, Thai definition: พอดี, ตรง
ถนัด[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
แม่นตรง[ADV] exactly, See also: accurately, Syn. แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, เที่ยงตรง, Example: การพิจารณากำหนดตำแหน่งสัมผัสที่แม่นตรงของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ใช้การวัดเวลาสัมผัส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement
ถนัด[adv.] (thanat) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively   FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง [adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably   
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately   FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCURATELY    AE1 K Y ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accurately    (a) (a1 k y @ r @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]
卒なく[そつなく, sotsunaku] (adv) (uk) without a flaw; accurately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accurately \Ac"cu*rate*ly\, adv.
   In an accurate manner; exactly; precisely; without error or
   defect.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accurately
   adv 1: with few mistakes; "he works very accurately" [ant:
       {inaccurately}]
   2: strictly correctly; "repeated the order accurately"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top