Search result for

accomplished

(47 entries)
(0.8185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accomplished-, *accomplished*, accomplish, accomplishe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ Rebecca (1940)
would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Well, I would say extremely intelligent. Gifted, accomplished.ผมต้องบอกว่ามันฉลาดมากๆ พรสวรรค์ ประสบความสำเร็จ Basic Instinct (1992)
Denise would have spoiled everything I'd accomplished by killing Adam Towers.เดนนิสอาจจะทำลาย ทุกอย่างที่ฉันประสบความสำเร็จ... ...โดยการฆ่า อดัม ทาวเวอร์ Basic Instinct (1992)
When I think of what I might have accomplished... with a human subject.ถ้าเพียงแต่หามันเจอได้สำเร็จล่ะก็ โครงการพัฒนามนุษย์อาจประสบความสำเร็จ The Lawnmower Man (1992)
One of these clowns, one night, one shot, mission accomplished.เจ้าหนึ่งในพวกนี้ คืนเดียว ครั้งเดียว ดันทำสำเร็จ Junior (1994)
Mission accomplished. Well done, men. Pack it up.เสร็จสิ้นภารกิจ ทำได้ดีทุกคน เก็บของ กลับบ้านกัน Toy Story (1995)
Think of everything we've accomplished.เมื่อห้วงอวกาศระเบิดตัว Fight Club (1999)
Think of everything we've accomplished.ฉันไม่ต้องการ Fight Club (1999)
He took a good look at what he had accomplished, got rip-roaring drunk for 10 days, thought seriously about setting it on fire, then finally put the house up for sale.เขาถ่ายรูปคู่กับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จ ดื่มเหล้าฉลองกันเป็นเวลา 10 วัน ไตร่ตรองอย่างหนัก เรื่องที่จะขายมัน The Notebook (2004)
The company's accomplished so much.บริษัทประสพความสำเร็จอย่างมากเลย. Fantastic Four (2005)
You young ladies are so accomplished.พวกสาวๆ ทั้งหลายนี่เก่งกันทุกคนเลยนะ Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accomplishedFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
accomplishedHe accomplished his mission.
accomplishedHe accomplished it at last.
accomplishedHe accomplished the great undertaking at last.
accomplishedHe finally accomplished the work.
accomplishedI am proud of having accomplished such a task.
accomplishedIf you had helped me, I could have accomplished the work.
accomplishedIt is important to be accomplished in some art.
accomplishedIt seems the task will not be accomplished in our generation.
accomplishedIt was not clear whether they had accomplished it or not.
accomplishedI've accomplished my task.
accomplishedThe division of Germany was considered an accomplished fact until 1990.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done   FR: accomplir ; achever
สำเร็จ[X] (samret) EN: finished ; prepared ; ready-made ; completed ; done ; accomplished   FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
สัมฤทธิ์[v.] (samrit) EN: achieve ; accomplish ; be accomplished ; bear   FR: atteindre

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPLISHED    AH0 K AA1 M P L IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplished    (v) (@1 k uh1 m p l i sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime) [Add to Longdo]
技巧的[ぎこうてき, gikouteki] (adj-na) technically accomplished; technical; polished [Add to Longdo]
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together [Add to Longdo]
芸無し[げいなし, geinashi] (n) unaccomplished [Add to Longdo]
功程[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.) [Add to Longdo]
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P) [Add to Longdo]
書聖[しょせい, shosei] (n) famous or accomplished calligrapher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] accomplished; elegant [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] accomplished; elegant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplish \Ac*com"plish\, v. t. [imp. & p. p. {Accomplished},
   p. pr. & vb. n. {Accomplishing}.] [OE. acomplissen, OF.
   accomplir, F. accomplir; L. ad + complere to fill up,
   complete. See {Complete}, {Finish}.]
   1. To complete, as time or distance.
    [1913 Webster]
 
       That He would accomplish seventy years in the
       desolations of Jerusalem.       --Dan. ix. 2.
    [1913 Webster]
 
       He had accomplished half a league or more.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to an issue of full success; to effect; to
    perform; to execute fully; to fulfill; as, to accomplish a
    design, an object, a promise.
    [1913 Webster]
 
       This that is written must yet be accomplished in me.
                          --Luke xxii.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   3. To equip or furnish thoroughly; hence, to complete in
    acquirements; to render accomplished; to polish.
    [1913 Webster]
 
       The armorers accomplishing the knights. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It [the moon] is fully accomplished for all those
       ends to which Providence did appoint it. --Wilkins.
    [1913 Webster]
 
       These qualities . . . go to accomplish a perfect
       woman.                --Cowden
                          Clarke.
    [1913 Webster]
 
   4. To gain; to obtain. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To do; perform; fulfill; realize; effect; effectuate;
     complete; consummate; execute; achieve; perfect; equip;
     furnish.
 
   Usage: To {Accomplish}, {Effect}, {Execute}, {Achieve},
      {Perform}. These words agree in the general idea of
      carrying out to some end proposed. To accomplish (to
      fill up to the measure of the intention) generally
      implies perseverance and skill; as, to accomplish a
      plan proposed by one's self, an object, a design, an
      undertaking. "Thou shalt accomplish my desire." --1
      Kings v. 9.
      [1913 Webster]
 
         He . . . expressed his desire to see a union
         accomplished between England and Scotland.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster] To effect (to work out) is much like
      accomplish. It usually implies some degree of
      difficulty contended with; as, he effected or
      accomplished what he intended, his purpose, but
      little. "What he decreed, he effected." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         To work in close design by fraud or guile
         What force effected not.     --Milton.
      [1913 Webster] To execute (to follow out to the end,
      to carry out, or into effect) implies a set mode of
      operation; as, to execute the laws or the orders of
      another; to execute a work, a purpose, design, plan,
      project. To perform is much like to do, though less
      generally applied. It conveys a notion of protracted
      and methodical effort; as, to perform a mission, a
      part, a task, a work. "Thou canst best perform that
      office." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         The Saints, like stars, around his seat
         Perform their courses still.   --Keble.
      [1913 Webster] To achieve (to come to the end or
      arrive at one's purpose) usually implies some
      enterprise or undertaking of importance, difficulty,
      and excellence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplished \Ac*com"plished\, a.
   1. Completed; effected; established; as, an accomplished
    fact.
    [1913 Webster]
 
   2. Complete in acquirements as the result usually of
    training; -- commonly in a good sense; as, an accomplished
    scholar, an accomplished villain.
    [1913 Webster]
 
       They . . . show themselves accomplished bees.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Daughter of God and man, accomplished Eve. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accomplished
   adj 1: highly skilled; "an accomplished pianist"; "a complete
       musician" [syn: {accomplished}, {complete}]
   2: successfully completed or brought to an end; "his mission
     accomplished he took a vacation"; "the completed project";
     "the joy of a realized ambition overcame him" [syn:
     {accomplished}, {completed}, {realized}, {realised}]
   3: settled securely and unconditionally; "that smoking causes
     health problems is an accomplished fact" [syn:
     {accomplished}, {effected}, {established}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top