หรือคุณหมายถึง abuse of distreß?
Search result for

abuse of distress

(3 entries)
(3.3044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abuse of distress-, *abuse of distress*, abuse of distres
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abuse of distressการนำทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ไปใช้โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distress \Dis*tress"\, n. [OE. destresse, distresse, OF.
   destresse, destrece, F. d['e]tresse, OF. destrecier to
   distress, (assumed) LL. districtiare, fr. L. districtus, p.
   p. of distringere. See {Distrain}, and cf. {Stress}.]
   1. Extreme pain or suffering; anguish of body or mind; as, to
    suffer distress from the gout, or from the loss of
    friends.
    [1913 Webster]
 
       Not fearing death nor shrinking for distress.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which occasions suffering; painful situation;
    misfortune; affliction; misery.
    [1913 Webster]
 
       Affliction's sons are brothers in distress. --Burns.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of danger or necessity; as, a ship in distress,
    from leaking, loss of spars, want of provisions or water,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) The act of distraining; the taking of a personal
      chattel out of the possession of a wrongdoer, by way
      of pledge for redress of an injury, or for the
      performance of a duty, as for nonpayment of rent or
      taxes, or for injury done by cattle, etc.
    (b) The thing taken by distraining; that which is seized
      to procure satisfaction. --Bouvier. --Kent. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
         If he were not paid, he would straight go and
         take a distress of goods and cattle. --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         The distress thus taken must be proportioned to
         the thing distrained for.     --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   {Abuse of distress}. (Law) See under {Abuse}.
 
   Syn: Affliction; suffering; pain; agony; misery; torment;
     anguish; grief; sorrow; calamity; misfortune; trouble;
     adversity. See {Affliction}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abuse \A*buse"\, n. [F. abus, L. abusus, fr. abuti. See {Abuse},
   v. t.]
   1. Improper treatment or use; application to a wrong or bad
    purpose; misuse; as, an abuse of our natural powers; an
    abuse of civil rights, or of privileges or advantages; an
    abuse of language.
    [1913 Webster]
 
       Liberty may be endangered by the abuses of liberty,
       as well as by the abuses of power.  --Madison.
    [1913 Webster]
 
   2. Physical ill treatment; injury. "Rejoice . . . at the
    abuse of Falstaff." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A corrupt practice or custom; offense; crime; fault; as,
    the abuses in the civil service.
    [1913 Webster]
 
       Abuse after disappeared without a struggle..
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Vituperative words; coarse, insulting speech; abusive
    language; virulent condemnation; reviling.
    [1913 Webster]
 
       The two parties, after exchanging a good deal of
       abuse, came to blows.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Violation; rape; as, abuse of a female child. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or is it some abuse, and no such thing? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Abuse of distress} (Law), a wrongful using of an animal or
    chattel distrained, by the distrainer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Invective; contumely; reproach; scurrility; insult;
     opprobrium.
 
   Usage: {Abuse}, {Invective}. Abuse is generally prompted by
      anger, and vented in harsh and unseemly words. It is
      more personal and coarse than invective. Abuse
      generally takes place in private quarrels; invective
      in writing or public discussions. Invective may be
      conveyed in refined language and dictated by
      indignation against what is blameworthy. --C. J.
      Smith.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top