Search result for

-appreciation-

(46 entries)
(0.7842 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appreciation, *appreciation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation[N] การประเมินค่า, Syn. evaluation
appreciation[N] การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation[N] ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationความนิยม [TU Subject Heading]
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]
Appreciationการแปล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
appreciationค่าเพิ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are in great appreciation.พวกเรา... ...ซาบซึ้งมาก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I think you could show me some appreciation.แต่เธอทำให้ฉันประทับใจ Good Will Hunting (1997)
A little appreciation? Do you know how easy this is for me?ความประทับใจเหรอ คุณก็รู้ว่ามันของกล้วยๆ Good Will Hunting (1997)
I've been asked to give you this small token of our appreciation.ฉันได้รับคำสั่งให้แจกของขวัญแก Titanic (1997)
On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party.On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party. Anna and the King (1999)
As a token of my appreciation, please take these catalogs.การต่อสู้ใกล้จบแล้วหลังจากนี้ One Piece: Wan pîsu (1999)
Lex, did you know the caesars would send their sons to the furthermost corners of the empire so they could get an appreciation of how the world works?เล็กซ์, แกน่าจะรู้จักซีซาร์นะ ที่เขาส่งลูกชายตัวเอง ไปเป็นทหารประจำการในที่ไกลๆ เพื่อที่จะให้ลูกเขาได้เรียนรู้โลกกว้าง Hothead (2001)
We have nothing precious to give you but take this as a token of our appreciation.พวกเราไม่มีของมีค่าพอจะตอบแทนท่าน ...แต่ขอให้รับสิ่งนี้เป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนบุญคุณ Kung Fu Hustle (2004)
We all thank the families and friends of our proud sons enlisting in the army with the deepest of appreciationเราขอขอบคุณผู้ปกครอง และเพื่อนๆของเธอทุกคน และให้ภูมิใจต่อลูกชาย ที่สมัครเข้ามาเป็นทหารที่นี่ ด้วยความสมัครใจ และเล็งเห็นคุณค่าของทหารหาญ Spygirl (2004)
"In Appreciation for Tanaka Naomi'"ขอแสดงความขอบคุณจาก ทานากะ นาโอมิ" Swing Girls (2004)
Just wanna show my appreciation for your work.คุณไม่เข้าใจ ทุกอย่างที่ผมบอกคุณล้วนแต่ลับสุดยอด Mission: Impossible III (2006)
Quentin, I, too, wish to express my appreciation. Now, if you please get on the train.เควนติน ฉันเองก็อยากแสดงความขอบคุณ ดังนั้นเธอช่วย... Bandidas (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciationA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
appreciationHere is a present for you in token of our appreciation.
appreciationHe sent me a letter of appreciation.
appreciationI don't know if you'd call it a hobby, but to stretch it a little, you could say music appreciation is my hobby.
appreciationI have some appreciation of your problems.
appreciationI wanted to show them my appreciation.
appreciationI want to express my appreciation for your help.
appreciationI wish to express my deep appreciation for your kindness.
appreciationMay I present this to you in token of my appreciation?
appreciationThen the guest of honor opens them and expresses his or her appreciation.
appreciationThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนิยม[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
ความชื่นชม[N] appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai definition: ความปีติยินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation   FR: appréciation [f]
ความสำนึกบุญคุณ[n. exp.] (khwām samneuk bunkhun) EN: appreciation   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATION    AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciation    (n) (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungsüberschuss {m}appreciation surplus [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the problem [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Zuschreibung {f}appreciation in value [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赏识[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ, / ] appreciation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciation \Ap*pre`ci*a"tion\, n. [Cf. F. appr['e]ciation.]
   1. A just valuation or estimate of merit, worth, weight,
    etc.; recognition of excellence.
    [1913 Webster]
 
   2. Accurate perception; true estimation; as, an appreciation
    of the difficulties before us; an appreciation of colors.
    [1913 Webster]
 
       His foreboding showed his appreciation of Henry's
       character.              --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. A rise in value; -- opposed to {depreciation}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciation
   n 1: understanding of the nature or meaning or quality or
      magnitude of something; "he has a good grasp of accounting
      practices" [syn: {appreciation}, {grasp}, {hold}]
   2: delicate discrimination (especially of aesthetic values);
     "arrogance and lack of taste contributed to his rapid
     success"; "to ask at that particular time was the ultimate in
     bad taste" [syn: {taste}, {appreciation}, {discernment},
     {perceptiveness}]
   3: an expression of gratitude; "he expressed his appreciation in
     a short note"
   4: a favorable judgment; "a small token in admiration of your
     works" [syn: {admiration}, {appreciation}]
   5: an increase in price or value; "an appreciation of 30% in the
     value of real estate" [ant: {depreciation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top