Search result for

(63 entries)
(0.2699 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄-, *黄*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n ) ประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きいろ, kiiro] (adj) สีเหลือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พลบค่ำ (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 昏,
色い[きいろい, kiiroi] (adj) สีเหลือง
[こうか, kouka] ดอกเก๊กฮวย
ばみ[きばみ, kibami] (n) สีเหลืองอ่อน
ばみ[きばみ, kibami] (n ) คราบเหลือง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黄, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: Decomposition: 由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A jade pendant
[黉, hóng, ㄏㄨㄥˊ] school
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  黄 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n,adj-na) yellow; (P) [Add to Longdo]
ばみ[きばみ, kibami] (n) yellow tint [Add to Longdo]
ばむ[きばむ, kibamu] (v5m,vi) to turn yellow; to yellow with age [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) celestial latitude; ecliptic latitude [Add to Longdo]
[おうえ, oue] (n) (1) yellow clothes; (2) Lama's clothes (e.g. Dalai Lama) [Add to Longdo]
[おうえん;こうえん, ouen ; kouen] (n) chrome yellow [Add to Longdo]
鉛鉱[おうえんこう, ouenkou] (n) wulfenite [Add to Longdo]
[おうか, ouka] (n,vs) etiolation [Add to Longdo]
[こうが, kouga] (n) Yellow river (in China) [Add to Longdo]
河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang [Add to Longdo]
以静[Huáng Yǐ jìng, ㄏㄨㄤˊ ㄧˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] Wong Yee Ching or Flossie Wong-Staal (1947-) Hong Kong American virologist, joint discoverer of the HIV AIDS virus [Add to Longdo]
[Huáng Xìn, ㄏㄨㄤˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] Huang Xin (character in "The Water Margin" [Add to Longdo]
克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] pseudonym of Huang Xing 黃興|兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命 [Add to Longdo]
南州[Huáng nán zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄢˊ ㄓㄡ, / ] Huangnan Tibetan autonomous prefecture in Qinghai [Add to Longdo]
南藏族自治州[Huáng nán Zàng zú zì zhì zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄢˊ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Huangnan Tibetan autonomous prefecture in Qinghai [Add to Longdo]
原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, / ] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener) [Add to Longdo]
原酸盐[huáng yuán suān yán, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] xanthate [Add to Longdo]
嘌呤[huáng biāo líng, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] xanthine [Add to Longdo]
[huáng tǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ, / ] loess (yellow sandy soil typical of north China) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの色のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値段である。
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「鍵」「コルク」のような名詞や、「赤」「緑」「色」のような色の名も覚えたように見えた。
That is not a yellow piece of chalk.あれは色いチョークではありません。
I'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.エムサイズの色い長袖のシャツが欲しいんだけど。
Why don't you try on this yellow sweater?この色いセーターを着てみませんか。
This flower is yellow, but all the others are blue.この花は色だが、ほかの花はみな青い。
These green leaves turn red or yellow in fall.これらの緑の葉は秋には赤や色になる。
Jane had a yellow ribbon in her hair.ジェーンは髪に色いリボンをしていた。
I will take the yellow one.その色いのをいただきましょう。
The girl wore a yellow ribbon in her hair.その女の子は髪に色いリボンをつけていた。
The colors shade from yellow into green.その色は色から緑色へと次第に変わる。
The leaves of the tree turned yellow.その木の葉は色くなった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am very happy that I was a pan of the "golden age of porn."[JA] AV金時代の一部に属せて とても幸せよ After Porn Ends 2 (2017)
But then it was ruined by those disgusting-ass teeth.[JA] でもおまえの色い歯のために 気分が悪くなった Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Mustard gas, hydrogen based instead of sulfur.[JA] 硫の代わりに 水素基盤の 化学毒ガスです Wonder Woman (2017)
And he said, "It's remarkable. I'll have that boy."[CN] 这下好 油也抹上去了 拿抹布来 Now I've got butteron them. Yes Minister (1980)
I've got a, uh, blinking yellow on egress three.[JA] 私は,ええ,点滅している 出口3で色。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
At the house? The yellow one?[JA] 家の色いやつ Magic Spell Costco (2016)
The Foreign Officeis ready to go along with it as a quid pro quo fora dealover the buttermountain, the wine lake,and the milk ocean,[CN] 外交部已经准备妥协了 The Foreign Officeis ready to go along with it 补偿我们硬栽出去的油山 as a quid pro quo fora dealover the buttermountain, 红酒湖 牛奶海 the wine lake,and the milk ocean, The Writing on the Wall (1980)
The sun climbs to the mountain top, the river runs to the sea.[CN] 白日依山尽,河入海流 The Young Master (1980)
The Bangalore torpedo was 50 feet long and packed with 85 pounds of TNT... and you assembled it along the way, by hand.[CN] 我们的鱼雷有50尺长 上面装着50磅色炸药 我们要徒手组装 The Big Red One (1980)
My master says that you will leave at dusk.[CN] 主人要您在昏时离开这里 Shogun (1980)
I can smuggle you in, but if the gold cloaks were to recognize you,[JA] 入り込むことはできるが 金マントに認識されたら Eastwatch (2017)
All of you, butter your bread[CN] 你们都给面包涂 Tendres cousines (1980)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おうしょく, oushoku] amber [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] gelb [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
熱病[こうねつびょう, kounetsubyou] Gelbfieber [Add to Longdo]
[きいろ, kiiro] gelb [Add to Longdo]
[こうよう, kouyou] gelbe_Blaetter, Herbstlaub [Add to Longdo]
[きみ, kimi] Eigelb [Add to Longdo]
[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]
[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top