Search result for

(57 entries)
(0.2239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -震-, *震*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんおう, shin'ou] (n) จุดศูนย์กลาง(ของแผ่นดินไหว) , See also: Related:
[しんど, shindo] (n) หน่วยบอกระดับความสั่นสะเทือน ซึ่งแยกวัดตามพื้นที่ แบ่งเป็น 10 ระดับ
[しんげん, shingen] (n) จุดกำเนิดของแผ่นดินไหว จุดที่เกิดการแตกหักของแผ่นดิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[ふるえる, furueru] Thai: สั่น English: to shiver
える[ふるえる, furueru] Thai: สั่นไหว English: to quake

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[震, zhèn, ㄓㄣˋ] shake, quake, tremor; to excite
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  辰 (chén ㄔㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) zhen (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
[ふるい, furui] (n) shaking; ague; trembling; shivering [Add to Longdo]
い付く;いつく[ふるいつく, furuitsuku] (v5k,vi) to hug [Add to Longdo]
[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
[ふるえ, furue] (n) shivering; trembling [Add to Longdo]
える(P);顫える[ふるえる, furueru] (v1,vi) to shiver; to shake; to quake; to tremble; to quaver; to quiver; (P) [Add to Longdo]
え出す[ふるえだす, furuedasu] (v5s) to begin to tremble [Add to Longdo]
え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up [Add to Longdo]
え声[ふるえごえ, furuegoe] (n) trembling or quavering voice [Add to Longdo]
わす[ふるわす, furuwasu] (v5s,vt) (See わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] shake; shock; sign in trigram [Add to Longdo]
[zhèn zhōng, ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter [Add to Longdo]
[zhèn dòng, ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] shake; shock [Add to Longdo]
[zhèn qū, ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] earthquake area [Add to Longdo]
[zhèn nù, ㄓㄣˋ ㄋㄨˋ, ] to be furious [Add to Longdo]
[zhèn gǎn, ㄓㄣˋ ㄍㄢˇ, ] tremors (from an earthquake) [Add to Longdo]
[zhèn shè, ㄓㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] to awe; to intimidate [Add to Longdo]
[zhèn hàn, ㄓㄣˋ ㄏㄢˋ, ] shake; vibrate; shock; rock; fig. mind-blowing [Add to Longdo]
旦纪[zhèn dàn jì, ㄓㄣˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Sinian (c. 800-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era [Add to Longdo]
[zhèn yuán, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ, ] epicenter (of earthquake); hypocenter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The castle is haunted," he said with a shiver.「あの城には幽霊がいる」と彼はえながら言った。
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身いしながら言った。
When the earthquake occurred, I happened to be watching TV.あの地が起こったとき、私は偶然テレビを見ていた。
The white building was destroyed by the earthquake.あの白い建物が地でこわれた。
Nobody knows when the earthquake will occur.いつ地が起こるかは誰にもわからない。
There is no telling when an earthquake will occur.いつ地が起こるかわからない。
The frightened boy's voice was shaking with terror.おびえた少年の声は恐怖でえていた。
While we were having tea, there was an earthquake.お茶を飲んでいるとき、地があった。
The poor boys were shivering with fear.かわいそうにその少年達は恐ろしさにえていた。
I may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.こう見えても意外に人前で話すの苦手で、手なんかえるし、口ごもちゃって、自分でも何言っているかわからない時がある。
Does this house withstand earthquakes?この家は地に耐えますか。
A great many houses were damaged in the earthquake.この地で非常に多くの家が被害を受けた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A strong concussive force will still set it off, but it'll be more stable during transport.[JA] 強い動力 まだそれを設定しますが、 しかし、それ以上になるでしょう 輸送中に安定。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Some find that shocking. Amazing how little it takes to offend the world.[CN] 一有人對女子抽煙很驚 一這世界太大驚小怪 The Winslow Boy (1999)
Gentlemen, was there an earthquake?[JA] 皆さん 地でしたか? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- Humour me. I'm near concussed.[CN] 说给我听,我快脑荡了 The General's Daughter (1999)
He's got a concussion we'll need to monitor.[JA] 彼は脳盪を起こしている 我々は監視する必要があります。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
- Imagine how astonished I was.[CN] 你不能想象 我有多 Sunshine (1999)
Gather up everything you can, including those seismic charges.[JA] これらの地の費用を含むことができますすべてのものを、集めます。 Kong: Skull Island (2017)
Seismic charges for the geological survey.[JA] 地質調査のための耐料。 Kong: Skull Island (2017)
Honey, it was a great surprise. I was totally shocked.[CN] 宝贝 我真的很惊喜 我彻底被住了 Big Daddy (1999)
No! I am appalled because I have a reporter in there undercover, for three weeks, and I had to read about this in the Trib.[CN] 不,我很惊是因为 我有一个卧底记者在那里 Never Been Kissed (1999)
That's compared to, like, earthquakes in the Far East or testicular cancer, is it ?[CN] 就像远东地或者睪丸癌一样无可奈何 Notting Hill (1999)
Josie, I am appalled.[CN] 乔西,我真 Never Been Kissed (1999)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふるう, furuu] schwingen, gedeihen [Add to Longdo]
える[ふるえる, furueru] zittern, beben [Add to Longdo]
[しんどう, shindou] Erschuetterung, Beben, Schwingung [Add to Longdo]
[しんおう, shin'ou] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]
[しんど, shindo] Erdbebenstaerke (zb. [Add to Longdo]
[しんげん, shingen] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]
[しんさい, shinsai] Erdbebenkatastrophe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top