Search result for

(57 entries)
(3.4889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -義-, *義*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎむ, gimu] (n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ
務教育[ぎむきょういく, gimukyouiku] (n) การศึกษาภาคบังคับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎり, giri] (n) ความมีมารยาท、 ตามมารยาท

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[義, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
を見てせざるは勇なきなり[ぎをみてせざるはゆうなきなり, giwomitesezaruhayuunakinari] (exp) (id) Knowing what is right and not doing it is a want of courage [Add to Longdo]
を破る[ぎをやぶる, giwoyaburu] (exp,v5r) to break faith with [Add to Longdo]
援金(P);捐金[ぎえんきん, gienkin] (n) donation money; contribution; (P) [Add to Longdo]
[ぎがん, gigan] (n) artificial eye [Add to Longdo]
[ぎき, giki] (n) flag of righteousness [Add to Longdo]
[ぎき, giki] (n) chivalry; heroism [Add to Longdo]
[ぎぎ;ギギ, gigi ; gigi] (n) (uk) forktail bullhead (species of catfish, Pelteobagrus nudiceps) [Add to Longdo]
[ぎきょ, gikyo] (n) noble undertaking; heroic deed [Add to Longdo]
[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning [Add to Longdo]
义人[yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] righteous man [Add to Longdo]
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, / ] courageous; righteous and courageous [Add to Longdo]
义勇军[yì yǒng jūn, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ, / ] volunteer army [Add to Longdo]
义勇军进行曲[Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] March of the Volunteer Army [Add to Longdo]
义务[yì wù, ㄧˋ ˋ, / ] volunteer; voluntary; duty; obligation [Add to Longdo]
义务教育[yì wù jiào yù, ㄧˋ ˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] compulsory education [Add to Longdo]
义和乱[yì hé luàn, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] the Boxer uprising [Add to Longdo]
义和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] the righteous harmonious fists; the Boxers (hist.) [Add to Longdo]
义和团运动[Yì hé tuán Yùn dòng, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Boxer Rebellion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音異語である。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講を聞いていましたか」と学生がたずねた。
It is hard to define "triangle."「三角形」を定するのは難しいです。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主」とはどういう意味ですか。
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学生が彼の講を聞きに集まった。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主共和国連邦を表しています。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが務を果たさなければ、人々はあなたを軽蔑するだろう。
I feel indebted to you for your help during my illness.あなたには病気の時助けてもらった恩がある。
Your duty is to support your family.あなたの務は家族を養うことです。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正直に答えるかどうかは、彼の主の問題だ。
How would you define "happiness"?あなたは「幸福」をどのように定しますか。
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の講の間、ときおりうとうとと居眠りをしていた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[priest speaking in English] ...use this place either as buyers or sellers that are respecting justice and trying to consider themselves as working for the common good.[JA] この地で商売をする 全ての者に祝福を この者たちは正を尊重し 善き行いのために働き Barbecue (2017)
Since I met you, they don't matter.[CN] 自從我遇見你 這都沒有任何意 Les Visiteurs du Soir (1942)
- It's my cause.[CN] 那是我的務... Adam's Rib (1949)
How Gunther betrayed Siegfried.[CN] 【龔特爾對齊格弗裏德背信棄 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Have we obligations?[CN] 難道我們沒有各自的務嗎? Grand Hotel (1932)
Truly, the love Gilles offers is derisory![CN] 說真的 可憐的吉勒只能給你毫無意的愛 Les Visiteurs du Soir (1942)
Look how fine the links are in this Italian chain mail![CN] 看看這鎧甲多漂亮 這副鎧甲是大利的 Les Visiteurs du Soir (1942)
It does something to a girl.[CN] 對一個女孩來講那很有意 Applause (1929)
All right, mate, you know that commie ponce Ben Billings?[JA] 共産主のベンだけど Smell the Weakness (2017)
Don't forget, treacherous creature, that you've done wrong.[CN] 背信棄的畜生 你忘了已經認罪 你犯的罪孽 Les Visiteurs du Soir (1942)
It was her biggest accomplishment, existentially.[JA] 自分の存在意を 最も感じられたのね  ()
And now tell me we haven't missed that commie cunt Billings.[JA] ベンはどこだ? あの共産主者め Smell the Weakness (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎ, gi] GERECHTIGKEIT, EHRE, -SINN, SCHWIEGER-, KUENSTLICH [Add to Longdo]
[ぎけい, gikei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎむ, gimu] Pflicht, Verpflichtung [Add to Longdo]
[ぎまい, gimai] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎふん, gifun] gerechter_Zorn [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] kuenstlicher_Zahn, Zahnprothese [Add to Longdo]
[ぎり, giri] Verpflichtung, Pflicht, Pflichtgefuehl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top