Search result for

(61 entries)
(0.1496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -神-, *神*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) พระเจ้า
[じんじゃ, jinja] (n) วัดของศาสนาชินโต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] ขี้กังวล
経系[しんけいけい, shinkeikei] (n ) ระบบประสาท , See also: R. nervous system

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth
[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[神, shén, ㄕㄣˊ] god, spirit; divine, mysterious, supernatural
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん;じん, shin ; jin] (n) god; deity; divinity; spirit; kami; (P) [Add to Longdo]
[しん;じん, shin ; jin] (n) (1) spirit; psyche; (2) (See ・かみ) god; deity; divinity; kami [Add to Longdo]
々;[かみがみ, kamigami] (n) gods [Add to Longdo]
と崇める[かみとあがめる, kamitoagameru] (exp,v1) to deify [Add to Longdo]
に仕える[かみにつかえる, kaminitsukaeru] (exp,v1) to serve God [Add to Longdo]
に入る[しんにいる, shinniiru] (exp,v5r) to be divinely skilled [Add to Longdo]
の愛[かみのあい, kaminoai] (n) divine love [Add to Longdo]
の下し給うた物[かみのくだしたもうたもの, kaminokudashitamoutamono] (n) godsend; heavenly gift [Add to Longdo]
の言葉;の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]
の使い[かみのつかい, kaminotsukai] (exp,n) divine messenger; messenger of a god (esp. an animal messenger) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being [Add to Longdo]
不守舍[shén bù shǒu shè, ㄕㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄕㄜˋ, / ] not in one's right mind; restless [Add to Longdo]
不知鬼不觉[shén bù zhī guǐ bù jué, ㄕㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] top secret; hush-hush [Add to Longdo]
乎其技[shén hū qí jì, ㄕㄣˊ ㄏㄨ ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, ] (成语 saw) brilliant; extremely skillful; virtuosic [Add to Longdo]
[shén xiān, ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, ] a Daoist immortal; a supernatural entity; (in modern fiction) fairy, elf, leprechaun etc; fig. lighthearted person; (used in advertising: Live like an immortal 活仙似) [Add to Longdo]
[Shén Fó, ㄕㄣˊ ㄈㄛˊ, ] Gods and Buddhas [Add to Longdo]
[shén xiān, ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, ] variant of 仙, a Daoist immortal; a supernatural entity; (in modern fiction) fairy, elf, leprechaun etc; fig. lighthearted person; (used in advertising: Live like an immortal 活仙似) [Add to Longdo]
出鬼没[shén chū guǐ mò, ㄕㄣˊ ㄔㄨ ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˋ, / ] lit. Gods appear and devils vanish (成语 saw); to appear and disappear unpredictably; to change rapidly [Add to Longdo]
[shén lì, ㄕㄣˊ ㄌㄧˋ, ] occult force; the power of a God or spirit [Add to Longdo]
[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to make divine; apotheosis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"God is our salvation," said the priest.はわれらの救いである」と司祭は言った。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日は多くの日本人が社にお参りする日です。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに必要な経と筋肉を徐々に破壊してしまう。
A man like that gets on my nerves.ああいう人は経にさわる。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約束していた。
How long have you lived in Kobe?あなたはどのくらいの間、戸に住んでいますか。
Have you ever been to Kobe?あなたは今までに戸に行ったことがありますか。
Do you believe in God?あなたは様を信じますか。
That ancient ruin was once a shrine.あの古代の廃虚は、かつては社だった。
It rained so hard that the shrine was washed away.あまりにも雨が激しく降ったのでその社は押し流されてしまいました。
To err is human, to forgive divine.あやまちを犯すのは人の常、ゆるすのは
No matter how learned one may be, he or she cannot be called a good person unless he or she has a sound mind.いかに学識があっても、健全な精がなければ立派な人とは言えない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Midori.[JA] (田(かんだ))みどりちゃ〜ん Choices (2017)
What kinds of secrets does this house hold?[JA] (田) この家には どんな秘密があんのかなあ! Values (2017)
Let us say right now so that the perfect will of God is fulfilled.[CN] 当迫切祷告完全的旨意被成就 Jesus Camp (2006)
# The word of the Gentleman in Zion #[CN] # 锡安的话语 # Jesus Camp (2006)
But now it is the moment so that the glory with the Gentleman the Earth covers as the water covers the sea.[CN] 现在正是这时刻,的荣耀... ... 要充满全地,如同水充满洋海一般. Jesus Camp (2006)
# The word of the Gentleman #[CN] # 的话语 # Jesus Camp (2006)
That bitch.[JA] (田)チッ あいつ... Choices (2017)
Hablemos the word of the Gentleman![CN] 传讲的话语! Jesus Camp (2006)
Kanda.[JA] 田(かんだ) Emotions (2017)
# The word of the Gentleman, the word of the Gentleman in Zion #[CN] # 锡安的话语 # Jesus Camp (2006)
Fuck off, prick![JA] (田)うっせえよ! お前 Choices (2017)
We did not initiate but, by grace of God, we will put aim to him.[CN] 不是我们开始的... ... 但是,靠着的恩典,我们要结束它. Jesus Camp (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみ, kami] Gott [Add to Longdo]
[しんかん, shinkan] Shinto-Priester [Add to Longdo]
[じんぐう, jinguu] grosser_Shinto-Schrein [Add to Longdo]
[かみさま, kamisama] Gott [Add to Longdo]
[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]
[じんじゃ, jinja] Shinto_Schrein [Add to Longdo]
[しんぴ, shinpi] Mysterium, goettliches_Geheimnis [Add to Longdo]
[しんどう, shindou] Wunderkind [Add to Longdo]
[しんけい, shinkei] Nerven [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] Heiligkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top