Search result for

(65 entries)
(1.7671 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛-, *愛*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あい, ai] (vt) รัก
[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
[あいそう, aisou] 1.อัธยาศัย 2.ท่าทีเป็นมิตร 3.การต้อนรับขับสู้
飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม , See also: S. 飲者,
[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด , See also: S. 郷心,
してる[あいしてる, aishiteru] ฉันรักเธอ
犬家[あいけんか, aikenka] (n ) คนรักสุนัข
する[あいする, aisuru] รัก
[あいじょう, aijou] ความรัก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[愛, ài, ㄞˋ] to love, to like, to be fond of; love, affection
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To bring a lover 心 into one's house 冖

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あい, ai] (n,n-suf) (See する) love; affection; (P) [Add to Longdo]
おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable [Add to Longdo]
おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
きょうを振りまく;嬌を振りまく;きょうをふりまく;嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant [Add to Longdo]
くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish [Add to Longdo]
しき[いとしき, itoshiki] (adj-f) (poet) dear [Add to Longdo]
してる;死天流[あいしてる, aishiteru] (exp) I love you [Add to Longdo]
される[あいしあいされる, aishiaisareru] (v1) to love and be loved back; to love and be loved in return; to give and receive love [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, / ] to love; affection; to be fond of; to like [Add to Longdo]
爱丁堡[Ài dīng bǎo, ㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, / ] Edinburgh, capital of Scotland [Add to Longdo]
爱上[ài shàng, ㄞˋ ㄕㄤˋ, / ] to fall in love with; to be in love with [Add to Longdo]
爱不释手[ài bù shì shǒu, ㄞˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄡˇ, / ] to fondle admiringly; to love something too much to part with it [Add to Longdo]
爱之如命[ài zhī rú mìng, ㄞˋ ㄓ ㄖㄨˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] inordinately fond of sth; lit. to love it as one's life [Add to Longdo]
爱人[ài ren, ㄞˋ ㄖㄣ˙, / ] spouse; husband; wife; sweetheart [Add to Longdo]
爱人如己[ài rén rú jǐ, ㄞˋ ㄖㄣˊ ㄖㄨˊ ㄐㄧˇ, / ] love others as self [Add to Longdo]
爱克斯光[ài kè sī guāng, ㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄍㄨㄤ, / ] X-ray; Röntgen or Roentgen ray [Add to Longdo]
爱克斯射线[ài kè sī shè xiàn, ㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] X-ray radiation [Add to Longdo]
爱问[Ài wèn, ㄞˋ ㄨㄣˋ, / ] iAsk.com, the search engine of Sina 新浪 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I love you.してる。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたをしているのよ」と言わんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [M]
If he says "I love you" all the time he doesn't mean it.してる」といつも言えば、何の意味もなさなくなる。
"I love you," she murmured and closed her eyes.してる」と彼女はそっとつぶやくと目を閉じた。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても映像のきれいな映画だった。
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分をするよりあなたの隣人をせよ」ということばは聖書からの引用です。
Love began to grow between the two.2人の間にが芽生えた。
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは優柔不断だから、彼女が想尽かししちゃったんだよ。
Look at the tall pretty girl standing there.あそこに立っている背の高くて可い女の子を見てごらん。
Do you love each other very much?あなたがたはお互いの大変し合っているのですか。
You say "ditto", and that's not the same as "I love you".あなたが言うのは「右に同じ」だけ、それは「してる」とは違う。
I want to make love with you.あなたとをかわしたい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The minstrels sing a new song of the love between your brother Giselher and Rüdiger's only child, the beautiful Dietlind![CN] 吟遊詩人正在唱誦著一首關於 你弟弟吉賽爾赫與呂狄格的美麗的獨生女迪特琳德之間的情歌曲 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
As long as she keeps kicking in with little love tokens like that, sweetness,[CN] 只要她不斷的給我這些情信物 Applause (1929)
You don't even know who is accompanying you, but the country is beautiful, it's interesting, there is beautiful scenery, there are moments.[JA] 誰と一緒にいるのかもね でもの国はすてきよ 風景も美しいし すばらしいわ  ()
I know he loves me, heaven knows why[CN] 我知道他我,上天註定的因緣 Applause (1929)
I know he loves me, heaven knows why and when he tells me he can't live without me[CN] 我知道他我,上天註定的因緣 當他告訴我 離開我他會生不如死 Applause (1929)
She must not have had enough self-love.[JA] きっと自己が 足りなかったんですね Reason (2017)
I'm Aiko Kojima. I'm 28.[JA] 小島(こじま)子(あいこ) 28歳です Disbanded (2017)
This is a powerful thing about love too.[JA] には強い力がある  ()
So, your name's Aiko.[JA] 子ちゃんっていうんだ Disbanded (2017)
There is a country called Love.[JA] "の国"ってやつよ  ()
KISSES! LAERTE[JA] "してる ラエルチより"  ()
THROUGH THE SEVEN SEAS OF LOVE![JA] "7つの海と同じくらい 大きなを贈るわ"  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]
の結晶[あいのけっしょう, ainokesshou] Frucht_der_Liebe, -Kind [Add to Longdo]
国心[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
[あいじょう, aijou] geliebte_Tochter, Lieblingstochter [Add to Longdo]
[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]
[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]
[あいそ, aiso] Liebenswuerdigkeit [Add to Longdo]
[あいぞう, aizou] Liebe_und_Hass, Parteilichkeit [Add to Longdo]
[あいけん, aiken] Lieblingshund [Add to Longdo]
[あいしょう, aishou] Kosename [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top