Search result for

(59 entries)
(0.1834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -埋-, *埋*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
め戻し[うめもどし,umemodoshi] (vt phrase jargon ) Backfill

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
伏歯[まいふくし, maifukushi] (n) ฟันคุด
め戻し[うめもどし,umemodoshi, umemodoshi ,umemodoshi] (vt phrase jargon ) กลบหน้าดิน (ศัพท์ก่อสร้าง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[うめる, umeru] Thai: ฝัง English: to bury
める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[埋, mái, ㄇㄞˊ] to bury; to conceal; to plant
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Japanese-English: EDICT Dictionary
ける[いける, ikeru] (v1) (1) to bury something in the ground; (2) to cover coals with ash; to bank a fire [Add to Longdo]
まる[うずまる(P);うまる(P), uzumaru (P); umaru (P)] (v5r,vi) to be buried; to be surrounded; to overflow; to be filled; (P) [Add to Longdo]
み火[うずみび, uzumibi] (n) banked fire [Add to Longdo]
める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) [Add to Longdo]
める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1,vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P) [Add to Longdo]
め合せる;め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for [Add to Longdo]
め合わす;め合す;めあわす[うめあわす, umeawasu] (v5s,vt) (See め合わせる) to make up for; to compensate for [Add to Longdo]
め合わせ;め合せ[うめあわせ, umeawase] (n) compensation [Add to Longdo]
め込み[うめこみ, umekomi] (n,adj-f) embedding; implantation; built-in [Add to Longdo]
め込みプロセッサ[うめこみプロセッサ, umekomi purosessa] (n) {comp} embedded processor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mái, ㄇㄞˊ, ] bury [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, ] to blame [Add to Longdo]
[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, ] ambush [Add to Longdo]
[mái míng, ㄇㄞˊ ㄇㄧㄥˊ, ] to conceal one's identity; to live incognito [Add to Longdo]
[mái dān, ㄇㄞˊ ㄉㄢ, / ] to pay the bill in a restaurant [Add to Longdo]
[mán yuàn, ㄇㄢˊ ㄩㄢˋ, ] to complain [Add to Longdo]
[mái mò, ㄇㄞˊ ㄇㄛˋ, / ] oblivion [Add to Longdo]
线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] sunken cord (used in bookbinding) [Add to Longdo]
[mái zàng, ㄇㄞˊ ㄗㄤˋ, ] bury [Add to Longdo]
[mái cáng, ㄇㄞˊ ㄘㄤˊ, ] to bury; hidden [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
J.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.J.F.ケネディはアーリントン墓地に葬された。
I have to cover his loss.あいつの損をめてやらなくちゃならないんだ。
I know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?あなたがメールの山にもれているのは知っていますが、私が先週送ったメールの返事をお願いできませんでしょうか。
After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.いくどとなくおのをめては、きまって、また、ほりかえす。永遠の平和がやってくる気配もない。
They explored the desert in quest of buried treasure.かれらは蔵された宝物を求めて砂漠を探検した。
This is a place where animals are buried.ここは動物たちが葬されている場所です。
This beautiful autumn weather we've been having makes up for the wet summer.このところの美しい秋晴れは、雨の多かった夏のめ合わせをしてくれている。
It is said that treasure is buried in this area.この区域に財宝がまっているという話だ。
This is to make up for the last time.これはこの前のときのめ合わせです。
The place is deep in broken glass.そのあたりは、一面に割れたガラスでもれているんですって。
The country is trying hard to make up for her trade deficit.その国は貿易上の赤字の穴めに懸命である。
Many people visited the shrine where the saint lay buried.その聖者が葬されている聖堂を多くの人々が訪れた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was just thinking, I can fill you in, uh, over the phone.[JA] 私はちょうど私があなたをめることができると思っています、 電話で 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Which is why I'm keeping you there to fill the gaps.[JA] だから私は守っている あなたはギャップをめるためにそこにいる。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Maybe we should put them under the dirt.[CN] 也许我们该把他们 Waterworld (1995)
Yes, you're crazy Yes[CN] 我明呀! 你黐線架! 總之你帶我走啦 A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)
We gotta bury him.[CN] 我们得先把他 The Usual Suspects (1995)
Can you bring me with you?[CN] 唔知可唔可以帶我... A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)
- The one they buried today? - Uh-huh?[CN] 今天葬了一个人 Waterworld (1995)
Manyyearslater,in1980 , all debris from the fission andradioactivematerialsthat were in the Enewetak Atoll werecollectedanddisposed in the crater of the bomb Cactus.[CN] 直到了1980年 埃尼威托克岛上的许多放射性物质 都被收集起来在"仙人掌"试验中留下的坑里 Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)
And I'm gonna make it up to you, okay?[JA] このめ合わせはするわ Casus Belli (2017)
Before me, it was a dump.[JA] ゴミにもれた小屋だったが Barbecue (2017)
Burying the dead.[JA] 死者を葬している Dragonstone (2017)
There sure as shit is no ambush out here.[CN] 这里不可能有 Se7en (1995)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
め字[うめじ, umeji] fill character [Add to Longdo]
め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] padding character [Add to Longdo]
設ケーブル[まいせつケーブル, maisetsu ke-buru] buried cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[うまる, umaru] begraben_sein, sich_fuellen, sich_anfuellen [Add to Longdo]
める[うめる, umeru] vergraben, begraben, fuellen [Add to Longdo]
もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
[まいそう, maisou] begraben, beerdigen [Add to Longdo]
[まいぞう, maizou] unterirdische_Lagerstaette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top