Search result for

โห่

(50 entries)
(0.2023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โห่-, *โห่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โห่[V] boo, See also: hoot, Syn. ร้อง, Example: ทุกคนโห่นักมวยคนนั้น, Thai definition: ทำเสียงเช่นนั้น, โดยปริยายหมายความว่า เย้ยให้
โห่[INT] onomatopoeia from the sound of a long undulating shout of cheer, Example: เสียงโห่ของผู้ชมทำให้ฉันหมดกำลังใจ, Thai definition: เสียงที่เปล่งออกมาดังเช่นนั้น เป็นเสียงนำเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริงหรือการมงคลเป็นต้น
โห่ร้อง[V] acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โห่อ. เสียงที่เปล่งออกมาดังเช่นนั้น เป็นเสียงนำเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริงหรือการมงคลเป็นต้น.
โห่ก. ทำเสียงเช่นนั้น
โห่โดยปริยายหมายความว่า เย้ยให้ โดยทำเสียงเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boo!โห่The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Boo!โห่Trolls (2016)
How about sitting out the next one, babe, huh?วิธีการเกี่ยวกับนั่งออกถัดหนึ่งที่ รักฮะ? โห่Pinocchio (1940)
Look, if you must shout, shout quietly.ดูถ้าคุณต้องตะโกนโห่ร้องอย่างเงียบ ๆ Yellow Submarine (1968)
[ Crowd Cheering, Yelling Continues ][ฝูงชนโห่ร้องตะโกนอย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
Thirty-five thousand people on their feet, yelling' at the ball.คน 35,000โห่ลั่นสนาม เสียงเนี่ยยังกับฟ้าถล่ม Good Will Hunting (1997)
Man!โห่ พ่ออ้ะ Death Has a Shadow (1999)
Duff, I cashed out already.โห่ย ดั๊ฟ ชั้นปิดเก๊ะแล้วนะ... 11:14 (2003)
Burn his letters and dance around the fire yelling, "Happy days are here. "เผาคำสั่งของเขา แล้วมาไชโย-โห่ร้องกันดีกว่า " วันแห่งความสุข อยู่ที่นี่แล้ว " Mulan 2: The Final War (2004)
Give it up for them, would you please?ไชโยโห่ร้องแสดงความยินดีกับเขาหน่อย คงเป็นที่พอใจของทุกคน? Mulan 2: The Final War (2004)
She's got you getting up at the crack of dawn.หล่อนให้เธอตื่นขึ้นมา ตั้งแต่ไก่โห่เพื่อทำงาน A Cinderella Story (2004)
God, you guys suck!ไอ้เวร จะโห่พวกเขาทำไม Spygirl (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim   FR: acclamer
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[v. exp.] (hōrøng yindī) EN: acclaim   
โห่เยาะเย้ย[v. exp.] (hō yǿyoēi) FR: huer ; conspuer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[VT] โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
clamour against[PHRV] ตะโกนร้องต่อต้าน, See also: โห่ร้องต่อต้าน
clamour down[PHRV] ส่งเสียงดังกลบ, See also: โห่ร้องกลบ
clamour for[PHRV] โห่ร้องแสดงความต้องการ, See also: ส่งเสียงเรียกร้อง, Syn. yammer for
crow one's head off[PHRV] เปล่งเสียงแสดงความยินดีในชัยชนะ, See also: โห่ร้องยินดีกับชัยชนะ
crow over[PHRV] โห่ร้องยินดีในชัยชนะ, Syn. exult at
thunder out[PHRV] โห่ร้อง, See also: แผดเสียง, ส่งเสียงเฮ, ส่งเสียงดังลั่น
whoop[VI] ร้องด้วยความดีใจ, See also: โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น, Syn. bellow, cry, shout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก,การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น,การโห่ร้องต้อนรับ
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out,bellow

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi,vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hail(vt) โห่ร้องอวยชัย,ต้อนรับ,เรียก,ทักทาย
hiss(n) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงโห่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top