Search result for

เหนียวแน่น

(32 entries)
(0.3436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนียวแน่น-, *เหนียวแน่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียวแน่น[ADV] closely, See also: firmly, unswervingly, Syn. แน่นแฟ้น, Example: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
เหนียวแน่น[ADV] frugally, See also: parsimoniously, Example: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น, Thai definition: ระมัดระวังในการใช้จ่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหนียวแน่นว. มีความระมัดระวังมากในการใช้จ่าย เช่น เขาเป็นคนเหนียวแน่น
เหนียวแน่นแน่นแฟ้น เช่น มิตรภาพระหว่างประเทศทั้งสองนี้เหนียวแน่นมาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We shall scrimp and saveเราจะเหนียวแน่นและบันทึก Yellow Submarine (1968)
You know, 50 years of marriage creates quite a bond.รู้ไหม 50 ปีที่ที่แต่งงานกัน สร้าง สัมพันธ์ อันเหนียวแน่น Superhero Movie (2008)
Since our origins, water, air and forms of life are intimately linked.ตั้งแต่จุดเริ่มต้น น้ำ,อากาศ และรูปแบบของชีวิต ถูกเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น Home (2009)
They're tight-knit and nomadic like our unsubs, but not usually prone to violence.พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเหนียวแน่น และเร่รอนไปทั่วเหมือนกับผู้ต้องสงสัยของเรา แต่ไม่ค่อยมีประวัติเรื่องความรุนแรง Bloodline (2009)
You have intelligence and tenacity.คุณมีความฉลาดและความเหนียวแน่น Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
That tight, huh?นั่นมันเหนียวแน่น มากเลยสิน่ะ? Children of the Damned (2010)
Kerrigan's our strongest ally in the senate.เคอริแกนคือพันธมิตร ที่เหนียวแน่นที่สุดของเราในสภา Phoenix (2010)
That would explain the bond and why he didn't get rid of her before today.นั่นช่วยอธิบายความเหนียวแน่น และเป็นเหตุลผลว่าทำไม เขาไม่กำจัดเธอก่อนหน้านี้ 25 to Life (2010)
Something about you that sticks.บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเหนียวแน่น Bridesmaids (2011)
From now on, our relationship will be strictly professional.นับแต่นี้ ความสัมพันธ์ของเราจะเหนียวแน่นเป็นพิเศษ Me and the Devil (2011)
Families stick together.ครอบครัวเหนียวแน่นอยู่ด้วยกัน I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
The current owners live in the city, of course, but they've been loyal hamptonites for years.โอกาสที่หาได้ยากจริงๆค่ะคุณธอร์น แน่นอนว่าเจ้าของปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมือง แต่พวกเขาก็เป็นชาวแฮมพ์ตันที่เหนียวแน่นมาหลายปี Pilot (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dig one's heels in[IDM] ไม่เปลี่ยนใจ, See also: เหนียวแน่น, มั่นคง, Syn. stick in
dig one's toes in[IDM] ไม่เปลี่ยนใจ, See also: เหนียวแน่น, มั่นคง, Syn. stick in
firm[ADJ] แน่วแน่, See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, settled, unalterable, Ant. unsettled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
consistence(n) ความมั่นคง,ความเหนียวแน่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
impregnable(adj) ต้านทานได้,กันไว้ได้,เหนียวแน่น
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top