Search result for

เพาะปลูก

(47 entries)
(0.2282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพาะปลูก-, *เพาะปลูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพาะปลูก[V] cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพาะปลูกน. กรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เพาะเมล็ด หรือนำต้นที่โตแล้ว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น เช่น หัว กิ่ง ใบ ไปปลูกแล้วบำรุงให้เจริญเติบโต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire for many hundreds of years quite content to ignore and be ignored by the world of the Big Folk.ฮ๊อบบิทได้อาศัย และเพาะปลูก อยู่ใน มณฑลฟาร์ธิง ทั้งสี่ของ ไชร์ มาหลายร้อยปี ไม่ค่อยสนใจต่อโลกภายนอก และโลกภายนอก... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
For all Hobbits share a love of things that grow.ฮ๊อบบิททุกตนต่างรัก ที่จะเพาะปลูก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
i guess the billions you make from agriculture isn't enough.ฉันเดาเป็นล้านครั้งที่คุณทำจากการเพาะปลูกน่ะมันไม่เพียงพอ Aqua (2005)
But today we're gonna clear more wattle to make room for planting.แต่วันนี้เราต้องตัดต้นไม้ เพื่อเตรียมที่สำหรับการเพาะปลูก Faith Like Potatoes (2006)
You know what, when I read my agricultural handbook...ตอนที่ผมอ่านคู่มือการเพาะปลูก... Faith Like Potatoes (2006)
Looks like some kind of farmland or grazing plain.ดูเหมือนกับที่นี่จะเป็นฟาร์มเพาะปลูกอะไรซักอย่าง ไม่ก็ทุ่งเลี้ยงสัตว์ 65 Million Years Off (2007)
And the fossils I discovered weren't even on crop land.และฟอสซิสที่ฉันพบก็ไม่อยู่บริเวณที่เพาะปลูกด้วยซ้ำไป 65 Million Years Off (2007)
Well, it's been a while since that land's been planted, so, yeah.ที่ดินนี้เคยเพาะปลูกมาก่อนแล้ว แน่นอนต้องดีแน่ The Messengers (2007)
Water wells mean irrigation, irrigation means cultivation.น้ำหมายถึงการชลประทาน ชลประทานหมายถึงการเพาะปลูก There Will Be Blood (2007)
Supported by rivers,lakes and aqueducts. It's ideal for farming.แถมยังมีแม่น้ำ ทะเลสาบ และทางน้ำ เป็นพื้นที่เพาะปลูกในฝันเลยล่ะ Catching Out (2008)
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล Home (2009)
Israel turned the desert into arable land.ประเทศอิสราเอลเปลี่ยนทะเลทราย สู่แผ่นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพาะปลูก[v.] (phǿplūk) EN: cultivate ; plant ; grow   FR: cultiver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultivate[VT] เพาะปลูก, Syn. plant, grow, farm
farm[VT] ทำนา, See also: เพาะปลูก, ทำกสิกรรม, เก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. cultivate, garden, plow
get in[PHRV] ปลูก, See also: เพาะปลูก
lay by[PHRV] เพาะปลูกพืชผล, Syn. lay aside
plant[VT] เพาะปลูก, See also: ปลูก, เพาะเลี้ยง, Syn. cultivate, develop
plant out[PHRV] เพาะเลี้ยง, See also: เพาะปลูก
raise[VT] ปลูก, See also: เพาะปลูก, Syn. breed, grow
rear[VT] เพาะปลูก, Syn. breed, grow
tame[VT] เพาะปลูกพืช, See also: หักร้างถางพง, Syn. cultivate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย
crop(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พืชผล,ธัญพืช,การเพาะปลูก vt. เก็บเกี่ยว,ตัด,ตัดผม,เด็ด vi.
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
cultavable(คัล'ทะวะเบิล) adj. ซึ่งเพาะปลูกได้, See also: cultivability n. ดูcultavable cultavability n. ดูcultavable
cultivable(คัล'ทะวะเบิล) adj. ซึ่งเพาะปลูกได้, See also: cultivability n. ดูcultavable cultavability n. ดูcultavable
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
crop(vt) เก็บเกี่ยว,เด็ด,ตัด,เกี่ยว,เพาะปลูก
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
fallow(vt) ไม่ได้เพาะปลูก,ปล่อยทิ้งไว้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mowing tobacco seedling (n) เพาะปลูกกล้ายาสูบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
培う[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top