Search result for

เครื่องปั่น

(46 entries)
(0.2723 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องปั่น-, *เครื่องปั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปั่นไฟ[N] electric generator, See also: dynamo, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟ, Example: วัดไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่าง นอกจากจะมีงานก็ใช้เครื่องปั่นไฟหรือตะเกียงเจ้าพายุจุด, Count unit: เครื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องปั้นดินเผาน. เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟ ว่า เครื่องปั้นดินเผา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amalgamatorsเครื่องปั่นอมัลกัมผสมปรอท, เครื่องบดอมัลกัม [การแพทย์]
Blendersเครื่องปั่น,เครื่องบด,เครื่องปั่นอาหาร [การแพทย์]
Blenders, High Shear-Rateเครื่องปั่นความเร็วสูง [การแพทย์]
Blenders, Waringเครื่องปั่น,ครกไฟฟ้า [การแพทย์]
Centrifugesเครื่องปั่นเครื่องปั่นเหวี่ยงเครื่องเหวี่ยงเครื่องหมุนเหวี่ยงเครื่องเซนตริฟิวจ์เครื่องหมุนเหวี่ยงสารตกตะกอน [การแพทย์]
Centrifuges, Refrigeratedเครื่องปั่นเลือดที่ควบคุมอุณพภูมิเครื่องปั่นแบบปรับอุณหภูมิต่ำได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll see to that. You check the generator.ฉันดูเอง คุณไปตรวจดูเครื่องปั่นไฟซิ Return to Oz (1985)
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์ Event Horizon (1997)
It's called a gravity drive.-นี่ละที่เขาเรียกเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)
They had the go-ahead to use the gravity drive to open the gateway to Proxima Centauri and then, they just disappeared.พวกขับเคลื่อนเครื่องปั่นแรงดึงดูด แล้วมุ่งไปข้างหน้า จากนั้นก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงตอนนี้ Event Horizon (1997)
That's the core, the gravity drive.นั้นคือเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)
...and we're preparing to engage the gravity drive, and open the gateway to Proxima Centauri.กำลังจะเปิดเครื่องปั่นแรงดึงดูดและเปิดประตูมิติ Event Horizon (1997)
It's over. - No, it's not. Weir's activated the gravity drive.ไม่ยังไม่จบหรอก เวียร์สั่งเดินเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)
Gary ellis' mom bought a new juicer...แม่ของแกรี่ อีลิล เขาซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้มาใหม่ The Story of Us (1999)
Lost his right arm in a cotton gin.- งี่เง่า - เสียแขนขวาในเครื่องปั่นฝ้าย The Legend of Bagger Vance (2000)
And put it through a bloody blender!แล้วใส่มันลงในเครื่องปั่นเลือด! Rock Star (2001)
The hospital's generator went down and Jeremy vanished.เครื่องปั่นไฟ โรงพยาบาล เกิดขัดข้อง แล้ว เจอมี ก็หายตัวไป Pilot (2001)
So I can put your face in a mixer and drink it!แล้วฉันจะเอาหน้าแก ใส่เครื่องปั่นและดื่มซะ! My Tutor Friend (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน [n. exp.] (khreūangpandinphao Dān Kwīen) EN: Dan Kwian pottery   
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[n. exp.] (khreūangpandinphao Bān Chīeng) EN: Baan Chiang pottery   
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[n. exp.] (khreūangpandinphao Lampāng) EN: Lampang ceramic   
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ[n. exp.] (khreūangpandinphao bōrān) EN: ancient pottery   FR: poterie ancienne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churn[N] เครื่องปั่น, See also: เครื่องตี (นมหรือครีม)
gin[N] เครื่องปั่นฝ้าย
grinder[N] เครื่องบด, See also: เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด, Syn. blender, mill
spinner[N] เครื่องปั่นฝ้าย
spinning wheel[N] เครื่องปั่นด้ายด้วยมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
hematocrit(เฮม'มะโทคริท) n. เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดออกจากพลาสม่า,ค่าอัตราส่วนของปริมาตรของเม็ดเลือดต่ำกว่าปริมาตรที่กำหนดให้ของเลือดที่ถูกปั่น
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น
mule(มิวลฺ) n. ล่อ,ลูกผสม,เครื่องปั่นฝ้าย,คนหัวดื้อ,รองเท้าแตะของผู้หญิง
reel(รีล) n. หลอด,หลอดด้าย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จานม้วน,เครื่องปั่นด้าย,ปริมาณด้ายหรือเทปหรือฟิล์มต่อม้วน,อาการหมุน (เคว้ง,โซเซ...) vt. ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน vi. หมุน,เคว้ง,โซเซ,วกเวียน,หมุนเวียน,รู้สึกเวียนศีรษะ -Phr. (reel of พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
shaker(เชค'เคอะ) n. ผู้เขย่า,ผู้สั่น,เครื่องเขย่า,เครื่องสั่น,กระปุกใส่เกลือพริกไทยหรือเครื่องชูรสอื่น ๆ ,เครื่องปั่นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
churn(n) เครื่องปั่นเนย,เครื่องกวนครีม
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
jenny(n) เครื่องปั่นฝ้าย
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย
reel(n) เครื่องปั่นด้าย,หลอด,รอก,อาการหมุนเคว้ง
shaker(n) ผู้สั่น,ผู้เขย่า,เครื่องปั่น
spindle(n) เพลา,เครื่องปั่นด้าย,เดือย,สลัก,กระสวย
spinner(n) เครื่องปั่นด้าย,ผู้ปั่นฝ้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extractor (n ) เครื่องปั่นผ้าแห้ง คำเดิมตกตัว "ร" เป็นเคี่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top